اعلامیه مطبوعاتی
افکک افکک

تاریخ کنفرانس : 10 جون سال روان

 

 

طرزسلوک مجموعه از نورم ها اصول و ارزش های مشترک بوده به منظور راهنمایی سلوک و رفتار موسسات غیر دولتی در افغانتسان تهیه گردیده .

موسسات غیر دولتی که در افغانستان فعالیت مینمایند و در وزارت اقتصاد ثبت شده اند. میتوانند این طز سلوک را امضا نمایند.

موسسات غیر دولتی بی طرف و مستقل هستند. برمبنی این طرز سلوک همه ادارات دولتی تمویل کننده گان و مستفیدین متعهد به اصول این طرزالعمل و دارای اعتماد می باشند.

و جود اصل شفافیت و حسابدهی در جامعه مدنی و موسسات غیر دولتی یکی از ضروریات مبرم بوده که در انکشاف  فضای اعتماد بین مردم ادارات دولتی  تمویل کننده گان و ادارات حقوقی رول مهم دارد.

تجدید نظر بر این طرز سلوک اینست تا ضروریات موجوده موسسات غیر دولتی تضمین گردد و همچنان عملی کردن طرز سلوک با عث می شود تا مستفیدین از  حقوق خویش دفاع نمایند.

طرز سلوک مجموعه از نورم ها اصول و ارزش های مشترک بوده که به منظور راهنمایی سلوک و رفتار موسسات غیر دولتی در افغانستان تهیه گردیده طرز سلوک دارای اصول اصلی و اجرایوی میباشد. که در انکشاف شفافیت بیشتر و جساب دهی موسسات غیر دولتی رول مهم دارد.

 


June 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها