افغانه
الحاج الهام الدين قيام الحاج الهام الدين قيام

 
وايه افغانه چې کوم چادرنه حجره ورانه کړه؟
چادبابادجرګوخونه،چاديره ورانه کړه؟
چادې سورڼۍ،چادې رباب،چادې سه تارمات کړو؟
چادې سندره،چاټپه،چاننداره ورانه کړه؟

وايه چې چادرنه رواج،چادې دستورمات کړو؟
افغانه چادرنه فرهنګ،چادې کلتورمات کړو؟
افغانه چادې دغرورپګړۍ دبل په سرکړه؟
چادې دپلاردتورې نښه،چاغرورمات کړو؟

له چاشرميږه مه افغانه،په جرئت ووايه
نورددرواغووخت تيرشوی،حقيقت ووايه
چې هرڅوک تاته پدې کارکې ملامت ښکاريږي
اوس ملامت ته ګرانه ته هم،ملامت ووايه

 June 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان