امید واری
نوشتهء نذیر ظفر نوشتهء نذیر ظفر

  لویزیانا 13/27/05

 

عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر

سفاکان ترد و رســـوا میشه آخر

مخور غم از وجـــود جنگسا لار

همهء شان تک و تنها میشه آخر

تمام ریشه هـــای ظلم و تبعیض

خس و خاشاک صحرا میشه آخر

تمام قصر های ظـــــــــــــلم اباد

مکــــــــان  مــــرد دانا میشه آخر

دریــــــــــنجا بیــرق حریت زن

بدست عــــــــــــقل بالا میشه آخر

هزاران غــنچهء لب های غمگین

بــشادی و خوشـــــی وا میشه آخر

سکوت غـــــــم بود مانـــند شیشه

نصـــــــیبش سنگ خارا میشه اخر

تمـــــــــــام ملــــــــــیت های برادر

چـــــو مشتی بسته یکجا میشه آخر

زبان و مذهــــب و قوم و طریقت

حکایــــــــــت های بیجا میشه آخر

جمــــــال ریش های چرک و انبوه

به زور قیچـــــــی کوتاه میشه آخر

من و تو میشود گـــــــــم از ورقها

بجایــــــــــش ما انشا ء میشه آخر

بـــــــــمرگ جانیان دهشت افگن

هزاران چکچک هر جا میشه آخر

تــــــــــــمام روز ها نوروز گردد

شبان چـــــــون شام یلدا میشه آخر

اگر ما نیـــــــــــــستیم عیبی ندارد

بشــــــادی نســـــل فردا میشه آخر

نمـــــی بینـــــی دگر تجار دین را

دکان شــــان به یغــــــما میشه آخر

ظـــــــــفر در روز نا بـودی اشرار

زمــــین تاج ثــــــــــــریا میشه آخر

 

کنج تنهایی       لویزیانا

 

 

چو ازسرو خرامان دل گرفتم

از آن پس از محبان دل گرفتم

بمن کنـــــج تنهایی زیب دارد

ز باغ و سیر بستان دل گرفتم

بهار و گل کـــــجا شادم نماید

که از گلچهره جانان دل گرفتم

ز تذویر مسلمان چهره در شهر

قسم بر روی قــــران دل گرفتم

مکن عیــــبم که در هنگام پیری

جـدا گشــتم ز جانان  ؛دل گرفتم

ز کار عاشقـــــــی تر سی ندارم

ز بیم شـــــــام هجران دل گرفتم

ندیدم مـــــــهر و الفت بین یاران

دو رنــگی دیدم و زآن دل گرفتم

 


June 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان