امکانات راه بحری افغانستان از ایران
  نوشته کریم پوپل نوشته کریم پوپل

         

طرح نهم کریم پوپل

ایران کشوری است که  از لحاظ سیاسی مذهبی و جیوگرافی با افغانستان منازعه  سیاسی  ندارد. وهم  یک کشوریست  همزبان دارای تاریخ طولانی مشترک با افغانستان میباشد. افغانستان کشوریست محاط به خشکه ودارای راه های طولانی وصعب العبور میباشد. سیاست مداران افغانستان همواره در جستجو راه بحری از راه بلوچستان پاکستان بودند . در طول سالهای متمادی نخواستن ار دولت ایران راه بحری تقاضا نمایند. در حالیکه بندر چهاربهار بشکل خط مسقیم حدود 400کیلومتر و بشکل غیر مستقیم حدود 630 کیلومتر از زرنج الی بندر مذکور فاصله دارد.  دریافت راه بحری برای افغانستان از دو جهت با کشور ایران امکان پذیر است.

1. بشکل پروتوکول وقراد داد .

لازم است دولت ایران با افغانستان  در حضور یک تعداد تضمین کنندگان قرار دادرا امضا نمایند . تمامی کشورهای زیربط یکجا و مشترکاً  در اعمار  شاهراه  بزرگ( اوتوبان ) بین کشور  چین الی چها بهار بپردازند. این شاهراهمیشود بدون ترانزیت و  محصولات گمرکی اعمارگردد . ایرا ن با این خدمت خود تجارت کشور های آسیائی مرکزی ،  چین و هندوستان را با کشور های خلیچ رونق خواهد داد. امکانات این شاهراه بدو شکل قابل تطبیق خواهد بود .

الف :چین  تاجکستان  شیرخان بندر بادغیس ترکمنستان تورغندی هرات  زاهدان چا بهار . این راه طویل است ولی کم مصرف و با امن

ب:چین تاجکستان شیرخان بندر سرک شبرغان-شهر سرپل –سنچارک- بلخاب - ولسوالی دلارام - زرنج و از آن طریق به بندرچابهارسرحدایران وصل می شود.این  راه نزدیک پر مصرف و بی امن خواهد بود. طول این سرک از شبرغان الی چابهار حدود ۱۱۵۰ کیلومتر را در بر می‏گیرد و  زرنج را با بندر چابهار وصل می‏کند.

این قرار داد صرف نظر از وضع سیاسی اقتصادی اجتماعی و مذهبی باشد. که صد فیصد به نفع کالاهای ایرانی تمام میشود.

2. خاک بده خاک بگیر

خاک بده خاک بگیر بین شاهان و دولتها از قدیم مروج بوده است . بعضاً در تبادله خاک علاوه بر خاک موارد اضافی دیگری نیز مجاز است. مثلا افغانستان منحیث کشور پیشنهاد کننده که ضرورت مبرم به راه بحری  دارد از کشور همسایه خود ایران  تقاضا تبادل خاک را می نماید لازم است شرایط ایران را در نظر گیرد .طور مثال گوشه از هرات را برای دولت ایران داده واز دولت ایران به همان اندازه خاک بخواهیم که بتواند مارا به بحر راه دهد.ایران  میتواند علاوه بر خاک از گوشه یکی از معادن بزرگ ما استفاده نماید و یا امثال آن. راه یافتن راه بحری نه تنها بر افغانستان کمک می نماید بلکه کشور ایران به صفت  محور مرکزی رول  این تجارت وتاسیسات اقتصادی را بازی خواهد نمود. ایران میتواند بندر مشترک بین  کشورهای آسیائی میانه، چین ،هند  افغانستان و کشورهای حوزه خلیچ را در چها بهار باز نماید.

منفعت افغانستان

الف :افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده بدون راه بحری نمیتواند با جهان تبادله تجارتی نماید

ب :مصارف کم گردیده وکشوربسرعت انکشاف خواهد نمود.

منفعت ایران

1.  ایران یک کشور یست دارای اقتصاد قوی  ودارای کالاهای تولیدی   میباشد .بودن یک مارکیت بزرک از 12 کشور در چابهار  برای ایران منفعت سر شاری بدست خواهد آمد.

2.    ایران منحیث مرکز محور این بنیاد اقتصادی خواهد بود.

3.    افغانستان و مردم آن ممنون وگرویده این کشور خواهد بود.

4.    روابط نه تنها ایران افغانستان بلکه 12 کشور خیلی مستحکم خواهد شد.

5.  با پیمان اقتصادی مجبور هستند پیمان نظامی را نیز به امضا رسانند. درین صورت به یک قدرت تبدیل خواهند شد

 

 سیاستهای در اطراف قضیه این راه

 

امریکائیها غرض در کنترول آوردن کشور های حوزه نفت و گاز آسیای میانه  تلاش دارند تا راه بحری را یابند که  100فیصد در کنترول آنها باشد بدین منظور میخواهند تا بلوچستان را از پاکستان جدا ودر کنترول آورند.   تجزیه  بلوچستان پاکستان حتماً صورت خواهد گرفت اگر چنین حادثه در شرایط یک افغانستان ضعیف واقع گردد.افغانستان نخواهد توانست چندان  بهره کافی بر دارد.همانا بنفع کشورهای غربی تمام خواهد شد. چندی قبل کشور پاکستان راه اکمالاتی امریکا را از راه پاکستان مسدود نمود مجلس سنا  امریکا در مورد خود مختاری بلوچستان اعلامیه پخش نمود .پاکستان با شنیدن چنین اعلامیه به لرزش درآمده مجبورگردید آنچه امریکا امر کند او اطاعت کند.در غیر آن امریکا چنین کار را خواهد نمود. از بلوچستان منحیث یک ابزار سیاسی استفاده خواهد نمود. طوری که دیده میشود قبلاً حدود اربعه 3بر 4 حصه  جهان را انگلیس تعین نموده است.  امکان آن میرود که امریکا ئیها برای جهان حدود اربعه جدید را طرح نموده باشند.صد سال قبل با بمیان آمدن دولت سوسیالتی در جهان استعمارگران  دونصف گردیده مخالف همدیگر شدند. در چنین شرایط کشور های ضعیف وبیچاره توانستن دمی زنند و آزادی نسبی را حاصل نمایند واین یک رحمت خداوند برای مسلمانان بود. مسلمانان در جنگهای افغانستان با دستهای خود این دشمنی را به  انها به دوستی تبدیل نمودند. اینک  خود سزای این جزا را می بینند. صد سال قبل انگلیس جهان کشا منازعه بزرگ با مناطق سرحدی افغانستان داشت  جهان را فتح نمود ولی نتوانست مردم سرحدی را آرام و مطیع سازد. آنها با مصارف زیاد توانست مناطق قبایلی را که دارای اراضی ناهموار اند بنام قبایل آزاد اعلام دارد وخودرا از شر این مردم نجات داد. امریکایها نیز به عین معضله انگلیس مبتلا گشت در چنین حالت که جنگ وآتش به اوج خود رسیده است. افغانستان را ترک میگویند  . لازم است قبل از ترک  مانند انگیس وسیله دیگری را جستجو نماید تا در منطقه بتواند هدف خودرا حاصل نماید.  درین صورت باید پالیسی سیاسی خورا در برابر ایران و پاکستان و طالب تغیر دهد. در غیرآن  موجی از مسلمانان افغانستان وپاکستان بخود بالیده جنگ از سرحدات افغانستان به بیرون کشانیده خواهد شد. درین جنگ  نه تنها امریکا بلکه جهان در تحت تحدید تروریزم و انتحاری قرار خواهد گرفت. این تغیرات شاید به نفع افغانستان نباشد. شاید به عوض نام قبایل آزاد ، آزادی کامل بهّ آنها دهد. امریکائیها پاکستان قوی نمیخواهد به یک پاکستان محتاج ضرورت دارد. در طی چندین سال  دولت امریکا بنا بر اصول که داشت با افغانستان همکاری نمود. جهانیان دولت موجوده افغانستان را دست نشانده امریکا میدانند.با ترک  امریکائیها  طالب که خانه زن وفرزند خودرا تلف داده است آیا با چنین دولت رحم خواهد کرد. با خروج احتمالی قوای ناتو، دولت افغانستان دوستی با ایران، کشورهای آسیا میانه و روسیه را منحیث یک ضرورت اول در کنارخود باید داشته باشد. زمانیکه امریکا تعزیرات اقتصادی را دور اداخته دست دوستی را با ایران دراز نماید دیگر ایران جز مشترک پروسه مبارزه با تروریزم و مواد مخدروغیره  خواهد شد. ایران با سرمایه که دارد میتواند پس از خروج امریکا در خط مقدم مبارزه با تروریزم قرار گیرد. در غیر آن این خطر ایران را حتماً تحدید می کند .با این وحدت  مشکل افغنستان با ایران ختم میشود. پس امکان آن میرود که ایران شرایط درخواست راه بحری  افغانستان را قبول نماید.زیرا برای ایران معلوم است که افغانستان یک کشور کلیدی برای کشورهای آسیا میانه و چین است .در صورت پیدا نمودن راه بحری برای افغانستان  راه بحری برای آنها خواهد بود. بندر چا بهار منحیث بزرکترین بندر تجارتی کشورهای آسیای میانه و شرق میانه قرار خواهد گرفت .

 

 

 

باطرحهای افغانی آشنا شوید

1.انتقال وجمع آوری قوای مسلح افغانستان دریک یا چند ولایات شمال افغانستان ویا به ده نو ترکمنستان غرض ثبات آینده افغانستان در زمان دکتور نجیب اله .

2.متحد ساختن 9 کشور مولدین مواد خام و طرح پول مشترک برای این کشورها.(افغانستان ایران پاکستان هند ازبکستان ترکمنستان تاجکستان چین قرغزستان  )

3.دولت افغانستان غرض ثبات نگه داشتن کشور عضویت قوای مسلح سازمان امنیت دسته جمعی گردد.

4.افغانستان سازی از شمال کشور آغاز گردد. مردم آنعده قراه وقصبات که باعث بی امنی وطن میگردد به داغترین نقطه جنگ جبراً انتقال داده شوند. دولت در شمال فقد بالای زراعت وصنعت کار نمایند.  همه مردم  نزد پولیس راجستر شوند اشخاص بی تضمین حق زندگی را در شمال نخواهند داشت. درین صورت مردم یک گوشه صد فیصد با امن می یابند. فرصت بدست می آورند تا جنوب را آرام نمایند.

5. تجزیه بلوجستان پاکستان ویا دریافت راه بحری برای کشورهای مولد مواد خام و ساختن بندر فری شاپ دربلوچستان  برای 8 کشور مولد مواد خام . ساختن مراکز اقتصادی در بلوچستان.

6. درکنترول آوردن ایالت کشمیر توسط 25 میلون عیسوی هند و 2.5 میلون عیسوی پاکستان غرض جزا دادن دایمی پاکستانیها. درین صورت 34 فیصد جهان با پاکستان خواهند جنگید.

7.هم نظر  ساختن چین ، هند روسیه ایران در ثبات افغانستان ومنطقه . لازم است افغانستان غرض جلب وسرمایه گذاری این کشورها  معادن  خودرا در اختیار آنها  قرار دهند. درینصورت پای آنها در حفظ منافع شان ذیدخل گردیده در امن ساختن این کشور میکوشند.

8.در کنترول آوردن پشتونستان توسط ملا محمدعمر  و گلبدین حکمتیار. این در حالت قابل تطبق است که در افغانستان طالبان به کرسی نشسته باشند.

9. بمنظور پر نمودن خلاهای بین دو ولت و اردو! افغانستان  دارای شاه کم صلاحیت و صدراعظم باشد.شاه در شرایط عادی فاقد صلاحیت دولتی باشند. در حالت اضطراری شاه رول قومندان اعلی قوای مسلح را بازی میکند.

صدراعظم و پارالمان انتخابی باشد. در خلادو دولت شاه دولت را حفاظت می نماید.

 

10. در افغانستان دو هیولا نمی گذارد که کشور ما از ین حالت خودرا نجات دهد. مافیا جهادی درون دولت و طالبان. مافیا درون دولت هرچیز را بنفع خود میسازد یعنی پولیس وقوای مسلح  وحتا قانون را تا برای شان کارنمایند .این گروپ در دستگاه دولت فقد برای حفظ قدرت و جمع آوری پول آمده اند. واین گروپ تا است فلاکت ، رشوت  وپسمانی است. پس کردن این گروپ جدا از قدرت دولتی است زیرا آنها خود دولت اند. یکی از وسیله کوچک برای کنترول آنها در دولت مرکزی ساختن پولیس قوی از مخالفین آنها است. ساختن پولیس توسط باشندگان اصلی کابل است.  برچیدن آنها از دستگاه دولت چگونه صورت گیرد. (خیلی  محرم است)

                                                            شاد باشید

کریم پوپل


July 1st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي