اندامهاي نقره‌اي ما چند نفر
شاپور احمدي شاپور احمدي

 

و این پروانه که عادت داشت

بر پای چپم بنشیند


January 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب