انصاف
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


هردر زدم به خانه ء‌ دلبر نیافتم

پاک عزیز عشق چو گوهر نیافتم

رنج غم ام زبهر ریا  فریب مکر

من شهرعشق چودانه زیور نیافتم

آموختم ز متن کتاب زمان درد

انصاف شهر کیست که داور نیافتم

"محبوبیت" به شهر جهالت شود کجا !

اینکه ادیب به گوشه ء بهتر نیافتم

گر عاقبت لیلام شود عشق از جنون

بازهم  شوم چو غیر خو  نوکر نیافتم  

صدراز ها به بیت بگویم که راه نیست

درقصه وُ کلام که یاور نیافتم

درصد یکی زبان بداند به بیت شعر

هوشیار من به گوشه ء‌ این شهر نیافتم


July 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان