امریکا ته مصؤنیت ورکولو باندی به فکر وکړواما څه غواړو!
لوی افغان لوی افغان

ګران لوستونکیه!

سلامونه اونیکی پیرزوینی می ومنه!

دا چی افغانستان خپل ډ‌یر تاریخی حساس پړاو ته رسیدلای او هم له تیر لسو کالو یی راته نااهله نظام او بیکاره سیستم اوپوچه کفری مفکوره (دیموکراسی) په میراث پریښی مونږ له څو مهمو تاریخی اوحساسو تکو سره مخ یو! او اوس له دوست اودښمنه اقرار پری کیږی خو زما نا اهله نظام لا پری ټینګار کوی .

1.   یا به دیورند کرښه منو او ځان به د تل لپاره دانګریزی حکومت تابع ګرځو او پاکستانی دولت به په رسمیت ورکوو!

2.   یا به کفری دیموکراسی نظام د کرښی دیخوامنو او خپل ټول واک به امریکی اومتحدینو ته یی ورکوواوفساد او مافیایی نظام ته به غاړه ږدو!

3.   یا به هم امریکی ته معافیت اومصؤنیت ورکوو اوخپل قاتلین به بښو!

دا چی افغانستان له دیرش کلن ناورین ته په کتو، دلاملنو په څیړلو او هم راتلونکی ته په کتنه ، دامریکایی اشغالګرو ماموریت ته په زیر کیدو، دافغانستان ناقانونه مصلحتی نظام د څلورګونو قواوودناقانونه کړنو په نظر کی لرلو سره، دناتو مصنوعی ماموریت اونامعلومه انجام ته په کتو خپل تاریخی پړاو ته رسیدلی یو.

یا از بین چندگزینه که برای مان جهانیان داده اند ناگزیریم یکی آن بپذیریم: قبول خط دیورند به شکل مرز رسمی میان اولاد ناخلف انگلیس وافغانستان وخیانت تاریخی باملت وخاک مان، ویا هم قبول معافیت قوای اشغالگر امریکایی ودادن مصؤنیت به عساکر قاتل افغان های بیگناه ، قبول نظام فاسد وناقانون که سراسر تقلب ، غصب، ظلم وبراساس مصلحت استوار است.ویا هم قتل عام علما، دانشمندان وسران قومی وبه ارزوی صلح مردن

شرایط حساس است وهم خیلی نازک وخطرناک که لازم به بحث های ملی دارد وتعمق فکری، ازینکه جنگ های سه ده اخیر مارا خسته ساخته، ساختارهای ماراازبین برده، رهبران واقعی مارا کشتند، احزاب سیاسی با منشا های خارجی برای مان بخاطر دفاع ازمنافع اجانب ساخته شد، گروه های تخریبی نظام ما همین اکنون به جنگ مسلحانه ای زرگری به نفع انگلیس وامریکا که نقاب اسلام در رودارندهستیم.

ازیک طرف عالمان ، دانشمندان، ملاامامان، طلبای واقعی ، بزرگان قومی خود روز بروز درجنگ های استخباراتی امریکایی انگلیسی (کرزی وطالبان) ازدست میدهیم، ازطرف هم عده ای از اقوام افغانستان دشمنی های دیرینه ای خود ازیک دیگر کشیده وافغان کشی میکنند. هرکه دستش به قتل برادرش بالاشد دریغ نمیکند.

درچنین وضعیت که همگی ناجی بشریت را امریکا وناتو خطاب کرده، جهل ما نیز بیشتر ازعلم ماست، پول واقتصاد درست هم نداریم ، همسایگان مانیز تشنه خون وارزشهای مان هستند، جهانیان نیز خواست های خود رادارند وهم عمال شان رادرافغانستان طی سی سال اخیر تربیه کرده اند، حمایت میکنند، مسلح ساخته اند.

درچنین وضعیتی که همه گی په پول ایمان آورده اند وخون برادرش را مع ارزشها مفت لیلام میکنند. سیاست مداران افغان وپالیسی سازان افغان نیز مشغول مظروف خواهی و یا خواهان توقعات طفلانه اند که یا باید خود به قدرت برسند ویا هم گروهی خاصی به نفع کمی که میبرند دیگران راقربانی کنند، که ماشاهد مشکلات کانکور، تحصیلات عالی، امنیت خراب جنوب شرق این طرف خط دیورند وشمال شرق الی جنوب آنطرف خط منفور دیورند هستیم،ما طی سی سال تیشه به ریشه ای خود زدیم، آثارقلمی وهنری خودقاچاق کردیم، تاسیسات خود تخریب کردیم ونامش را اسلام گذاشتیم.

اینکه چرا دیروز روس ها میخواستند ریفرم اجتماعی را با مفکوره ای پوچ کمونیزم درافغانستان به بار اورند و200 میلیون نفوس این مرزوبوم را جزو قلمروخود سازد وامروز هم امریکاومتحدین پاکت ناتو اش به شمول همسایه گان به خون تشنه ای ما میخواهند مفکوره ای پوچ دیموکراسی را بالای 99.9 درصد مسلمان تطبیق کنند ویا به اصطلاح من ما را مصروف جنگ زرگری دین وسیاست کنند تا خود به اهداف شوم شان نایل آیند بحث علیعهده ای است که درینجا نمیگنجد.

اما با درنظرداشت قرایین و دیدن مصلحت های شومی که درحال جریان است مردم افغانستان چند گزینه دارند:

1.   ویا ادامه همین روند اختناق آور ورفتن بسوی نامعلوم

2.   قیام عمومی برعلیه 3000 فروخته شده ای که کاندیدهای اصلی وریزرفی اجانب اند بشمول گروه های تخریبی نظام شان وجهاد مسلحانه علیه اشغالگران امریکایی ومتحدین ناتو آن.

3.   قبول خط دیورند وقبول دولت پاکستان بالای مردم وخاک افغانستان وبازی باتاریخ ، هویت ومبارزات 300 ساله ما با انگلیس ها باقبول غلامی انگلیس

4.   قبول غلامی امریکا با قبول منافع شان درافغانستان ومنطقه وباازدست دادن ایران، ممالک شمال ، حمایت کوتاه مدت ازپاکستان و کار برای آزادی بلوچستان وقبول نظام کفری دیموکراسی، فحاشی، ظلم، غصب، ترور، قتل های مافیایی زنجیره ای و فساد نظام مزدور وتقلبی.

5.   دست به دست دادن با هم دیگر، تعریف منافع ملی، تعریف منافع خود ودیگران، دریافت دوستان واقعی، تعریف مشخص ازدشمن ودفاع ازمنافع ملی ولو همه ازبین برویم.

حال به تحلیل هرپنج بحث میپردازم:

1-ادامه روند اختناق آور کنونی:

چنانچه همین روند استحصالی، غصب، قتل های زنجیری، جنگ مبهم علیه تروریزم، اشغال امریکایی ومتحدین شان، قتل افغان ها ادامه میدهیم باید یک دور دیگر در 20 درصدانتخابات شود، 5 سال دیگر باید جنگ ادامه یابد، نظام تقلبی دیگر بامهره های اجانب به میان آید. وگورمردم بیچاره افغان گم باشد.

2- قیام عمومی برعلیه 3000 فروخته شده ای که کاندیدهای اصلی وریزرفی اجانب اند بشمول گروه های تخریبی نظام شان وجهاد مسلحانه علیه اشغالگران امریکایی ومتحدین ناتو آن.

قیام عمومی علیه عمال خارجی ، فروخته گان، احزاب مستکلب سیاسی مظروف خواه،غاصبان، قاتلین، اشغالگران داخلی وخارجی کاری ساده ای نیست ولی ناممکن نیست ، به قیادت ،زعامت وقربانی ضرورت دارد که بایدیکباردیگراقوام افغانستان دست به دست هم دهند واین نطفه های سرطانی رااز بدن خود قطع کنند ومرض خانه جنگی را برای کسانی بفرستند که مارا باهم میجنگانند. اینبار باید بایک دیگر نجنگیم وهمه گی دست به دست داده اول به همین فروخته شده گان تصفیه حساب کرده وباز عقب مملکت تروریستی پاکستان برویم واز مردم انطرف خط دیورندکه قوم شریف پشتون وبلوچ است نیز استفاده کنیم که درچنین شرایط مال ازشما سرازمن.

3-قبول خط دیورند وقبول دولت پاکستان بالای مردم وخاک افغانستان وبازی باتاریخ ، هویت ومبارزات 300 ساله ما با انگلیس ها باقبول غلامی انگلیس

گرچه این موضوع را حکومت کنونی تقلبی با بسیار شکل ظریفانه پیش میبرد وتحت پوشش به استخبارات امریکایی انگلیسی وپاکستان کارمیکنند واز حدود 120 مشاور جناب کرزی حدود 60 نفر مشاورشان به دوهمسایه ما ومتباقی شصت نفر به امریکا ومتحدین شان کارکرده وبه دول شان میرقصند، وهرآن سرسختانه ازمنافع ملی آنها دفاع میکنند وازمنافع ملی ما خبری نست.

بنده روی این موضوع بحث های گوناگون داشته ام ولی بزرگان دیگر کارهای بیشتر وبهتری راانجام داده اندکه مردم افغانستان باید بدانند دوچیز باید نزد تان غیرقابل تحمل باشد:

·      قبول خط دیورند به شکل مرز رسمی وغلام شدن انگلیس واولاد ناخلف شان وهم بستن دست وپای تان به همیش، از دست دادن دوقوم بزرگ پشتون وبلوچ ، که اگرچنین شد بنده نیز ناگزیرم به آنطرف خط بروم وعلیه آنانی کارکنم که خط را مرز رسمی میسازند.

·      اسلام : افغانستان  با اکثریت مسلمان و مجاهد پرور همه مسلمان اند واسلام دین مکمل ویگانه راه زنده گی است.

لهذا هرگونه قربانی دیگر میتواند برداشت شود ولی فداساختن دوچیز اسلام وقبول خط دیورند تا تیم مفسد کرزی به اریکه قدرت ثابت باشد خیانت ملی است که باید ازجمله کارهای غیرقابل تحمل وفروشی نباشد وبه هیچ قیمت فروخته نشود.

مفاد ما تجزیه حکومت تقلبی کنونی پاکستان است. عمق استراتیژیک ما بربادی حکومت انگلیسی پاکستان است نه مردمی که درین قطعه زندگی میکنند.

4-قبول غلامی امریکا با قبول منافع شان درافغانستان ومنطقه وباازدست دادن ایران، ممالک شمال ، حمایت کوتاه مدت ازپاکستان و کار برای آزادی بلوچستان وقبول نظام کفری دیموکراسی، فحاشی، ظلم، غصب، ترور، قتل های مافیایی زنجیره ای و فساد نظام مزدور وتقلبی.

چنانچه سه گزینه اول فوق تقریبا نقص آن برایمان نسبت به مفاد آن بیشتراست، درقیام ملی، یا قبول همین وضعیت ویا هم قبول خط دیورند مشکل مارا زیادتر میسازد گزینه ای چهارم را که تقریبا امروز اکثریت تان خاموشید ونظاره گر مورد بحث قرارمیدهم:

اولا: امریکا تقریبا به منافع خود رسیده است.

1.   تقریبا در دو انتخابات نمایشی  تمامی کسانیکه سیاست مدار بودند ویا بنحوی شوقی اقتدار ویامردم داربود مشخص شد روی فروخته های آن سرمایه گذاری شد وآنانیکه به منافع افغان ها باورمند بودند تضعیف شدند ویا ازبین رفتند. لست آن ازجانب کونترپارت وکمیسیون انتخابات تهیه وبه اداره ای استخبارات مربوط شد.

2.   تقریبا وجب وجب خاک افغانستان ازجانب اداره ایمز نقشه برداری شد ومطالعات آن به امریکا تعلق گرفت.

3.   تقریبا تمای 460 هزارنفرافغانی که به انترنیت دسترسی دارند ،ازطریق فیسبوک وجی میل وهای 5 وامثالهم لست شد. وتمامی داتای صنفی شان جمع شد وبه اختلافات عمیق دامن زدند.

4.   تقریبا تمامی نیرو های نظامی افغانستان بشمول عسکرپولیس، اردو، افراد امنیتی امنیت ملی راجستر کابل بانک شد ولست آن به امریکا تعلق گرفت. کارت ها وداتا بیس آن نیز به امریکا تعلق گرفت.

5.   تقریبا تمامی نیروهای مغزی فعال افغانستان بورسیه امریکا داده شد وسالانه ازطریق پروگرام های سکالرشیپ حدود 20 هزارهدف جوانان شما را استحصال کرده ورایگان دربرابر 20 بورس بدست می آورند.

6.   تقریبا لست تمامی تجار افغانستان توسط ایسا، اطاق های تجارت، اداره ای جاسوسی ملل متحد جمع اوری شده بزنس پلان های تان جمع شدوبه امریکا انتقال داده شد.

7.   تقریبا 50 هزار عالم، طالب، ملا، انجینر، داکتر وسیاستمدار افغانی مخالف امریکا راکشت که میتوانستند عده ای را رهبری کنند.

8.   کاندید های اصلی وریزرفی خود را حمایت 25 میلیون دالری کردند ، عده ای رانیز چاق سیاسی ومشهورساختند.

9.   تمامی ادارات تطبیق کننده ای یواس ای دی به استحصال مفکوره های افغانی پرداخته طی ده سال به مفاد امریکا کارکردند وچند پروژه ای نمایشی تطبیق شد.

10.                  تمامی مغز های افغانی را که سرمایه افغانی بودند ددی ار کردند واداره ای به نام اصلاحات اداری را برپاساختندتا بتوانندمهره های امریکا یی را درادارات دولتی تان جابجا سازند.وهم ادارات کاریابی ساختند تا فقط افراد امریکایی مقررکنند وبس ومعیار دختر دوازده پاس بین سن 18الی 25 شد با دانش از انگلیسی وبلدیت کمپیوتر

11.                  تقریبا به تمامی تولیدات امریکایی واروپایی بازاریابی کردند وهم تجارت افغانستان را انحصار واشغال کردند حدود 70 فابریکه افغانی دولتی به استحصال امریکایی درامد حتی شفاخانه جمهوریت، هوتل کابل، هوتل انترکانتینتال

12.                  تقریبا ده ها رسانه ای مزدور را حمایت مالی میکنند تا اهداف امریکایی را دفاع کنند وحتی امروزرسانه ای سخن گوی شان به تبلیغ لادینی پرداخته اند وفقط دین ستیزی میکنند.

13.                  نفوذ مشاورین امریکایی به ادارات چون پاسپورت، تذکره، حتی حضور مشاورین تصمیم گیر درادارات امنیتی به عنوان استاد، مربی ویا مرشد که من آنها رافکر میخوانم ودیگران را دست وپا.

14.                  تقریبا اکثریت شرکت های مشوره دهی به حکومت افغانستان جنبه ای انگلیسی امریکا یی دارند وشرکت های مشوره دهی افغان تاپه ای اس ای وایرانی وغیرهم وباعث فرارنیروهای مغزمتفکر شدند

15.                  حدود ده سال است دول دیموکراسی بصدا درامده، اسامه در قلب پاکستان پیداشد ولی جنگ درقریه جات ما ادامه دارد، ادارات موازی به نظام افغانستان ساخته شده است، افغانستان فاسدترین مملکت دنیا شد، ناامن ترین منطقه ای جهان شد وهیچ سرمایه گذاربزرگ اماده ای سرمایه گذاری نیست. صلح ما تجارتی شد، جرگه های ما نمایشی وتجارتی شد، شورای علمای درباری ما بیکار وبی حیثیت حقوقی شد. معافیت منفی بوجود امده است.

16.                  حدود ده سال است که ماحداقل نتوانستیم دریک سکتورهم به پا ایستاد شویم، طباعت، صنعت،دواسازی، فابریکات، موبل وفرنیچر، بند های برق وآب، جنگلات، زراعت ، هنر، سینما

17.                  تقریبا نصف جنوب افغانستان مرکز هیرویین ومواد مخدرشده تا به افراد مصاب مواد مخدر امریکایی را موادمخدر تولید کنند وهم ادارات استخباراتی شان راحمایت پولی کند.

18.                  ازسیاست امریکا یکی هم حمایت اقلیت هادربرابر اکثریت های قومی است تا باهم بنفع شان بجنگند ونشانه های جنگ شیع وسنی درکابل وکویته افغانستان هستیم که درآینده کنترول ان ناممکن خواهد بود وهم مشبوع شدن تمامی پوهنتون کابل، وزارت خانه ها از یک قوم نشانه ای ان است.

من میتوانم هزاران کاری دیگری که نشان دهنده ای رسیدن امریکا به اهداف شان است گوشزدکنم ولی میگذارم به عقل خواننده ای عزیز، پس افغانستان به گونه ای از جانب امریکایی ها برای 50 تا 100 سال اشغال شده است ، ولی شکل آن فرق میکند وبه گونه ای نامحسوس است که درآینده ای نه چندان نزدیک یعنی بعداز 5 تا ده سال شاهد تغیر کلی درسیاست امریکا درمنطقه خواهیم بود.

امریکا در افغانستان به مرحله ای اول اهداف خود به از سی سال جهاد امریکایی اش بواسطه ای مجاهدینش که امروز رهبران افغانی تلقی میشوند رسیده است وحال لازم است تا وقت خرید وشما شاهد جنگ زرگری کرزی با امریکا هستید، واین خرید وقت برای ازبین بردن نهاد های افغانی نیمه جان گرفته است، تا دیگر کسی جراات نکند تا درسی تا 50 سال سربلند کند.

آنچه امروزخواست شان است حضور دایمی شان است، من میفاهمم برای چی ؟ ولی باتدبر میتوان کنترول شان کرد، امروزه گرچه موقف جناب کرزی نمایشی ومصروف کننده ای معافیتی است ولی تاحدود به نفع افغان ها است وان اینکه ما میتوانیم حد اقل آواز خود بلندکنیم. تا امریکا به منافع ما احترام کند.

من به کرزی صاحب پیام واضح دارم: فرق بسیار واضح بین حق واحترام وجود دارد، حق ثابت ساختن وجودچیزی برچیزی دیگراست چنانچه پسرازپدرمیراث میبرد ، احترام چیزی دیگری است که درنظرداشتن ارزش معنوی است نه مادی. درفرهنگ امریکا ومتحدین دیموکراسی اش فرهنگ احترامی وجود ندارد سالانه میلیونها نفر اولاد مجهول النسب درامریکا به دنیا می آیند ، جناب شان باید بگوید که امریکا باید حق مارابه رسمیت بشناسد چراکه صاحب خانه ماهستیم نه امریکایی ها، که درین صورت موضوع فرق میکند.

من میتوانم بگویم که حق نداری درافغانستان زندان داشته باشی، حق نداری ازخاک من به ضد ایران، چین ویا روسیه فعالیت کنی؛ حق نداری درانتخابات من عده ای را حمایت مالی کنی ، حق نداری درقریه جات من با بیرق امریکایی گردش کنی، حق نداری معدن یورانیم من استخراج واستحصال کنی، حق نداری بین سفارت امریکا ومیدان هوایی تونل زیرزمینی بزنی، حق نداری درافغانستان کلیسا داشته باشی، حق نداری افغانهارا بکشی ونامش تروریست بگذاری، حق نداری مخالفین نظامم راحمایت مالی ویا استخباراتی کنی،حق نداری گروههای تخریبی نظامم راتقویت مالی کنی، حق نداری بغیرازآدرس افغانستان آدرس دیگرایجاد کنی وبامخالفین نظامم صحبت مستقیم وبرای تضعیف سازی من بکنی وهزاران حق دیگر که درمنشورهای بین المللی توسط خودشان بخودشان ساخته شده است وما میتوانیم ازهمان حقوق بهرمند شویم، وهم مجبورشان کنیم تا نظربه روابط بین الملل وحقوق بین الدول با ماهمانندیک ملت واحدواردسخن شوی وبرای دیوانه های خودحق ندهی دیورندرامرزرسمی خطاب کنند.

لهذاجناب کرزی صاحب فرق بین حق واحترام رابدان، من برایت احترام میکنم ولی برایت حق نمیدهیم تادیورند امضاکنی ویا به قاتلین مامعافیت بدهی  واگر چنین کنی ناگزیریم شکل دیگری ازحق افغان ها دفاع کنیم.

پس روابط افغان امریکا امروز به مصونیت وابسته نیست،چون امریکا به اهدافش رسیده است وجنگی تصنعی پشتون وبلوچ کشی را که اغاز کرده بود درین طرف خط پایان یافته وانطرف خط را توسط عمال شان ازطرف حکومت تروریستی انگلیسی الاصل پاکستان سرکوب میکند ودیورندرامرزرسمی میسازد وافغان های که خواب اسلام، ازادی وابادی رامیبینند همین آرمان را دونسل دیگرشان بگورخواهند برد.

من میتوانم فکرکنم تا به عسکر قاتل امریکایی مصؤنیت منطقوی بدهم اما بشرط اینکه:

·      به منفعت اسلامی ام ارزش قایل شود وبداند اسلام حق من است وباید آنرابپذیرد ونظام اسلامی تطبیقی ماراحمایت کندواز تشویق وحمایت مالی مخالفین نظام اقلیت های قومی دست بکشد.

·      دیورند خواهی حق مسلم ماست وما هرگز وبه هیچ قیمت آماه نیستیم که آنرامرزرسمی بپذیریم ،درصورت حضوردایمی شان درمنطقه میتوانیم آنرابنفع پشتون وبلوچ دوطرف حل کرده ودوست دایمی باشیم

·      بگذارند تا انتخابات آزاد را خود افغانها رهبری کنند ازکشتن علمای ما دست بکشند، پروسه ای صلح افغانی باشد.

·      تمامی معلومات را که طی ده سال استحصال کرده اند با ادارات امنیتی ما به اشتراک گذاشته، طورمثال داتای کونترپارت، داتای ایمز، داتای یواس ایدی درافغانستان، داتای کابل بانک،داتای انترنیوز، داتای 4 شرکت مخابراتی چون اتصالات، ام تی ان، انستا تیلی کام، روشن، داتای افغانی ومنطقوی جی میل، یاهو، فیسبوک، هایفایف وشرکتهای مشابه شان.

·      بگذارند اداره ای امنیت ملی ما سیستم شرقی ومتبابق نیاز مارا ایجادکنند وبین سه ارگان سیای ا ، اف بی ا و میلیتری انتیلیجنس، را با ادارات مشابه افغانی هماهنگی ایجادکنند وهم معلومات شریک ساخته شود، بگذارند ما میلیتری انتیلی جنس خود، ادارات ضد جاسوسی دشمن وکونترانیلیجنس خودراایجاد کرده واداره ای استخبارات خود تقویت کنیم.

·      ارگان های کشفی، استخباراتی، رادار، دفاع زمین به هوا وهوا به زمین را ضرورت داریم میتوانیم ازعساکر افغانی وامریکایی دردفاع مشترک استفاده کنیم.

·      افغان ها بشکل مستقل خواهان دخول به بانگ جهانی، ای ام اف، wto ، وامثالهم میباشد؛ همچنان دیگر نمیخواهیم حضورنظامی کسی راتحمل کنیم،میتوانید ازطریق تجارت های دوامدار داخل شوید فرضا ما ضرورت به قطار آهن داریم ما آماده ایم قرارداد آنرا بشکل حتی 30 در70 امضا کنیم با هرکشوری که اولا خواهان سرمایه گذاری روی قطار اهن افغانستان باشد. یعنی ازسرمایه از شما زمین و200 میلیون نفوس ومارکیت دایمی ازما نفع آن حتی به سی درهفتاد. ماهمچنان به راه بحری ضرورت داریم، به تولیدی شدن مواد خام خودضرورت داریم ، طورمثال افغانستان حدود صدها سال کاغذ مصرف میکند، چوپ وآب داریم ولی فقط به فابریکه ای کاغذ سازی ضرورت داریم هرکه اول سرمایه گذاری کند اماده ایم حتی 60 درصد منافع برای سرمایه گذار بدهیم ولی دیگر یک روز تحمل مشاور را دراداره ای امنیت ملی ما نداریم. امیدوارم پالیسی سازان ما دیگر درچشم مردم خاک نریزند.

اگر تمامی موارد فوق الذکرصادقانه عملی شود، صلح دایمی وپایدار تامین شود، افغانستان به سرحدات طبیعی خود برسد ،امریکا ومتحدینش به اشغال خود نقطه ای ختم نهند، انگلیس وپاکستان ازپالیسی فارورد دست بکشند وازخاک ماعقب نشینی کنند،  درانصورت افغان ها میتوانند درصورت تشریک مصاعی وتشریک انتیلیجنس منطقوی وگاهی بین المللی باامریکا ویا هرکشور دیگر روی میزمذاکره ای مستقیم بنشید وما میتوانیم مصونیت مشروط بدهیم ولی یک روز دیگر تحمل نداریم تا عالم دین خودبه اسم افراطی وبنیادگرا بخاطرجنگ نفت امریکا ازدست دهیم.

میتوانم تمامی مواردقرارداد امنیتی راذکر کنم ، چون تمامی سیستم امریکایی سی ای وم ای را بلدمولی باشد برای بعد!

پیام واضح به کرزی صاحب که درچشم مردم خاک نباش پوستت درچرمگری میشناسم به اصطلاح جوالی های مندوی کابل پیش پنج هم پنج پیش صاحب پنج هم پنج نمیشه ، نه ما بازی میخوریم ونه دیگر مداریگری های جناب شان بازاردارند، اینکه چقدراشغال نظامی امریکا پایان داده میشود، استحصال واشغال سیاسی ، اقتصادی ومفکوره ای شان برای سالهای سال مارا مستعمره ساخت ودلیل شان جناب شان هستید که امروز برایتان اوول حوض ساخته میشود. تادست مان برای تان نرسد ولی آنچه من به قانون سازان خودپیام دارم اینست که سرمایه هرکه درطول ده سال از 3-5 لک دالرامریکایی تجاوز کرده باشد ویا صاحب زمین های خدا داد ویا بلند منزل های خدا داد شده باشد وزمین های 70 تصدی دولتی را غصب کرده باشد دوباره ملکیت دولت ساخته وهم به خزانه بیت المال مسترد سازند.

5-دست به دست دادن با هم دیگر، تعریف منافع ملی، تعریف منافع خود ودیگران، دریافت دوستان واقعی، تعریف مشخص ازدشمن ودفاع ازمنافع ملی ولو همه ازبین برویم.

بخش اخیر بحثم بر میگردد به مردمم بیخبروگوسفندی ام که همه چیز خود به دیگران مفت بخشیده اند وتوقع خدمت از گرگان خفاش صفت دارند، اگرعزم واراده ای قوی نمایید وامروز تصمیم یکجاشدن بگیرید وبه سوی الله ورسولش رجوع کرده دوست ودشمن را تعریف کنید، منافع ملی راتعریف کرده حق خود بخواهید ،بالای حقوق دیگران تجاوز نکنید، دوستان واقعی خود بشناسید، وهمه از یک آدرس مشخص با جهانیان به تماس شوید دیگر کسی جراات نمیکند حتی درخوابش به فکر بربادی افغان باشد، اگرروزی خدای ناخواسته بخود آمدید وازرقصیدن به دول های امریکایی، انگلیسی ودیگران خسته شدید، وخواستید منافع ملی راتعریف کنید وما زنده بودیم درخدمت تان هستیم.

میخواهم بحثم راخلاصه وجمع بندی کنم:

نه دیورند میپذیریم ونه هم تحت اشغال نظامی، سیاسی، امنیتی، مفکوره ای به عساکرقاتل وغاصب مصونیت میدهیم ودیگربخود ایید ورنه نظام کنونی بخاطر بقای خود یکباردیگربالای خون تان معامله کرد ودیورند راسرحد وپوله ومرز دوکشورخظاب میکنند وحتی آنرا جزو معارف کشورساخته اند.

با قبول خط دیورند دست وپای تان بسته شده برعلاوه اینکه خاک تان ومردم تان به اسارت نوکران انگلیس درمیآید ، هرآن میتوانند راه مواصلاتی را بالای تان ببندند چنانچه امروز میبندند، درانصورت پشتون وبلوچ نیز ازشما حمایت نکرده خودراخود خفک میسازید، باقبول مصئونیت ومعافیت دایمی امریکا درافغانستان به اشغال صیغه ای قانونی داده اید که اگرخدای ناخواسته برایران ویا ممالک شمال حمله کنند وشما هم با پاکستان مشکل داشته باشید درینصورت نه راه شمال خواهید داشت ونه بندرچاه بهار ولارستان ایران وهرروز مهاجرین تان اعدام شده شاهان نوکری چون کرزی خاموش خواهد بود، یعنی هم دین از دست تان رفت چون هرچه عالم وملا بود کشتید، هم سیاست از دست تان رفت چون رهبر سیاسی ندارید، هم علم رفت چون انجینر وداکتر راکشتند ونامش جاسوس ماندند وعده ای بزدل به کشورهای امریکایی اروپایی پناه بردند وازمسولیت فرارکردند، اقتصادی ندارید، همه جیره خوارهستیم، بایک همسایه مشکل تاریخی خط دیورند داریم، وهمین همسایه قاتل مارا دشمن قسم خورده ای انگلیس حمایت میکنند وهرروز افغان میکشدودرپیشرویی وتحکیم حکومتش درمناطق وزیرستان وبلوچستان وپیشور است. درمقابل به امریکا اجازه میدهیم تا به ایران حمله کنند وهمسایه دیگر نیزازدست بدهیم ودشمن همسایه ای خود درخاک خود جای دهیم درین صورت پشتوانه ای غربی خود ایران نیز ازدست داده ودرینصورت همان مثل هندی است. نه خدای میلا نه مثال صنم نه ایدرکه هوگی  نه اودر کی هوگی هم.

پس عاقلانه نیست که دوپروژه ای امریکایی وانگلیسی به نفع چند نفر فروخته شده در ارگ وچند مستکلب سیاسی دررسانه های مزدورشان فیصله ای عجولانه کنیم ، قبول خط دیورند نزد پشتون وبلوچ مستحیل است واین جنجال باقی مانده تا دل انگلیس بدست آرید و امریکا را قربانی اهداف انگلیس سازید، ویا هم چون همین جنجال دیورند باقیست نمیتوانیم ایران را قربانی دهیم وامریکا رابدست آریم، لهذا گزینه های دیگری چون هند، چین، استرالیا، روسیه، فرانسه، جرمنی ویا ممالک اسلامی فکرشود. تا حداقل فشاری بر انگلیس وامریکا باشد. درصورتی که بخواهیم با انگلیس وامریکا مستقیما وارد معامله شویم لازم است تا به بحرهند برسیم و باز میتوانیم حرامزاده ای انگلیس ویا ایران را قربانی منافع ملی سازیم.

لهذا یکباردیگر به کرزی وتیم فاسدش گوشزد میکنم، هنوز هم وقت دارید، منافع ملی را تعریف کرده، اجتماع ملی وافغانی راایجادکرده، وخود تصمیم بگیرید، وهم از اهانت پشتون وتاپه زدن پاکستانی برآنها دست بردارید وبه سخنگویان خود توصیه کنید تا دیگر کلمه ای سرحد ویا مرز ویا پوله رابکارنبرده وهم کویته وپشاوررا خاک پاکستان ندانند وباتاریخ بازی طفلانه به نفع امریکا ویا انگلیس نکنند. ما میتوانیم خود تصمیم بگیریم، خود وطن بسازیم اگرراه حل ندارید من میتوانم به یاری  خدا در 6 ماه صاحب صلح دایمی بسازمت، ومشکل قرارداد امنیتی ات را با امریکا حل ساخته وبا انگلیس مستقیما معامله کنیم که درصورت اخیر نقشه پاکستان درروی زمین وجود نخواهد داشت ودر 20 سال آینده افغانستان به اندازه همسایه ها وممالک پیشرفته جهان پیشرفت خواهد کرد. ولی شرط ما اسلام ومحوه نقشه ای پاکستان ازروی زمین است.درغیرآن میتوانی یک روز جنجال زرگری زندان بلند کنی، روز دیگر موضوع میدان وردک، روزی دیگرازجوانان پشتون استفاده ابزاری کنی وبرای کانکورروزها مظاهر بکشی شان ویا هم انتحاری را الی دروازه ای وزارت دفاع راه داده ویا پدرومادر وکیل پارلمانت بکشی تا مردم را از اصل بدور مصروف کنید، ما دیگر فریب چال تان نخواهیم خورد.بگذار مردم روی چهارموضوع اساسی فکر کنند: صلح، دیورند، پایگاه دایمی وقرارداد امنیتی، انتخابات اینده ونظام شفاف. با توجه به عدالت انتقالی ویا عفو عمومی به تمامی افغان های راست وچپ  که امروز متضرر شدند ویا دیروز ولی سرمایه های بادآورده ای شان ملکیت دولت ومردم شود. وهمین رهبران تصنعی مثل افراد عادی زنده گی کنند

تشکر ازوقت تان برادرکوچک تان

لوی افغان (دشمن دشمن مردم افغانستان)


March 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات