انتخابات در افغانستان عزیز
الحاج اسرار خواجه الحاج اسرار خواجه

 

در عصرحاضردرجوامع بشری خصوصا افغانستانحاكمیت مردمی درساختار دولت ونهاد های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی انتخابات شفاف وسالم را ایجاب میكند.

چون اكثریت مردم ما بیسوادند، بناءً دانشمندان، نخبگان، استادان ،اهل نظر و جامعه مدنی كشور در این مقطع زمانی كه مردم ما در عموم عرصه های زندگی به انواع بحران ها گرفتارند، به حكم وجدان، موازین انسانی ، اسلامی و افغانی رسالت دارند تا در طرح قانون انتخابات، وظایف و نظارت كمسیون انتخابات آینده كشور پیشنهادات و نظریات خود را درشورای نمایندگان مردم و نیز از طریق رسا نه ها انعكاس دهند.

مثلاً درانتخابات سال هشتادوهشت ازمجموع باید بیاموزیم چنانچه  نتیجۀ انتخابات را تغییر ناپذیراعلام وحتی فرمودند كه تغییرآن « خواب است و خیال است ومحال است وجنون.... » بعداز مدتهای جنجال برانگیزتغییرات درانتخابات صورت گرفت كه درنتیجه آن داد و بیداد مردم تا الحال دوام دارد.

درآن انتخابات یكتعداد سرمایه داران در كمپاین كاندیدان طرف نظرشان سرمایه گذاری مینمودند، همان نمایندگان فعلا با وجود داشتن چندین بادیگارد در بین مردم آزادانه گشت و گذار كرده نمیتوانند، موكلین شان با تلاشی شدن به دست بوسی شان میرسند و طبعا چنین نمایندگان با ترس و خوف در قضایای كشور و ملت سازی تصامیم محتاطانه اتخاذ مینمایند.

سوال بر انگیزاست كه اطفال بی سر پرست در مركز و ولایات در بین كثافات كه وجود تراكم آن در همه جاهای وطن معمول است وسیله نفقه خودرا جستجو مینمایند.

اما سرمایه داران ما در كمپاین انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان پول مصرف میكنند. بیدارساختن چنین وجدانها مبارزۀ اندیشمندان سالم را میطلبد.

در ماده چهل وچهار قانون انتخابات سابقه تذكر رفته كه: « كاندیدان در هر بخش یكتعداد تصاویر كارتهارا به كمیسیون انتخابات ارائه دارند »، در روستا ها تعداد زیاد تصاویر كارتها بدست اربابان وغیره  فروش میشد و درسطح کاندیدان قرار میگرفت، درصورتیکه شرایط نامزدی کاندیدان درهربخش مطابق قانون تعین بود.

از وزارت محترم حج واوقاف توقع میرود كه به اساسات دین مقدس اسلام به تماما ریاست های حج و اوقاف ولایات هدایت بخشند تا ملا امامان درمساجد برای مردم دربارۀ انتخابات تبلیغات همه جانبه نمایند تا مردم را آگاهی بخشند كه به نمایندگانی رای دهند كه شایسته استحكام وحدت ملی و خدمتگذاری مردم را داشته باشند ودرانتخاب كاندیدان انحصارقدرت وخدمتگذارواقعی مردمرا تشخیص كرده بتوانند.

كاندیدان ریاست جمهوری خط مش سیاست داخلی و خارجی خودرا باید با تشكیلات نهاد های اداری ریاست جمهوری به كمیسیون انتخابات بسپارند و همچنان نمایندگان مردم درشورای ولایتی و شهرداری برنامه داشته باشند و جامعه را از تعهدات خویش آگاهی بخشند تا در صورت تخطی از تعهدات جامعه مدنی تعقیب عدلی كرده بتواند.

اگر كشور ما انتخابات شفاف و بدون تخلف داشته باشد ودرمقابل تفنگ و زور گویی خرد و قلم پیروز شود، دولت مردمسالار و عدالتپسند بوجود آید،  زیربناهای اقتصادی اعمار گردد ، محاسبۀ دقیق و همه جانبه در پرتو بینش علمی صورت گیرد و دولت با ثبات و متكی به نیروی عموم ملیتهای ساكن كشور بوجود می آید، چون حالا از بی ثباتی و فساد گسترده در ارگانهای دولتی وعدم حاكمیت ملی دركشور تبر طالبان دسته پیدا كرده دهشت و وحشت را بوجود می آورند.

با موجودیت دولت سالم، نیروی مردمی خدمتگذار واسلامپذیر رهبری طالبان از داخل كشور سربازگیری كرده نمیتوانند.

به باوراین قلم یكی ازارگانهای مهم درشرایط موجود كشور ما موجودیت ارگان استخبارات قوی و سالم اندیش ملی متضمن مصؤنیت حقوقی و سیاسی مردم باشد.

در جوامع پیشرفته ارگانهای استخبارات  منحیث فرهنگ عموم مردم قبول شده. اگر اعمال خلاف قانون و منافع ملی در جامعه به مشاهده میرسد، بدون ضیاع وقت به مراجع قانونی به منظور تعقیب عدلی به مردم اطلاع میدهند.

متاسفانه در كشورما استخبارات به نامهای مصؤنیت وامنیت ملی صرف به كشف عناصر ضد حاكمیت حكومتی فعالیت داشتند و اراكین بلندرتبۀ دولت ازمصؤنیت استخباراتی برخوردار بوده اند، چنانچه نیزدرزمان پادشاهی امیرعبدالرحمن خان دراطراف یكتعداد روحانیون و صاحب رسوخان را به نام واقعه نگاراستخدام و زمین های درجه اول به آنها توزیع و برای بقایای حاكمیت از آنها استفاده میشد، حالا شرایط ایجاب مینماید كه در وظایف این ارگان درمركز، ولایات و روستاها  تجدید نطر شود و دربین مردم از اتوریته معنوی برخوردار و دركشف حقایق همكاری سلیقه یی وداوطلبانه مردم جلب و خایینین ملی را برهرسطح و موقفی كه اند كشف و شناسایی و به عدالت بسپارند و از مصونیت همكاری مردم برای عموم اطمینان بخشند.

موفق و پیروزباد انتخابات شفاف و بدون تقلب در كشور

 

دنمارک دسمبر دوهزارودوازده


December 31st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات