اعـــــــلامـیه
حزب ملی ترقی وطن حزب ملی ترقی وطن

کابل ـــ افغانستان، مؤرخ 15/3/1392

زنان نیم از پیکر جامعۀ مارا تشکیل می دهد و میتوانند همچون مردان در تأمین انکشاف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورما نقش مؤثر ایفا نمایند؛ ولی از آنجائیکه جامعۀ افغانی یک جامعۀ مرد سالار است، زنان در طول تاریخ این سرزمین همیش انواع از مظالم اجتماعی، خشونت، ستم وتبعیض را متحمل گردیده اند. عقب ماندگی وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورما سبب گردیده است، تا انواع خشونت، ستم و تبعیض علیه آنها ادامه داشته باشد.

 قابل ذکر است، سعادت خانواده و کشور با موقعیت حقوقی، فامیلی و اجتماعی زنان ارتباط ناگسستنی دارد، بناءً موقف زن در جامعۀ ما و تأمین حقوق آنها یکی از مسائل بزرگ و مهم ملی کشور میباشد که باید به گونه معقول و در چوکات قانون راه حل آن جستجو و عملی گردد. 

حزب ملی ترقی وطن، در حالیکه خود را مطابق اهداف مرامی خویش مدافع منافع  حقوق مدنی افراد، ازجمله حقوق  زنان در کشور میداند، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میطلبد، تا با توجه به ارزشهای قانون اساسی کشور، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق رفع کلیه تبعیضات علیه زنان؛ انواع خشونت، ستم و تبعیض بر زنان در کشور ما پایان داده شود و حقوق حقۀ زنان توسط «قانون منع خشونت علیه زنان» در کشور تثبیت و تضمین گردد.

حزب ملی ترقی وطن از خواسته های برحق حقوق زنان و فعالیت آنها حمایت بی دریغ نموده، تمام نهاد های حامی حل عادلانۀ مسئله زن در داخل و خارج از کشور را به فعالیت های روشنگرانۀ مشترک و همآهنگ فرامی خواند، تا اقدامات مقتضی را براه انداخته و در بسیج و هماهنگی  نیروهای عدالت پسند نقش بسزای را در این راستا ومرحلۀ حساس کنونی تاریخی ایفا نمایند.

                                     و من الله توفیق

 

 دارالانـشـــــــــــــــأ

 


June 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها