اعلامیه جهانی حقوق بشر
نگارنده : زلمی رزمی نگارنده : زلمی رزمی

شصت و پنج سال ازمصوبه دهم دسامبر 1948 سازمان ملل متحد میگذرد اعلامیه جهانی حقوق بشر نه یک مفهوم شرقی و یا غربی است بلکه متعلق به همه انسانهاست که بسادگی بدست نیامده بلکه نتیجه مبارزات وتلاش های فراوان مردمانی مثل من و تو درطی تاریخ بشریت است تا اینکه سرانجام دول عضو بشمول افغانستان درپای این میثاق امضا گذاشته متعهد شدند اصول حقوق بشررا گرامی داشته و ازحقوق وآزادیهای اساسي انسانها حمایت کنند. شوربختانه علیرغم آن بازهم برخی دولتها، سیاستمداران، دیکتاتورها، دزدان ، ملاهای متعصب مذهبی و شارلتانها عملا ضدحقوق وآزادی های بشر اند و هنوزهم برطبل زورگویی و دیکتاتوری و ظلم و وحشیگری میکوبند البته تکلیف حقوق بشر با حاکمان ستمگر ، جنگسالاران و ملاهای متعصب مذهبی که حقوق و منافع سیاسی و اقتصادی افراد جامعه را با زورگویی و دیکتاتوری و خصوصیت و ماهیت ارتجاعی و ضدانسانی خویش، میبرند و می چاپند، روشن است که ما هم انتظاری ازآنها نداریم و قرار نیست که آنها طرفدارحقوق و آزادیهای اساسی انسانها باشند اما تأسف فراوان که این منحصربه حاکم ستمگر و جنگسالار مستبد و دیکتاتور وملای متعصب مذهبی نیست هستند شارلتانهای بسیاری ازطیف چپ تا راست که ظاهرا لباس روشنفکری به تن کرده ادعا های سربفلک کشیده ای را درسرمیپرورانند ، در سخن پراگنی و گزافه گویی آسمان و ریسمان گزمیکنند ولی درعمل دربسیاری موارد بویژه درخورد با زنان و اطفال خانواده و حفظ حقوق وکرامت بشری آنان فرقی با افراد جاهل ومستبد و ملا وطالب ندارند و و در برابرحقوق و آزادیهای انسانی آنان با همان خصوصیات منفی جامعه عقب مانده قبیلوی رفتار دارند و ازهیچ نوع خشونت و تحقیر و بی احترامی نیز دریغ نمیکنند نمونه های فراوان آن حکایت های وحشتناک ظلم و وحشیگری ، جنایت ، سنگسار و قتل و کشتار و وقایعی دلخراشی است که سر و صدای آن نه تنها از داخل کشور بگوش میرسد بلکه وحشیگری های جنایتکارانه و غیرانسانی سرپوشیده بسیار دیگری ، متعلق به اجتماعات هموطنان ما درخارج کشور است که اکثرا زیزسقف خانواده باقی میماند و ظاهرا بخاطرشرم و حیای به اصطلاح افغانی و حفظ آبرو وعزت خانواده هرگز دربیرون ازفضای خانه انعکاس نمی یابد برای چنین آقایانیکه با وجود سپری کردن سالهای زیادی درخارج از وطن مالوف حتی در جوامع مدرن غربی نیز تا هنوز نتوانسته اند الفبای آدمیت و رعایت حقوق انسانی زن و افراد خانواده خودرا بیاموزند ،متأسفم و واژه شرمتان باد را به آنها ارزانی میکنم و ازخوانندگان محترم این سطوردرخواست میکنم که یکباردیگر متن کامل اعلامیه جهانی حقوق یشر را که در زیر منتشر میگردد با دقت و حوصله مندی بخوانش بگیرند و فراموش نکنند که صرف نظر ازینکه درکجا قرار داریم، وظیفه و مسئولیت تک تک ما ست تا فرهنگ آنرا بیاموزیم وبعنوان شیوه زندگی در روابط روزمره با اجتماع، خانواده، زنان و اطفال، همسایه، دوست،آشنا، بیگانه و ... به کارگیریم! با عرض حرمت متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوبه دهم دسامبر 1948 سازمان ملل متحد ماده 1 تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند. ماده 2 الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد. ماده 3 هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد. ماده 4 احدي را نميتوان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است. ماده 5 احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد. ماده 6 هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده 7 همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند. ماده 8 در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملي صالحه دارد. ماده 9 احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود. ماده 10 هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد. ماده 11 الف/ هر کس که به بزه کاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تا جرم او قانوناً محرز گردد. ب/ هیچ حقوق و قانون ملی و یا بین المللی در زمینه ارتکاب جرم را نمیتوان عطف به ما سبق کرد . ماده 12 احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد. ماده 13 الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد. ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد. ماده 14 الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند. ب/ در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود. ماده 15 الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد. ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد. ماده 16 الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند. ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود. ماده 17 الف/ هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد. ب/ هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد. ماده 18 هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد. ماده 19 هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد. ماده 20 الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد. ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد. ماده 21 الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد. ب/ هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد. ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين نمايد. ماده 22 هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع هر کشور به دست آورد. ماده 23 الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد. ب/ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند. ج/ هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد. د/ هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند. ماده 24 هر کس حق استراحت و فراغت دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصيهاي ادواري، با اخذ حقوق ذيحق مي باشد. ماده 25 الف/ هر کس حق دارد که سطح زندگي او، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده او وسائل امرار معاشش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشد. ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند. ماده 26 الف/ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدائي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند. ب/ آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد. ج/ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند. ماده 27 الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد. ب/ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود. ماده 28 هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد. ماده 29 الف/ هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد. ب/ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، فقطs تابع محدوديتهائي است که بوسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است. ج/ اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردي نميتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. ماده 30 هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي بنمايد.
December 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي