اول می جشن همبسته گی کارگران و زحمتکشان جهان
انجینرمحمود صا فی انجینرمحمود صا فی

اول می جشن همبسته گی کارگران و زحمتکشان جهان


April 30th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي