امنیت ملی
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

فصل دهم

پلیس : نقش ان درمحو کشتزارهای حشیش ومواد مخدر ک: بسیارسوال بر انگیز براین است که دولت وحکومت باقوای مسلح ویک وزارتخانه برای محوکشت وزرع حشیش ومواد مخدر نتوانند جلوکشت مواد مخدررا درسطح کشوربگیرند . اگرگردانندگان موادمخدر واقعا حامیان بلند پایه نداشته باشند فقط یک کندک باحد اقل چهار پروند هلیکوبتر باکمک پلیس محل واردو نیز که یک کندک دراین رابط سه سال قبل ساخته شده بود درظرف کمتر ازیک ماه کشتزار 34 ولایت افغانستان را محو ونابودکرده میتوانند.دهقانان بیچاره ایکه یا خودشان ازگرسنگی وبدروزگاری دست به این کشت میزنند ویا براساس فشار دشمن تریاک زرع مینمایند ولی انها نه سلاح دارند که اگر پلیس ویاهرارگان امنیتی دیگر برای تخریب چنین کشتزار استخدام شوند درمقابل شان بجنگند ونه مین دربین کشت زارها فرش کرده میتوانند تا کارمندان امنیتی ازترس وبیم ماینها برای تخریب رفته نتوانند ولی دیده میشوند که کشت وکار مواد مخدر روزبروز گسترده ترمیشوند وفغان وزیرصاحب مواد مخدر ازهمه کرده بیشتر و بلند تر بالا میگردد گویا که وضعیت نگران کننده است. آیا هیچیک ازقاچاقچیان تاکنون گرفتارنشده ؟پلیس ملی بخصوص قوای سرحدی ،امنیت ملی آیا تاکنون هیچ کاری دراین رابط انجام نداده ودرطی بیش ازده سال همینگونه عاطل وبی تفاوت بودهُ؟ اگرچنین نبوده که واقعاءباورکردنی هم نیست لذا پس کدام مجرم وقاچاچی تاکنون محاکمه شده بغیر ازاینکه یک بار دستها به پشت بسته روها بطرف دیوار ازجانب پشت به صفحات تلویزیونها نشان داده میشوند وبس وظیفه مقدس گویا ختم واجراشد اما آیا کدام قاچاق چی تاکنون محاکمه گردیده است ؟ُوده ها سوال وپرسش دیگرُ!!

           

 

بخش سوم

امنیت ملی

دراین بخش روی تشکیل امنیت ملی بحث نمینمائیم زیرا دولت وحکومت خود نظربه اوضاع ،احوال وشرایط کشور نحوه ای تشکیلات ارگان امنیت را منظورمینمایند ،روی تخنیک وتجهیزات شان ضرور نیست وقت خوانندگان عزیز رابگیرم زیرا طبق تشکیل این ارگان چیزی تخنیک،تجهیزات وسلاح ووسایط که به اردو وپلیس ضرورت است برای ارگان امنیت نیز حتمی میباشد. میتودکاری وتاکتیکها وپالیسی های کاری شان نیزباید تحت یک پوشش و پرده ای محرمیت محفوظ ومستور نگهداشته شود. گرچه وضعیت سه ده گذشته چیز وچیزهای را درذهنم سیر میدهد اما باورمندم شرایط چند ساله کشورما بهترین متخصصان وکارشناسان را درهر رشته به مهد این خط پرورانیده اند . نظر به مبرمیت واهمیت این ارگان بیشتر لازم میدانم که روی ماهیات ومعنویات کارمندان این ارگان ونحوه ای تعلیم وتربیهءشان بیشتر مکث داشته باشم زیرا وقتیکه کارمندان امنیت ملی ما نقش (خنجری را درقلب دشمنان وطن ماداشته باشد)باید حیثیت فرشته ای بازدارنده ای راازانجام کارات زشت وتشویق کننده برای انجام کارات نیک را درنهاد های فردفرد هموطن خویش را نیزداشته باشند. انسان وقتیکه بمثابه بهترین مخلوق خدا(ج) یعنی (اشرف مخلوقات ) بروی کره ای زمین جایگاه دارد ویا بعبارت دیگر خلیفه خدابروی زمین است که قدرت انتخاب واختیار را هم خداوند فطرتاء برایش تفویض نموده اند میتوانند فقط با نحوه ای اختیار وانتخاب عملکردهای خودش ماهیت فرشته ای را نصیب گردیده بهشتی شوند ویا برعکس میتوانند خاصیت شیطانی را بخود گرفته دوزخی گردند.اما انتظار وطن ومردم ما ازکارمندان امنیت ملی ما چنین است که ایشان چون فرشتگان در قلوب ونهاد فردفرد کشورما درهمه جا درداخل کشور وهم چنان درخارج این خاک نفوذ ورسوخ پیدا نمایند- تا ازعملکردهای خوب وبد مردم نظارتی داشته باشند.کارمندان امنیت باید به درون خانواده ها،به صنوف درسی، به دکانها ومارکیتها ،به محافل مرگ ومیر وخوشیها به شهرها وجاده ها به وسایط ترانسپورتی وانتقالاتی ،به فابریکات وموسیسات تولیدی وتجارتی به شعبات ودفاتر رسمی ودولتی به مسافرخانه ها وهوتلها ،بروی مزارع ومعادن وکوهسارها ،درشاهراها وبنادرو ترمنلهای هوائی وغیره درداخل وخارج کشور حضورفزیکی واخلاقی داشته باشند .کارمندان امنتی ما که چنین روش کاری را پیشه نمایند اخلاص واعتماد اکثریت مطلق مردم را نسبت بخود جذب نموده وبه لشکر همکاران خود درحقیقت می افزایند ومردم با اعتماد کامل باایشان هم آهنگی میداشته باشند.درانصورت صحنه خود بخود برای عناصرتخریبکار،ظالم،فاسد وبدکاره تنگ و تنگتر میگردد ودربین مردم برای خود جای پای را پیدا کرده نمیتوانند. کارمندان امنیت ماهر ومبتکر حتی نقش کلیدی را درجهت ایجاد هم آهنگی کاری درمیان سه ارگان امنیتی (اردو،پلیس وامنیت ملی)را نیز ایفاء کرده میتوانند وباشیوه ای رفاقت یک رقابت سالم کاری را بخاطر تامین امنیت وآرامش مردم را راه اندازی نموده میتوانند.ورنه خدا ناخواسته اگر کارمندان امنیتی ما روی خصومتهای شخصی ،رقابتهای پلوان شریکی وهمسایکی روی حرکات بدبینیها وحسادتها وعقده کشائیها روش وعمل کرد راپیشه نمایند وهرکس راحق وناحق گرفتار،زندانی وتوقیف نمایند زجر بدهند،توهین وتحقیرونکوهش نمایند درانصورت چنین عملکردهارا میتوان روش غیرصادقانه وحتی عملکردهای شیطانی نامیده ازدیدگان دین وایمان دوزخی شمرده میشوند وازنگاه ارتباط وپیوند مردم روش شیطنت وسبک نگری به سرنوشت مردم پنداشته شده مورد انزجار وتنفرعامه قرارگرفته مردود ومتروک میگردد ونمیتوان کدام پیروزی وموفقیت وظیفوی را نیزبه نفع مردم وکشور حاصل نمود وهمگان کارمندان امنیت ملی را بمثابه یک هیولا تلقی نموده واز آمیزش با ایشان دوری مینمایند.

تعلیم وتربیه

بیشترین کارمندان قوای مسلح رادرمجموع وازامنیت ملی رابصورت خاص قشرجوان تشکیل میدهند چون جوانان نیروهای سازنده ،بالنده ودارای طرزتفکر،اندیشه واحساسات پاک، سالم ودست نخورده ودارای ذهنیتهای مبرااز آلودگیها میباشند بنابران جوانان نیاز به تعلیمات باکیفیت ودلسوزانه نیز دارند چون تجارب کاری آنها نسبت به سالمندان کمتر اند. تعلیم وتربیه مسلکی ایشان طوریکه قبلا اشاره شد دریک محوریت مستور وپوشیده توسط مربیون مسلکی پیش برده میشوند که ازصلاحیت ووظیفه من بیرون است وآنچه که بدنه اصلی کارمندان امنیت رامیسازند عبارت از سلوک وروش، برخورد ها وحرکات عاطیفی آنهانسبت با مردم میباشند تابتوانند توجه،اعتماد وپشتوانه ای مردمی را نسبت بخود وارگان خویش جلب نمایند که قبلا اشاره گردیدند . کارمندان امنیت ملی مانند پلیس وسارندوی همیشه سروکار وامیزش بامردم دارند ونباید خودرا یک رشته ای مجزا بافته ازفرهنگ مردم ،دیدگاها ونظریات عامه ،طرزتلقی وپندارهای عامه ومنافع همگانی تصورنمایند چون همین مردم است که شماهستید وقابل قبول بودن درنزد آنها است که شمابه قلل پیروزی وموفقیت نائیل میگردید .پس ارگان محترم بلند پایه ای امنیت ملی درین رابط مسئولانه اندیشیده اولاءدرانتخاب کارمندان جوان ازدیدگاهای اندیشوی ،عقائید وظرفیتهای فکری واستعداد ها وتربیت فامیلی شان دقت لازم رابخرج بدهند ودوم مربیون واستادان مستعد،هدفمند،دلسوز،بافهم وباعاطفه را برای تعلیمات ایشان بگمارند تا باشد که پرسونل سالم وباوزنه را درخدمت مردم وارگان محترم امنیت ملی تربیت نموده وتقدیم بدارند. مربیون محترم بدانند که مشکل موجود افغانستان وجنگ های کنونی فقط جنگ سیاسی واستخباراتی ومشکل سیاسی واستخباراتی میباشد بخصوص وضعیت غیرقابل اعتماد وشکننده که باکشورهای همسایه گان خود داریم که تاکنون هیچ گونه نشست ها ،ملاقات ها ،گفتگوها ودیالوگها وحتی فیصله ها وموافقتنامه های جانبین روی مسایل اقتصادی وتجارتی ،سیاسی ونظامی نه تنها باکشورما بلکه باکشورکه (ایالات متحده امریکا )سالها باایشان روی بسیاری مسایل تشریک مساعی وهمکاری داشت نتائیج قابل اعتماد واطمینان بخش را نشان نداده است  . بناءنسل جوان ما درچوکات امنیت ملی بادرنظرداشت منافع ملی ووطنی باوضعیت ونحوه مزاحمتها ومشکل افزائیهای موجود نیز عیار وآماده گردند.شما قضاوت نمائید کس وکسانیکه برعلاوه انفجارو انتحاریکه بنام اهداف نظامی هزاران بیگناه را قربانی میگیرند اطفال معصومیکه بخاطر کسب علم ودانش بسوی مکاتب میروند مسموم مینمایند بالا ی ُمجریان چنین قصاوتها چه نام رامیتوان گذاشت سوای عقائید دینی ما (دین مقدس اسلام ) نشانه ای ازمعیار های انسانیت به مرتکبین اینگونه عملکردها بمشاهده میرسند؟ هرگزنه.ُ

 


June 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب