افشارخونین وقتلهای زنجیره یی انگیزۀ اتحادخلقهای تحت استبداد
حسن پیمان حسن پیمان

کشتاروقتل عام هزاره وشیعه مذهب درتاریخ زمامداریهای قبایلی درکشور یک امرتازه نبوده،زنجیرۀ این حوادث خونین طی یک قرن اخیربیشتربه شدت خودافزوده است.حوادث الم ناک افشارکابل نیز ازهمان سلسله کشتارهای تأریخی است که ریشه دربرترجوئیهای افسار گسیختۀ قومی ونژادی ومذهبی دراد.ونمادی ازسیطره جوئیها وامتیازطلبیهای طرازفاشیستی درجامۀ اسلام وجهاد اسلامی بودکه دردهۀ هفتاد رخ داد وخون هزاران مسلمان بیگناه را به بیرحمانه ترین وظالمانه ترین شکل ان وکاملأ اگاهانه مطابق به اهداف تفرقه افگنانۀ پاکستان وانگلیس ودشمنان داخلی وخارجی اسلام ومردم مسلمان شیعه مذهب وهزاره،به شکل تفتین امیز؛سیل اسا جاری نمودند.محاصرۀ ناجوان مردانۀ یک خطۀ کوچک هزاره وشیعه نشین درقلب کابل که نفوس ان شاید بیشترازتعداد لشکرخون اشام هرسه قوۀ متجاوز به اصطلاح جهادی اسلامی معلومالحال نبوده باشد که بشکل کاملأ کینه توزانه وتعصب امیزضد اسلام واسلامیت وضد بشریت که؛بیشترازهمه ادعا ی تیکه داری وایمانداری دین واسلام را دارند؛به شکل کاملأ انتقام جویانه؛بخاطر صرفأ به جرم هزاره وشیعه مذهب بودن که ؛هدف ازنابودی وحذف این قوم شریف وزحمتکش ازترکیب این جامعه میباشد؛پیروبرنا،زن ومرد واطفال انها سربریده میشود.وبه زیر تانکهای غولین تن وتوپ وراکت در طی یک شبانه روز(21/22دلد1371خ)بمانند کرگسانیکه بالای یک نعش هجوم میبرند؛بطوروحشیانه هجوم برده؛هزاران انسان بیگناه ومسلمان رابه خاک خون میکشند؛تمامی هست وبود،داروندار ایشانرا غارت وتاراج نموده وهزاران خانواررا بازن واطفال اسیرنموده وحتا تجاوزجنسی درپیشروی والدین انها این جهادیها انجام میدهند وعقده کشائی مینمایند.واین اعمال شنیع وگناه کبیره؛نسلکشی،غارت وجنایت درتحت رهبری ودرزیر ریش به اصطلاح پروفیسران واستاذان علوم دین!؟وتیکه داران جنت واسلام،پروفیسرربانی،عبدالرب رسول سیاف وهابی وشیخ محسنی درافشارکابل،به جرم هزاره وشیله بودن ،تحمیل وبراه انداخته میشود..ا--وبه همین ترتیب قتلهای زنجیره یی اوزبیکهای بیگناه رادرجوزجان بگونۀ عبدالرحمان خانی واسحاق زایی درسرپل وجوزجان؛توسط عمال معلوالحال جمعه خان همدرد،این انسان وحشی بیدرد وبی احساس،قوماندا حزب اسلامی حکمتیار ونمایندۀ رژیم فاسد-فاشیستی مرکزی حاکم برسرنوشت خلق وسابق والی جوزجان براه انداخته شد.وبویژه حوادث عمدی وقصدی وکاملأ تحریک امیز ودستوری اخیری دراین زنجیرۀ خونین توسط والی برحال سرپل که؛یک شخص بدنام ومشهورال بالفساد معروف گردیده است وازمزدوران باوفا وزرخرید رژیم برترجوی وتمامیت خواه حاکم است؛درتبانی باایران اخوندی متعصب وفتنه جو ومنفعت طلب علیه اوزبیکها(تورکهای)افغانستان براه انداخته میشود.وهمزمان بااین حوادث خونین وتفرق جویانه زنجیره یی؛تعرض وحملات پی درپی عمدی وکاملأ اگاهانه ودستوری اخیری برعلیه جوامع بزرگ بافرهنگ ومتمدن تورک درتبانی با یهودیان بخارائی وایرانی وصهیونیسم اسرائیل وتحت رهبری انها ازطریق انترنیتها وتارنماها ؛افزون برسائیرمیدیاها ووسائیل تخریبی تفرقه افگنانۀ مساعددیگر،به شکل تعصب امیز وخصمانه وسیطره جویانه؛خلاف ارادۀ خلقهای شریف وبافرهنگ تورک وتاجیک که سده هاباهم بافرهنگ وثقافت وزیست مشترک وبا غم وشادی مشترک درکنارهم بوده اند؛براه انداخته شده است.که نباید خلق اگاه وبیدار باهم برادر تورک وتاجیک وجامعۀ مدنی شان؛فریب این تبلیغات تفتین امیزشیطانی انگریزی را بخورند.ودراین شرائیط حساس به هرقیمتی که باشد به همچو اختلافات جزئی وذات البینی سیاسی،عقیدتی،ایدوءلوژیکی ومذهبی وقومی خود؛درراستای رسیدن به اهداف استراتژیک درفرایند سیاسی،کناربگذا رند.وبا یک مشت واحد واهنین دربرابرهجوم بعدی فاشیسم درلباس اسلام افراطی وتروریستی باید امادگی بگیرند؛که درغیران همه تک تک نابود خواهند شد.وقربان اهداف سیطره جویان وتمامیت خواهانۀ فاشیسم خواهند گردید.وحادثات خونین والم انگیز تاریخی افشارکابل تکرار خواهد گردید.ویا بمانند ده ها حوادث وجریانات غم انگیز وماتمزای خونین دیگری چون جنگهای خونین دودهه پیش دوباره تکرار خواهد گردید.ا

وقوع فاجعۀ بزرگ درافشارکابل ازخاطرۀ تأریخ وخلق هیچگاه فراموش نمیشودکه؛شیعه مذهبان وهزاره هارا جوقه جوقه تیرباران وسربریده ودراین جنایات طرازفاشیستی "جنوسایدی"؛مادران وپدران،سران بریده شدۀ فرزندان واطفال دلبندوجگرگوشه های عزیز خودرا بدست گرفته فریاد میزدند وبه جهانیان وبه سازمانهای بین المللی حقوق بشر اذعان مینمودندکه؛چرا صداها وفریادها و اه وضجۀ مارا کس نمیشنود؛وگناه مامظلومان چیست که؛این خطۀ ویرانۀ مارا به میدان کربلا تبدیل نمودند؛همه را ازیکسر قتل عام کردند.که براستی هم دران زمان فلم ویدوئی ان ازطریق انترنیتها وتارنماها انتشاریافته بودکه واقعأانسان ازدیدن این وحشت وقساوت وبیرحمی های غم انگیز وماتمزای رهبران اسلامی وجهادی مودربدن انسان راست میگردیدکه؛یکی ازبدترین نمونۀ نسلکشی وقومستیزی به شکل جنوسایدی ان وحقارت انسان دراین عصرتسخیرکیهان وطبیعت،پنداشته میشود.که بالای خلق هزاره وشیعه مذهب درافشارکابل که پرنفوس ترین منطقه بود؛بطورخصمانه وبه طرازفاشیستی ان براه انداخته شد که به همگان حیرت اور بود.ویا جنایات تاریخی که توسط ملیشه های پاکستان تحت رهبری مستقیم کرنیلهای -ای-اس-ای-واین خون اشام ترین شبکۀ تروریستی درمنطقه وجهان بنام طالبان ولشکرخدا دردهۀ نودمداخله نمودو باکشتارهای قومی ودستجمعی درمزارشریف که به نابودی حدود هژده هزارانسان بیگناه وباگناه انجامید؛ازین دست حوادث زنجیره یی تاریخی بشمار می اید.که؛یکی ازخطرناکترین پلان توسعه وتشدید نفاق ملی بوده که تخم ان مطابق به اهداف شوم استراتژیک پاکستان واربابان انگلیسی وغربی شان دربین این جامعه کاشته شده است که امروزدارند حاصل انرا جمع اوری مینمایند.که دوران قساوت کاری،کشتارونسلکشیهای طراز هیتلری وکله منار سازیهای احمد خان ملتانی وامیر عبدالرحمان خانی،نادرخان دریدونی،وزیرمحمد گل خان مهمندی وسائیرزمامداران جانی ومستبد ومتعصب فاشیستی قبایلی را درذهن انسان تداعی مینماید.که نمادی ازهمان خشونتتها ووحشت وبربریت جامعۀ قبیلوی وقبیله سالاری تلقی گردیده که؛بانهایت تنگ نظرانه وعقده مندانه وانتقام جویانه به این جنایات وفجایع دست یازیده اند.که این جنایات نیز چه تفاوتی باقساوت کاریهای خونین وکشتارهای دستجمعی زمامداران مستبد وجبار پیشینۀ تأریخی دارد؟مراد ازکشتن وقوم ستیزی باهزاره ویا شیعه ویااوزبیک ؛یا هرتبار دیگر متعلق به تورک؛درمجموع ریشه درپدیدۀ شوم رسیسم وتعصب وبرترجوئی هاداردکه؛این میراث شوم برای زمامداران فاشیست مقدس بوده؛باید بطورامانت وخدشه ناپذیر تعقیب،عملی وتحمیل گردیده ونسل با السل باید ادمه یابد.که هدف عمدۀ ان امتیازطلبی،برترجوئی وتمامیت خواهی وانحصارقدرت سیاسی مرکزی درهمه ابعاد واهرمها ونهاد ها بوده که؛این نوع جنایات درحقیقت امر،محکومیت نسل هزاره یا تورک وسائیر ملیتهای تحت استبدادرا درطول تأریخ به نمائیش میگذارد.که درقبال سائیر عاملها؛یگانه انگیزۀ ظهور واوج جنبش رستاخیز ملی؛وطغیان خشم توفانزای خلق بجان رسیده وانقلاب هستی براندازنظام نابکار ویکه تاز فاسد-فاشیستی طراز مافیائی ارزیابی میگردد.ا

چگونه وچرا این همه تفرقۀ ملی ومنافقتهای شیطانی به گونه های مختلف دربین این اقوام باهم برادر وباغم وشادی مشترک دراین سرزمین دشمن شکن براه اندخته میشود؟.

گرچه مذهب مختلف شد هیچکس بیگانه نیست"

باغبانرا درچمن هرگل به رنگ دیگراست"و

------

یک:-تیم فاشیستی حاکم وحلقات وابسته به -ای-اس-ای-خون اشام نظامی جهنمی پاکستان،اربابان انگلیسی،وایران اخوندی متصب وسائیر دشمنان داخلی وخارجی وشبکه های جاسوسی وپا ی دوان انهاکه درسراسرادارات وواحدهای دولتی ونهاد ها راه یافته وریشه دوانیده ونطفه های ضد اتحاد وهمبستگی وهمسوئی درراستای سیطره جوئیهای تک قومی مطابق به خواسته ها،امیال واهداف شومی که دارند ایجاد گردیده؛برای گسترش ووسعت نفاق ملی درعمق جامعه وشعلورنگاه داشتن تنشهای قومی وقبیلوی ونژادی ومذهبی وزبانی واتش افروزی وجنگ وخونریزی وخصومت به ملیونها دالر وکلدار وریال بمصرف میرسانند تا؛به اهداف شوم استراتژیک خود نائیل ایندکه؛به همگان معلوم واظهرمن الشمس است. چون مظاهر این پروژۀ نفاق افگنی در بین این جامعه عملأ بوضاحت وبطورلمس کننده دیده میشود.که این شبکه ها در راه تحقق این اهداف شیطانی وخونبار تفتینگرانۀ خود؛برخی عناصرسست ایمان وسست عنصر را خریده اند ومیخرند؛ودرهرجای ومکانیکه برای ایشان مناسب ومساعد باشد،بااستفادۀ ابزاری به هروسیلۀ ممکن؛به نفاق افگنی ملی ونژادی ومذهبی وزبانی دست میازند.بویژه توطۀ اشکارا ودستوری ومنافقانۀ شیطانی درتبانی به همین شبکه ها ودرحمایۀ تیم فاشیستی حاکم؛وبویژه ایران اخوندی متعصب ونفاق باز؛ازطریق عمال شان؛والی برحال ولایت سرپل بنام سیداحمدرحمتی این سید بی نصیب ازرحمت سیدی که به یک شخص بدنام ومشهورل باا لفساد معروف است؛دربین خلقهای متحد وجدائی ناپذیر دیرینۀ تأریخی هزاره واوزبیک(تورک)؛عمدأوقصدأ براه انداخته است؛تا اتحاد وهمبستگی دیرینۀ تأریخی این جامعۀ واحد ازیک ایل وتباررا؛خائینانه جلوگیری نمایند. دو:-وهمزمان بااین تفرقۀ ملی زنجیره یی درتبانی باشبکه های تفرقه افگنانۀ یهودیهای بخارائی وایرانی تحت رهبری صهیونیسم اسرائیلی ودرتبانی باسائیر شبکه های تبلیغاتی وتخریباتی شررانداز ومنافق وتیم فاشیستی حاکم؛بالای جامعۀ مدنی وبا فرهنگ تورک؛توسط کدام لمپن بی فرهنگ"(زیرا ادم بافرهنگ هیچگاه بالای یک قوم تعرض وحمله نمیکند جزازیک لمپن فرهنگی وسیاسی!؟) حمله وتعرض برترجویانه صورت گرفته است.درست،اینها همه تلاشهایی مذبوهانۀ اندکه؛ ملیتهای باهم برادر باهم متحد نگردند.وخصومتهای قومی را شعلور نگهدارند.زیرا مسئلۀ انتخابات ریاست جمهوری میرسد وازهمین اکنون کمسیون ویاکمیشنری سه نفری وفادار به رئیس جمهورکرزی تعین وبه اختیارش قرار داردکه نقش مهمی وسازنده را درسرنوشت انتخابات ورأی افراد بازی مینماید.وازانرو ملیتها را ازهم متفرق نگهمیدارند،وبا تطمع نمودن ذریعۀ پول ومقام میتواند بگونۀ تک تک به نفع خود مانند سابق بچرخاند.واما جامعۀ اگاه وبافرهنگ ومدنی تورک با همان عظمت پرغنای فرهنگی ومدنیت تأریخی خودکه داشت ودارد؛تمامی این اعمال وشگردهاوبازیهای خائینانه ضدملی و رهزنان ضد همبستگی وهمسوئی توسط غلامان زرخریدوحلقه بگوش خودفروخته را؛بنا برحساسیت شرائیط واوضاع واحوال کنونی تا هنوز باحوصله مندی تحمل نموده امده اند.درحالیکه حمله وتعرض بالای افراد واشخاص ویا زمامدار وانهم بروی اسناد ودلایل روشن وقوی باشد،میتواند صورت پذیرد.واما حمله وتعرض بالای یک قوم؛نه تنها یک جنایت وگناه نابخشودنی است؛بلکه یک عمل منافقانه وجنگ افروزی وتازه نمودن اتش جنگ ونفاق وایجاد دشمنی بین اقوام وخدمت به دشمنان خلق ووطن شمرده میشود.معذا شرائیط نهایت حساس کنونی حکم میکندکه باید؛بازهم باحوصله مندی وبا بردباری بزرگ وعالی فرهنگی دربرابر همچو منافقین شارلتان وعناصرنفاق افگن ولمپن فرهنگی-سیاسی برخوردگردد.زیرا او برای حلال سازی جیره وجیفۀ خود وظیفتأ این گونه تنشهارا براه انداخته است؛وظائیف ودساتیری که ازاربابان خود دارد میخواهد انراعملی سازدکه؛نباید با اویکجا به ابتذال فرهنگی سقوط نمود وازروی احساسات تحریک شده وتحمیل شدۀ ملی؛به تنشهای تحمیلی دستوری دشمنان وطن دست یازید.وبدفاع ازفرهنگ غنی وازمدنیت باعظمت وباشکوه تورک که درتأریخ جهان اظهرمن الشمس است،برخاست ویابرعلیه فرهنگ غنی ملیت شریف تاجیک تعرض وتاخت وتازنمود.زیرا بزرگی وعظمت یک ملت وهوئیت ان بسته به فرهنگ وتمدن انست.ملت بافرهنگ ومتمدن،هیچگاه باهمچوبرخوردهای مبتذل وتحریک امیز بچه گانه وفاقد فرهنگ وادب ؛ازعظمت ان کاسته نمیشود؛ نبایدبااتخاذ عین روش ورفتار مانند ان بگونۀلمپن صفتانه،ذلیلانه،زبونانه، وسبک سرانه وعقده مندانه با همچو پدیده های تحریک امیز مغرضانه برخوردنمود.او که تعرض کرده ؛یک شخص است نه یک قوم؛ویا نمایندۀ قوم تاجیک.او یک فاشیست متعصب است که ازائینۀ برترجوئی خود خلاف ارادۀ خلق بافرهنگ تاجیک به همچو تعرض وتحریکات منافقانه دست یازیده است که به دشمنان وحدت تورک وتاجیک خدمت میکند. درغیر ان چه نام باید گذاشت؟؟؟زیرا فاشیستها وبرترجوها درهرقوم ونژاد موجود میباشند؛نباید تحت تأثیر اندیشه های شوم انها قرار گرفت.بلکه زمامداران وعاملین این تفرقه را باید بیرحمانه کوبید وافشاء نمود،نه قوم اورا کوبیدکه جنایت افرین است.معذا باحوصله مندی وبابزرگواری فرهنگی ومدنیت خودباید این تعرض رانیزمانند گذشته ها نادیده گرفت وقضاوت را به مردم باوجدان وحق بین وحق شناس وتاریخ تزبین وبیرحم کشور گذاشت که؛عاقبت هیچ تعرضی بی پاسخ نخواهد ماند؛البته درجای وفرصت مساعد ان.ا-زیرا بزرگی وعظمت یک فرهنگ وملت ان درهمین حرف ونکتۀ که گفته امد،نهفته است.ا

منافق را مدان یار منافق

منافق رامنافق دان منافق

ناصرخسرو"و"

سه:-بااین بی حرمتی،تجاوزوتعرض وحملۀ بی موجب وبی انگیزه درسروده هاونشرات تحریک امیز علیه اقوام خاموش تورک؛هرچند چیزی ازبزرگی وعظمت فرهنگ ومدنیت این ملت غیور وسلحشور چیزی کم و کاست نمیشود ؛بلکه بیشتربه ان افزون هم میگردد.وانهارا بیشتربافرهنگتر ومدنی ترنشان میدهد.وبرعکس شخص متعرض وبرترجوی وحمله کنندۀ منافق را؛فاقد فرهنگ ومدنیت وبی کلتور ونهایت سبک ولمپن نشان میدهد.وبسان شاهان دزد باتاج زرین !؟ می ماند که درراه وحدت خلقها تا کنون رهزنی نموده امده اند.وازجانب دیگر همچو عناصر مضر ومنافق؛باایجاد عمدی وقصدی خصومت ودشمنی بین دو قوم شریف وبرادر دیرینۀ تأریخی؛بافرهنگ وثقافت مشترک وزیست باهمی؛درحقیقت امر جفا برحق فرهنگ خود میکند که اورا ذلیل وبی فرهنگ وغیرمدنی ومبتذل نشان میدهد.واین درحالیستکه؛درتأریخ تمامی دوران امپراتوریها وزمامداریهای ملت تورک سراغ نمیگردد که؛برضد زبان وفرهنگ تاجیک وزبان پارسی توطئه نموده؛تعصب وخصومت ورزیده باشند.بلکه با افرینش اثار وابیات فرهنگی ووباتألیفات پبهای تأریخی خود انرادلسوزانه وبدون کدام تعصب رشد انکشاف وغنی نموده امده اند که،این نیز نمادی ازاستعداد و غنی بودن فرهنگ وزبان تورکها رابه اثبات میرساند .و"این قلم"نمیخواهد به نسبت حساسیتهای ملی که ازسوی دشمنان وحدت واتحاد ملی که بزور پول وقدرت دربین اقوام باهم برادر وملیتهای مختلف درکشوربراه انداخته شده است؛دراین جا بیشتردامن بزند وبه دفاع براید وبه اسیاب ارتجاع وفاشیسم حاکم اب بریزد و به سطح یک لمپن فرهنگی-سیاسی مبتذل سقوط نماید.که این کاراجنتان وجاسوسان فتنه گر ومزدوران زر وزور است.صرف به ذکر کلام بزرگ سخن سرای معروف ووالا مقام پارسی شیرازی اکتفا میگردد:و

سعدیا شیرازیاپندی مده کمزادرا

بد زاد اگرعاقل شود گردن زند استادرا

سعدی بزرگ"و"

چهار:-معذا؛ازتمام فرهنگیان،قلم بدستان،شعرا ونویسندگان عزیز وبا فرهنگ؛بویژه تورک تباران عزیز خود،منحیث یک برادرکوچک شان تمنا مینمایم؛به همچودشنام وناسزا گوئیهای خیابانی ومفت ورایگان گوش فرا نداده ووقت خودرا به همچو جفنگها وچرندیات وهزیان گوئیهای دستوری وشیطانی که به طوراگاهانه با تعرض وحمله بالای یک قوم بطورمشخص وانهم بی موجب تاخت وتاز نموده واتش خصومتهای قومی وزبانی ومذهبی وفرهنگی را دامن میزنند؛با بزرگواری فرهنگی وادبی،مدنی وخردمندانۀ خود ؛بازهم نهایت از حوصله مندی وازصبروشکیبائی با سینۀ فراخ،کاربگیرندکه؛همۀ این توطئه هاودسائیس ازپروژۀ گسترش وشعلورسازی نفاق ملی توسط دشمنان ورهزنان وحدت و همبستگی ملی افغانستان اب میخورد که؛خلاف ارادۀ خلق شریف وبافرهنگ تورک و تاجیک و پشتون وسائیر ملیتهای باهم برادرکشور بطور منافقانه وشیطنت امیز براه انداخته شده است ؛و مراد ازدرگیری وتنش وبه جنگ واختلاف نگهداری این اقوام وملیتها انست که؛درانتخابات اینده بازهم زمینه برای به قدرت رسیدن مینوط اقای کرزی وتیم فاشیستی ان است؛که نباید مسئولین و به اصطلاح نماینده های اقوام تحت استبداد این بارنیز فریب بخورند؛ویا راه معامله وتجارت را درپیش گیرند وبا سرنوشت خلق وکشورخود بازی نمایند!.ا

حسن پیمان

فبروری/17/12

پیام قیام افشار

بیست ودوی دلو خونین روز(سرپل وافشار)ر

ریشۀ رسیزم دارد ، بشنو پیغام افشار

سایۀ ابر خونین پراگند بر سر شهر

سراسر حصارخون بود هر در و بام افشار

جانیان خون اشام ازسه جهت دست بدست

توفان خون شد جاری، سراسر شهر افشار

سربریدند بی شمار و قتل عام هزاره

نسل کشی وغارت ،هرخاص و عام افشار

نسل کشی امرشد ازان مرز "دیورند" ر

تاجران دین و میهن ، فروختند مام افشار

صدها مردان تأریخ چون"نادرافشار"سرسخت

روئید زخون خلقش به ادای وام افشار

فوران خون سرخ بود "جنوساید" با هزاره

یک شبه دریای خون مشهورکرد نام افشار

به لباس دین وتزویر بسا انسان دریدند

قران امد به حضور ، ازخوف و اوهام افشار

از فرط گرسنگی فریاد زد طفل شیرخوار

پستان بریده دادند به طفل تلخ کام افشار

به خون بیگناهان شنا کرد این جانیان

کس نشنید در جهان فریاد و الام افشار

تیکه داران جنت" رفتند عرش و مدینت"

سوگند ببستند باهم بر قتل عام افشار

چنین سلاخ از انسان هرگز نبود در جهان

افطار شیخ و ذاهد از خون پر جام افشار

پیر وجوان هزاران به خون تپید هر بیشه

گرسنه سگان صرف کرد پخته یا خام افشار

زیر راکت و مرمی کوفته شد گوشت ادم

خون سرخ فوران میکرد از در و بام افشار

دیدم سران بریده بر دست مادران بود

شعار قیام میداد کین است الهام افشار

شلیک شد توپ وراکت به امر "دیو بندی" .ا

خونین گشت جوی صاف نقره فام افشار

از بر قتل و غارت نسل کشان جلاد

میکرد شلیک به هردر، هر خون اشام افشار

تجاوز شد به اطفال پیشر وی والدین

دیدم مسلمانی را !؟ در اجتهاد !؟ افشار

این فاشیسم مذهبی که به رسم هیتلری

دیدم غسل سفا کان بر خون حمام افشار

ای ! خلق قید زنجیر بر خیز بپا مر دا نه

بشکن بشکن زنجیر ، کنون پیام افشار

جوز جان و سر پل مهد حملۀ فاشیسم

خلق تورک به خون تپید بسان شام افشار

توفان خون جاریست میهن شده کربلا

دور نیست که خیزد برپا قیام شام افشار

پیمان" تا که توانی به گوش خلق برسان"

جوشند باهم اهنین براست قیام افشار

حسن پیمان"و"

فبروری/17/12


February 18th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی