اغاز ادامه کار ی فلمبر داری فلم سینما یی پرواز بدون بال در مسکو
    ع ننگیا ر ع ننگیا ر

 

وباز هم کا ر گردان  ژرف اند یش سنیما ی کشو ر  داکتر هما یون مرووت را همراه با تیم کا ری پرو فیشنل اش را درشهر زیبا ی مسکو  باکاری جد ید ی سنیما ی اش  استقبا ل می نما یم .  این در حا لیست  که اثر ی عمیق فلسفی سیبی از بهشت ازسا خته های او در خا طر ه ها ی ما  تازه است                                                                                                                        

واین بار با سنا ریو ای جدید ی هنری اش که سو ژ ه انرا شخصیت فرهنگی کشو ر رییس کا نو ن رشد فرهنگ وهنر افغا نستا ن داکتر شاه محمد گو یا طر حه نموده است وی را ملا قا ت می نما یم                                                                     

کار ی فلمبرداری این فیلم  از چند ما  ه بدین سو اغا ز گر دیده است که تا کنو ن 60 فیصد فیلم برداری  ان در کشو ر های سوید ن  تا جکستا ن وکشو ر عزیز ما ن افغا نستا ن  صو رت کرفته است  واینک به تعقیب  گم شده ای قهر ما ن  مرکزی فلم  طبق سنا ریو پا ی کا رگردان  وتیم کا ری اش به شهر زیبا ی مسکو کشا نید ه شد بتا ریخ 25 ما رچ فلمبر داری قسمت اسا سی  و گیری کشای فلم در مرکز تجا رتی افغا نها هو تل سیوا ستوپل که  مرکزیت وپل ارتبا ط همه افغا ن ها در خارج وداخل کشور شمرده میشود اغاز گردید                                                                                                                               

کمره لایت  وتخنیک فیلم برداری در سطح عا لی قرار دارد که این مشخصه کار ی کار گردان فیلم داکتر هما یو ن مرووت است                                                                                                هنر پیشه ها ی  این فلم از نخبه گا نی سنیما ی کشور           وکشور ها ی دوست تا جکستا ن و روسیه اند اقای رجب حسین   قهرما ن مرکزی سیب ازبهشت  داکتر شمس عبا دی  شخصیت اکادمیک سنیما  هنر پیشه شنا خته شده ای کشورا قای نصیر القا ص هنر پبشه موفق وسا بقه دار کشور خورشید نور هنرمند طناز وشادی افرین اقای زبیرپاداش و قهرمان مرکز ی فلم دوشیزه انا مو من هنر پیشه  ای سینما ی تا جکستا ن  می باشند                                                                                                                              

ااقای داکتر مرووت درپاسخ  پرسیشی گفتند ! این فلم با ستند رد های عا لی مسلکی با پرودیو س کا نون رشد هنر وفرهنگ افغا نستا ن سا خته میشود                                                                                                                                   

تیم ویا سوزه فیلم از سرگردانی نسل جوان که پی دریافت هویت  وافتخا رت وطن اغا ز می گردد  دختر جوان افغا ن که در غر ب زنده گی می کند از نا هنجا ری های این جا معه دلگیر شده است  او که خود مستند سا ز هنر ی سنیما است تصمیم می گیرد از گذشته ها ی پر افتخا ر کشو ر که روزگا ری فضا نوردی داشته است  فلم مستندی  بسا زد  و به نسل جوان کشو ر که رو به بیگا نه

شدن از افتخا رات  دیروز وطن خود است  انرا به نما یش بگذارد                                                                           

کارگردان وسناریست فلم پرواز بدون بال  داکتر مرووت درپا یان کار سه روزه درمرکز کاری افغا ن ها در هو تل سیو ستوپل از همه سهولت ها وفراهم اوری  امکا نا ت  فیلم برداری که مرکز کاری  جا معه افغانی در فیدراسین روسیه بدسترس ایشان قرار داده

 از شخص رییس این مرکز اقای غلا م محمد جلا ل  وهمکا ران  اش  وهمه تجار وکار کننا ن این مرکز تشکر و اظها ری سپاس نمود وخاطرنشان گردید مرکز کاری افغا ن ها در هو تل سیواستپل از مدتی هفده سا ل بدن سو به حیث مرکزی تجا رتی وفرهنگی افغا ن ها افتخا ری خد مت را داشته است هزا ران افغا ن درداخل وخا رج کشور از این مرکز مستفید میشو ند به حق این مرکز را

خا نه افغا ن ها ویا کا بل کو چک نا میده اند از این رو قهرمان فیلم  گم شده   ای خود را در همین جا جستجو می نما یید

وی افزود  این  فیلم برای شرکت درفیستوال های بین المللی ساخته می شود قرار است در اخیر برج جون 2013  درفیستیو ال بین المللی فلم ها ی هنری در مسکو به نما یش گذ اشته شود 


March 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها