امتحان شرط است
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

 لندن دهم اګست ۲۰۱۳

زندګې انسانها همیشه زندګي امتحان است برای هر چیز باید خود را ازمایش کرد وامتحان را سپري نمود بیدون امتحان انسان نمی تواند استعداد خود را ازمایش نماید ازین خاطر امتحان شرط است ،امتحان دادن در مکتب ابتدایه - امتحان در متوسطه - امتحان در لیسه - امتحان در پوهنتون امتحان در مقابل ګرسنګي - امتحان در مقابل تشنګي - امتحان در مقابل زور وظالمان امتحان در برابر دشمنان تاریخی و مرتجع - امتحان در برداشتن وزنهای زیاد و سپورت - امتحان و پایمردي در مقابل تفنګ سالاران - قاتلین - ادمکشان و دولت های جابر وستمګر ،خونخوارو رشوت ستان ، تفرقه انداز و نوکران ( پاکستان -ایران عربها -امریکا وانګریز ) و بل اخره امتحان در برابردشمنان داخلي افغانستان تروریستان وادمکشان مانند ( حکمتیار- حقانی- وملاعمر ) که همه روزه خون انسان های بیګناه افغانستان را می ریزاند و از طریق انتحاری همه روزه جان ۱۰۰ ها هموطن مان را می ګیرند وباز در همان وقت ویا فردای همان روز به بسیار بی شرمی افتخار کرده می ګویند که ما این کار را کردیم تاسف است به چنین افغان هاوچنین مسلمان ها توف لعنت خدا به شما که به قتل ها مباهات می کنید .

دلته دلاق صاحب دشعر یوه یوه مصرع په همدې ارتباط درته را نقلوم.

څه بې پته شول جنګونه څه بې هوډه شول ننګونه

تو لعنت په دې شملو شه لادي جګې نه شرمیژي

شمله هغه وخت شمله وي چې په نر باندې وي لکه

خدایه دا د څه را وکړل چې یو نر د را پری نه ښوو

هر کمر ته چې تکیه شوو لکه شکه را نړیژي

یو میرویس په موږ کې نشه چې ګرګین ته ودریژی

پروني ملا ته ګوره چې د خور ېې سقات خور وو

غته کونه، نری پشی ، ببره کیره ویته خوله بی شرمه سترکی لکه مچ هر خه کی لویژي

چی قران لوني ششنیژي چی

 تبلیغ کوی نڅیژي

انسان است که تمام فشار های زندګي را سرخود قبول می کند و در برابر ناملایمات به مردانګي ایستادګي و شهامت خود را به اثبات می رساند ، این خود یک نوع امتحان است ، زمان که حکومت های جبار و ستم ګر شما را به زندان محول می سازد و زمان که اینها در زندان با شما رفتار غیر انسانی ، زشت و توهین امیز اختیار می نماید وشما در برابر همه این فشار ها ایستادګي ومقاومت می کنید این به ذات خود یک نوع امتحان است ، به چشم سر می بینی که در پیشروی چشنان باز شما انسان افغان به بوکس زده می شود - به چپات زده می شود - لغت کاری می شود - برق داده می شود - دره زده می شود ناخن کشیده می شود - دو ودشنام داده می شود و تیرباران می شود اما چون زور قالب نه دارد دهان انسان بسته است و این را می ګوید امتحان ۱۰ سال ۲۰ سال - عمر قید افغان در زندان سپري می نماید فرزندان و اولادهایش در فقر وبیچاره ګې اواره وخانه به دوش زندګي ګدایی و مزدوری سپری می نمایند و شما در زندان که هیچ نوع چاره وراه نجات خود را نمی دانید وانها نیز به هیچ وجه به درد شما نمی خورد شما در زندان وانها در خانه کلوخی وانهم کرایی ویا در خیمه ها مثل ( خوره ) که چوب را می خورد شما نیز دل خودرا می خورید و بل اخره در زندان ودر بیرون فرزندان تان به مرګ تدریجی جان خودرا می دهد این را سخترین امتحان می نامند .

بد ترین امتحان برای انهای که از دست حکام ظالم و خونخوار اواره ومحاجر شدن و برای انهایکه در خاک خود شان - در وطن خود شان - در سرزمین خود شان از طرف اشغالګران رنګ ، رنګ در زندان شان اسیر ماندن ونه حکومت دست نشانده ونه خدای پاک به داد شان می رسد منتظر رسیدن روز امتحان اند ،اګر حکام دولتی - معلمین واستادان - کار فرمایان و امرین انسانهای پاک وطن دوست ، بیطرف، لایق پسند ، استعداد پسند می بودند دران وقت امتحان بسیار ساده و اسان می بود در حالکه کتګوریهای متذکره بنا به خصلت های دوګانه وسه ګانه امتحان را به شکل از اشکال مشکلتر می سازند و در امتحان واسطه بازی- رشوت وفروش سوالات امتحان - اعمال فشار و میله تفنګ نقش بسیار بارز وتعین کننده ایفا می نمایدو از ان استفاده می نمایند مطلب اساسي در امتحان این است که من برای شما سوالات مهم پیش کردم تا جوابات قانع کننده ومنطقی ودرست به ان بدهید ودر امتحان موفق شوید ولې شما باز در امتحان نقل کردین وجوابات را که ( پاکستان - ایران - عربها -امریکا وانګریز ) برای تان دیکته کرده بود شما انرا نقل بل نقل نوشته بودین که شما در ان ۱۰۰٪ ناکام شدین و صفر به ( ص ) برای تان ماندم زیرا سوال اول من این بود که :: سوال اول :- چرا شما بر علیه رژیم دیموکراتیک خلق افغانستان قرار ګرفتین و به جهاد روی اوردین ،جواب شما :: ( زیرا رژیم الحادی و کمونستی به قدرت رسید ). درین جواب شما صفر بردین زیرا رژیم ولو که هر چې بود خدمت ګار واقعی مردم بود - به نفع مردم بود - وبرای ترقی افغانستان کار می کرد - برضد پاکستان بود - سرحدات تاریخی افغانستان که دریای اټک است انرا دوباره زنده می ساخت و سرزمین اشغال شده مارا که ذریعه خط نام نهاد دیورند انګریز ها از کشور بزرګ ما جدا کرده بود وبندر بحری ګوادر ( این ګودر پشتونها را ) از خود می ساخت و افغانستان برای ابد دارای بندر ابی افغانی می شد و برق اتومي می ساخت نیرومند ترین قووای مسلح برای تان ساخت که شما به فرمان نواز شریف مضمحل و به فروش رساندین ، و از توطیه های پاکستان نجات می یافتین - و اسلام واهی و جعلی در افغانستان ریشه کن می شد ، ازین لحاظ شما درین سوال ناکام شدین .

سوال دوم : -

چرا شما به حرف دشمنان تاریخی افغانستان ( پاکستان - ایران - عربها - ملاها وطالبهای ) افغانستان وطن تان را تخریب کردین وافغانهای بیګناه را کشتین ترور وانتحار تا امروز توسط ( حکمتیار - حقانی - طالبها ادامه دارد ) ؟؟

جواب تان باز غلط بود زیرا شما ګفتین که کمونست ها خوار ومادر نه دارند - کمونست ها زن ها را به زور به مکتب می برند - کمونست ها محر را لغو نموده - کمونست ها برای جهان خطر است که این جواب باز دیکته شده از طرف دشمنان متذکره سر شما نوشته شد ودرین امتحان باز ناکام شدین زیرا نقل کردین .

جواب درست این است که ( هر کشور راه ترقی و پیشرفت کشور خود را مطابق به وضع و شرایط کشور خود وموقعیت جغرافیايي کشور خویش و دوستان ودشمنان خویش بر اساس ستراتیژی معین کشور خود تعین و عملی می سازد ، افغانستان در بین دشمنان تاریخی موقیعیت دارد و راه بحری را بالای کشور ما مسدود ساخته وبعدا در طول همین ۵۰۰۰ ساله که تاریخ نویسان قید کرده مردم افغانستان توسط نماینده های خویش ملاهای دیوبندی وطالبها به قرون اولي سوق شدن و کشورهایکه ۳۰ سال بعد از افغانستان استقلال خویش را بدست اورده بود امروز از افغنستان ۴۰ سال پیش قدم شدن و به ترقی وپیشرفت های بزرګ و ناب نایل شدن وصاحبان انرژی اتومی وبم های اتومی وقوای مسلح مدرن شدن ولي از برکت جهاد شما وقبول کور کورانه فرامین دشمنان ترقی وپیشرفت افغانستان کشور را به ویرانه تبدیل نمودین و ارزشهای ملی کشورمان را یکسره زیر پای ساختین ومردم کشور را بې ستر ساختین ، وقووای مسلح را به فرمان نواز شریف مضمحل وازبین بردین وسلاحهای ان را بالای پاکستان فروختین ویک مقدار انرا امریکا وغرب به کشورهای خویش بردند ، که درین امتحان باز شما ناکام شدین ونمره نه ګرفتین ،هموطن عزیز اګرهمه اشتباهات را ویا همه جرایم را کتمان کنید وبازبار ګناها ن خویش را به دوش دیګران پرتین و بعدا اشخاص وافراد بیګناه را در لست ګناه کاران شامل بسازین در حقیقت شما مرتکب یک ګناه بزرګ دیګر و یک جنایت نابخشودنی بزرګ دیګر شدین در حال که امتحان را که شما مجاهدین وطالبها در طول ۳۵ سال خونین افغانستان دادین وهمه را به دیکټات وقومانده ( غرب - پاکستان - ایران - عربها - چین وروسیه ) دادین وامروز نیز امتحان ادامه دارد وهمان دیکتات وقومانده بالای تان عملی می شود پس شما چي قسم درین امتحان وچي وقت موفق می شوید چند سال باید یک صنف را بخوانید وتکرار نمایید ازین خاطر به خاطر رنجهای بیکران مردم بیچاره ومستضعف این دیار دیګر خون ریزی و جنګ را برای ابد بس کنید لطفا به ګناهان تان اعتراف نمایید و سلاح به زمین بګذارید وبه مردم موقع بدهید که نفس به راحت بکشند.


August 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات