افغانی
Sumaia Frotan Sumaia Frotan

عارف فرمان درسال۱۹۶۷ در شهر کابل و در یک خانواده مرفه و تحصیل کرده بدنیا آمد . ۱۸ سال اول زندگی را در این شهر گذراند و با اخذ دیپلم صنف ۱۲ از لیسه نادریه، به علت شرایط نابسامان کشور عازم پاکستان شد. بعد از مدتی کوتاه سرنوشت او را به دیار کهن پارس، سرزمین حافظ و سعدی ، کشور ایران کشاند. در ایران اقامت در شهر های تهران ، مشهد و شیراز را تجربه کرد و همچون دیگر جوانان افغان از آن سرزمین با خود خاطره ها همراه آورد. با وجود آنکه در این سرزمین همواره تلاش برای اداره زندگی میکرد اما این روزمرگی ها هرگز او را سیراب نمیساخت بنابرین روح تشنه خویش را بامطالعهنوشتههایبزرگان اعم از رمان و داستان و نیز شناخت ادیان و همچنین ادبیات فارسی سیراب میساخت. همواره با افراد دست بقلم ارتباط داشت وکتابچههایزیادیرا ازنثر ونظمپرکردهبود.

بعد ازکسبتجاربفراواناز ایرانرهسپارهندوستانگردید. درآنجابه فراگیریزبان هایاردووانگلیسیپرداخت. در طی اقامت در هندوستان با نشریههاوانجمنهای ادبی همکاری نزدیک داشت.

دو سال بعد فرمان سفر به سوی کشور سویدن کرد که سال های سال و تا به امروز در این کشور باقی ماند.

بعد از فراگیری زبان سویدنی تصمیم به تحصیل در رشته روانشناسی گرفت. در دانشکده روانشناسی دانشگاه بروس مشغول تحصیل بود که مشکلات عدیده ی شخصی و فامیلی گریبان گیرش شد و در نتیجه تحصیل اش نا تمام ماند و مشخول کار و کسب درامد شد. به عنوان مترجم در اداره مهاجرت مشخول کار شد و بعد از مدتی یک شرکت شخصی را پایه گزاری کرد. در حال حاضر ضمن ریاست این شرکت مشخول تحصیل در دانشگاه گوتنبرگ است تا تحصیلات خود را با اتمام برساند.

ایشان همواره دست بقلم داشته وبا اهل قلم در همه جا روابط نیکو برقرار کرده چرا که خود یکی ازبا استعداد ترین های دوران ماست که تا امروز زندگی و مشکلاتش سد راه ارایه اثرات این نویسنده موفق بوده است.

با امید نشر اثرات دیگر این نویسنده

یکی از آثار ناب این نویسنده چیره دست رمان افغانی میباشد که در آن داستان سرگذشت جوانی که بنا بر مشکلات دوران خودش مجبور به ترک وطن میشود و در این مهاجرت درد و رنج فراوان روح جوان او را می آزارد.

این رمان شاید داستانی باشد که هر یک از ما را به یاد آنچه بر ما در مهاجرت به ایران و پاکستان و یا اروپا و امریکا داشتیم بیاندازد نثر روان و ساده این رمان خواننده را همراه خود در زمان سفر میدهد.
August 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب