امضا نه کردن قرارداد امنیتی بسیار مهم نیست
نویسنده :  دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

   
مهمترانتخاب درست ریس جمهور اینده است
 
مردم افغانستان چندین بار از طرف شرق وغرب مورد تاخت وتاز قرار ګرفتن وخاصتا همسایه هایما بسیار بې شرمانه در امور داخلی مان تا امروز با شدت تمام به مداخلات رزیلانه شان ادامه می دهند  از همین خاطر وطن داران ما بسیار زیا تشویش دارند  که مبا دا یک بار دیګر تاریخ سیاه مجاهدین وطالبهای  تکرار نه شود و دور از واقعیت هم نیست که فتنه ګران  هنوز از مردم ما دست وردار نیستند شرقیها وغربیها وخاصتا همسایه های فتنه ګر وتوطیه ګر معلوم الحال ،همیشګي  ( پاکستان دروجود طالبها ومجاهدین وایران از طریق هزاره های وابسته به ایران وحلقات روحانیت - ملاهای دیوبندی وطالبها نمایندهای همیشګي عربستان سعودی وقطر )مردمان عادی کشور مان  زیر شکنجه های مختلف تا سنګسارکردن ها - تیر باران کردن ها - بې ستر ساختن ها - تهدیدها و انواع زور وفشارهای روحی وفیزیکی قرار ګرفتن که من هم انها را ملامت نمی کنم ولې این بار برای تان می ګویم که چندین تغیر در روحیه نسل جوان - عده مجاهدین وعده طالبها و فرکسیون های حکمتیار بوجود امده و اکثریت مطلق مجاهدین و طالبهای افغانی دیګر پشت رهبران پچله - خیله - وټټوس ها نمی روند ، زیرا انها را فرد فرد این وطن به پوست واستخوان خوب درک نمودن وشناختن بار دیګر بازی شان را نمی خورند و به حرف های پوچ ومیان تهی شان که ګویا ( دین ویا اسلام در خطر است ) به جهاد روی بیاورند هرګز دیګر به جهاد روی نمی اورند واز جهاد کرده بسیار مهم زن وفرزند شان - زندګی روزمره شان که یک لقمه نان به دست بیاورند مهم است ،دیګر باید به حرفهای رهبران به نام اسلامی ۱۵ ګانه هرګز ګوش نه دهید وازموده را ازمودن خطا است و خاصتا امیال خاینانه حکومت های پاکستان وایران وعربها را خوب درک می نمایند و باز هم  خوب به یاد داشته باشید ، همین رهبران رده اول مجاهدین و طالبها اند که همه روزه شما را از ګرګ امد وګرګ امد می ترساند ( یعنی که امریکا می براید و طالبها دوباره بازګشت می کند ) همه این تبلیغات از همین نمایندهای مجاهدین وطالبها اند که خود ها را سر تان ملیونر ساختن وشما تا حال صاحب یک لقمه نان نه شدین اخر چرا شما هموطنان عادی وطن مان افزار ارزان وآسان برای این مفت خوران باشید اخر شما نیز مغزدارین وعقل تان را به کار پرتین که چرا شما هم افغان - شما هم یک اشرف المخلوقات - شما را هم خداوند پیدا کرده وعقل داده است از شما کرده انهایکه خودرا سر تان رهبر و کلان ساخته چې برتری وخوبی دارد ګذشته های پدران ونیاکان شان وخود شان را خوب به یاد بیاورید هر کدام تان ازین خبیثان وازین وحشیان ودون صفتان کرده هم انسان خوب وهم با عاطفه ومهربان وافغان دوست ووطن پرست وپاک می باشید می بینید که همه شان قصرنشین شدن - دزد شدن - قاتل شدن - مافیا شدن - تروریست شدن - قاچاقبر شدن و شما صاحب یک خانه کلوخی نه شدین ،چرا این ها دهول دوسره به ګردن انداخته و تلویزیونها ورادیوها را مصروف ساخته وبه زخم های تان نمک می پاشند که امریکا می براید و طالبها دوباره برمی ګردد ارواح تان را قبض می نمایند  ؟؟؟
ازمن بشنوید - خوب دقیق شوید - یک زره برای تان دروغ نمی نویسم مثل که همیشه برای تان راست وبیدون ترس وهراس ازین شیطان وان شیطان واین مزدور وان مزدور ( پاکستان - ایران - عربها )نه ترسیدم و هیچ نمی ترسم ، ترس من از( آه ) هموطنانم است من هرګز نمی خواهم( آه) هموطنم پشت سرم باشد بلکه ارزومندم همیشه دوعای هموطنانم سبب سرفرازی وموفقیت های من شود ، بنا امریکا وغرب به خاطر چیزهای ذیل هرګز نمی براید ::
۱- منافع مادی ان باعث می شود که در افغانستان تا چندین سال باقی بمانند .
۲- دشمنان تاریخی وهمیشګي شان در مسایل اقتصاد و نظامی درین اواخر پیشي ګرفته ونمی خواهند که اینها را دیګر مجال ترقی و پشرفت بدهند وانها عبارت اند از ( روسها - چین - هندوستان ) وشما رقابت های بازرګانی این کشورها را خوب مشاهده می نمایید یکنوع مسابقه جریان دارد .
۳- در افغانستان اینها تا حال سرمایه هنګفت را به دست اورده ، نمایندهای تجاری - مافیایی- استخباراتی شان بسیار زیاد فعال است وسالانه مبالغ هنګفت را تقریبا درحدود ۲۲ملیارد دالر به کشور های شان مفاد می برد ( هیرویین - تریاک - چرس- یورانیم - سنګ های قیمتی - حبوبات طبی - کرومایت - انواع پرندهای شکاری -انتیک باب - و میوه های که برای ادویه بسیار مهم است ) شامل چیزهای است که در اختیار شان مفت قراردارد وهمیشه خود امریکا وغرب بالای شان محافظ و مامور و تمویل کننده و ترفیکنګ ان از طریق هوا وزمین علنی اجرا می کند اګر شما یک نماینده وزارت مالیه - داخله - امنیت دولتی را به من نشان بدهید که یک عکس - یک فلم - یک راپور را به دولت داده باشد ویا در میدیا نشر کرده باشد برای من بګویید ، تمام افغانها  مخصوصا جوانان افغان ( ترجمان ها - تجار - راپورچي ها اعضای ارتباطی شان ) همه در بدل معاشات خوب وحتی در بدل ویزه ویا تابعیت نوکر مجانی غرب شدن ودر اختیار شان هر نوع معلومات که انها خواسته باشند قرار می دهند ، قراردارند ( پشتون چې پیسې وخوري سکه ورور هلالوی ) .
۴ -هوشیار ترین کشوها ان ها هستند که میدان جنګ را برای به دست اوردن اهداف خویش کشورهای ضعیف و از هم پاشیده را انتخاب  نمایند و درین کشور ها سلاح های مدرن خود را امتحان می نمایند - سربازان خودرا تمرین می دهند - به اراضی مختلف خودرا اشنا می سازند و برای جنګ های اینده خود را اماده می سازند .
۵- کوریای شمالي - ایران - روسیه - چین ، کشورهای اند که باید همیشه زیر شلاق زنند امریکا قرار داشته باشند و متحدین منطقه يي خویش ( کوریای جنوبی- جاپان - تایوان- عربستان سعودی  کویت - قطر- اسراییل ) را از ګزند شان دور نګهدارند و نماند کشورهای متذکره که به اقمار شان دست درازی نمایند، زیرا همین حالا کشورهای سه ګانه به ملیاردها دالر جزیه به امریکا نقد می پردازندکه مصارف جنګي شان را پوره نمایند.
۶- معادن زیر زمین افغانستان از قبیل یورانیم - سنګ های قیمتی - نفت وګاز - میس - اهن - وغیره از یکطرف و نفت وګاز بحیره کسپین و ترکمنستان و بحیره سیاه - مساله قطبین ومنابع طبعی( انتارک تیدا )،و نفت وګاز ایران و مساله هستوی ایران ازجمله اهداف ستراتیژیک غرب در راس امریکا است که تا حال به ان دست نه یافته وتا زمان که اینها زیر کنترول غرب قرار نه ګیرد غرب یک انچ از افغانستان نمی براید زیرا در زمان اشغال افغانستان از کی ها واز کدام کشور ویا کدام ملل متحد پرسان کرد اول افغانستان را به راکت ها زد وبعدا اشغال نمود و تشویق کننده و محرک اصلی این اشغال اقای عبدالله عبدالله - قانونی ومسعود بودن جمع هزاره های مانند خلیلی - محقق-وغیره ، ازین خاطر در برامدن نیز از هیچ کسې پرسان نمی کند و همان قسم که امده بودن به موجودیت خویش ادامه خواهند داد ، افغانستان بهترین ( ګوشیری است ) برای امریکا و امریکا در جهان مزه که از خاک ومردم این کشور برده وچشیده است دیګر در جهان چنین مزه نه نه چشیده بود .
۷ - مساله همجنس بازیها - مساله ازادی زنها ودختران ازاد ونیمه لوچ - و فحشا - هیرویین شراب و چرس را باید در کشور رایج بسازد و انواع ساعتیریها ی سکس را دربین جوانان تشویق وترغیب نمایند وبه مرور زمان روحیه ترغیب وتشویق را در انتخاب به مذهب عیسویت در جوانان ازدیاد بخشیده وګروهای بزرګی را به دین عیسویت شامل می سازند وبرای شان برسهای تحصیلی و پول وافر می دهند .
۸- و مساله مهم این است که اګر امریکا از افغانستان براید فورا از جمع کشورهای قدرتمند اسیایی ( چین - هندوستان - احتمالا روسها ) باز وارد میدان می شوند و این کار به نقص دوستان ستراتیژیک امریکا ( حکمتیار - حقانی - طالبها - پاکستان ) تمام می شود ، زیرا این کشورها به صورت فوری سلاح های مرګبار ومدرن هوایی وزمینی را در اختیار افغانستان قرار می دهند و دوستان ستراتیژیک امریکا در ظرف یک سال قلع وقم می شوند و در افغانستان دیګر روحیه ضد غربي از سر شروع می شود و در افغانستان چین فورا به ملیارد ها دالر در معادن نفت وګاز و دیګر معادن سرمایه ګذاری می نمایند ،زیرا چین ارزومند ان است که در سال ۲۰۱۶ سردمدار اقتصادی جهان شود زیرا همین حالا امریکا - انګریز - کشورهای که واحد پولي شان ( یورو) است به شمول عربها دچار ( ریسیشن یا تورم پولی وبیکاری شدن ) و همه روزه جنجال های در بین یونان - اطالیا - اسپانیه ودیګر کشورها ادامه دارند .
بسیار چیزهای دیګر هم است مثل اینکه ( کرزۍ خودش صحنه سازی دارد - مکر می کند - بهانه ګیری دارد و همه کارها را به مفاهمه ومشوره مشاور ارشد امریکا می کند و یک روز صلاحیت نه دارد که در ارګ بنشیند و کشتن ضیاوالحق را نیز خوب به یاد دارد ، بناا کرزی به اساس همان متل هراتی که می ګوریند ( هرجا که جستی اخر به دستی ) اخر این پیمان را امضا کردنی است ، وخوب می داند که ( .. دادن درویش چې پس چې پیش ) اخر میدهد تشویش نه کنید ووارخطا نه شوید ، به حرفهایم باورکنید .
حال به عرض برسانم که قرارداد که باید امضا شود ایا باعث موفقیت حکومت اینده می شود و همه مشکلات مردم افغانستان را مرفوع خواهند ساخت،  بیدون شک که نمی کند ویا نمی سازد  وباز باعث رفع خشونت علیه زنها می شود - باعث امنیت سرتاسري درکشور می شود  - باعث دفع حملات راکتی و تعرضات عریان ومخفی پاکستان می شود - باعث دفع مداخلات کشورهای همسایه ایران وعربها می شود - باعث رفع بیکاری ونوسازی وباز سازی می شود ګویا پیمان برای تان از اسمان وحي صادرمی کند وتضمین می کند  که جنګ ختم شود و همه مردم خوش وخندان و از بیکاری نجات یابند ورشوت ستانها و زورګویان دیګر مجال تفنګ سالاری نه داشته باشد و بسا چیزهای دیګر را شما به ان علاوه نمایید که تضمین نمی کند خوب دقیق شوید وبه ګوشهای شنوا وچشم های بینا عرض بند ه را خوب بشنوید که همه کار ها زمان درست وخوب می شود که شخص را که به چالها ونیرنګ بازی ها ی امریکا ودر مجموع غرب خوب وارد است وهمرای شان زبان مشترک پیدا کرده می تواند  وبه زبان غرب خوب می فهمد وبه چانه زنی ها - به دلایل ومنطق - به سیاست ودیپلوماسې حریف را ناک اوټ کرده می تواند و افغانستان را به راه سراط المستقیم هدایت ورهنمای کرده می تواند البته توسط یک (( تیم بسیار پاک - متخصص- تحصیل کرده - وطن پرست - افغان پرست - همدیګر پذیر و کاملا نو  )) که در حال تشکل است ودر ان نه مسایل صلیقه یی- ذهني ګرایی- ملیت پرستی - قوم پرستی - و زبانی پرستی مطرح نه خواهد بود واز بین همه یازده کاندیدان شخص که از هر لحاظ ( یعنی تحصیلی - سیاسی - تجربه - پاکي - فداکاری- دیپلوماسي - انظباط ودسیپلین - تطمع وتسلیم نه شدن به فشار و پول ـ یګانه شخصیت که سر ان باید حساب نمود  شخص اقای اشرف غنی احمد زۍ است بیایید همه با هم برای وی رای بدهیم که این ارمانها را که ارزوی هرکدام ماوشما است جامه عمل بپوشاند )) و در افغانستان تهداب یک حکومت واقعا پاک - پروفشنل - متخصص- کار ازموده که مانع مداخلات همسایه ها و کشورهای مداخله ګر دیګر در امورات داخلی وخارجی وطن ما می شود و برای رفع بیکاری و مقابل رشوت وفساد اداری ایستادګی می کند ومانع می شود و اعمار بند های بزرګ برق و فابریکات را عملا در پلان وپروګران بکر خویش دارد ودیګر کاندید ها دارای این صفات نیستن انتخاب نمایید ، امین. 

December 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات