اوزبیک خلق مثل لری
سیدعارف گهریک سیدعارف گهریک

  1 - بلبل چمننی سیور آدم وطننی
  وطنینگ ویرانه سی عمر نینگ غم خانه سی - 2
  - درختنی ایر کوکرتیره دی آدم نی ایل کوکرتیره دی3
  - دین دن چق سنگ هم ایل دن چق مه4
      - یول دن چق سنگ هم ایل دن چق مه5
  دشمن گه جانینگ نی بیرسنگ هم سرینگ نی بیر مه -  6
  دشمن گه امان بیر مه -  7
    دشمن گه هوشنگ نی بیر سنگ دشمن باشنگه چیقر - 8
  دشمن نینگ بیر هم خطر - 9
   ایرتاغ سیز بول می دی - 10

دوامی بار .

July 12th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي