اولین سالگرد درگذشت استاد عبدالله نیکپی
نجیب الله جویا نجیب الله جویا

 

 

بنام انکه جان و جهان را آفرید

 

 

دوستان نهایت گرامی میخواهم عمیقترین تاثیر و تالم خویش را به مناسبت اولین سالگرد درگذشت جوان فرزانه مرحوم استاد عبدالله ابراز بدارم طوریکه برهمگان شما هویداست استادعبدالله یک جوان مبارز و چهره متبارز درطول حیاتش در بین جامعه ما و به خصوص در بین جوانان مابود وی پیوسته تلاش میکرد که تا عالی ترین ارزش های انسانی و اجتماعی در بین جامعه سنتی ما جامه عمل بپوشد وسعی می ورزید که ارزش های انسانی درجامعه نیکپی جنبه عملی پیداکند وهمیش بخاطرحاکمیت قانون،قانونمندی و شایسته سالاری بیشترتاکید میکرد اینکه چه وقت ارمان این زنده یاد به عمل پیاده میشود...؟ معلوم نیست.

 

مرحوم استاد عبدالله شخص مهربان،خوش صحبت وکلام اش مملوازظرافت ورفاقت بود درمناسبات با دوستان وهمکاران خودمان وصمیمی بود که بخاطرحسن سلوک،تواضع،وفا وصفایش مورد احترام وحرمت همه دوستان،رفقا وهمکارانش قرارداشت.

 

مرحوم استاد عبدالله با فكر روشن و روح آراسته ي كه داشت از كوتاه فكري و تاريك بيني به شدت نفرت داشته وجامعه انسانی که انسان ارزش داشته باشد باور داشت و مردم زمانی خويش را به خصوص جوانان را به علم آموزي و دانش اندوزي تشویق میکرد.

 

مرحوم عبدالله به اين مسئله مي انديشد كه هرگاه شرايط زمانه كه ناشي از استبدادخواهي و استعمار طلبي است بر مردم حاكم باشد، انتظار رسيدن به قله هاي رشد و صعود به جايگاه قابل قبول امر دور ازتصور دور و بعيد از انتظار مي باشد.

 

بدين سان عبدالله "نیکپی" در اول سرطان سال 1390 با دل پردرد و روح بي قرار رخت از اين جهان بربست؛ اما فرياد بيدارگري او تا ختم زمان و پايان روزگار انسان ادامه خواهد داشت و گوش شنواي بشر را هر لحظه و در هر مقطع زماني هشدار داده و او را به حركت وا خواهد داشت.

 

و دیگر اینکه بخاطر دارم که در سالهای 1397 الی 1390 که در کابل زمانیکه جوانان ما به چند دسته تقسیم شده بود و استاد عبدالله همیشه روی این موضوع بامن مینشست و مشوره میکرد که چگونه بتوانیم از این مشکلات که در صد راه  مردم ما وجوانان قرار داشت فایق نایل ایم. وی همیشه میگفت و تاکید میکرد بیاید از خود خواهی مان بگذریم قدرت طلبی راه حل نیست. وی همیشه نشست های چند گانه ای را تنظیم میکرد که بتوانیم از چالش های زمان فایق ایم که هرگز فراموش نخواهد شد.

 

متسفانه نیکپی درگذشت و به عروج ملکوتی پیوست بنده این واقعه را یک ضایعه جبران ناپذیر دانسته و خود را درین غم سوگوار دانسته بدین وسیله مراتب تسلیت خویش را برای اعضای خانواده وبرادران،هم قطارانش،وسایر بازمانده گان مرحوم تقدیم داشته ازبارگاهی ایزد متعال فردوس برین برایش استدعا مینمایم یاد وخاطرات استاد برای همیش جاویدان و گرامی باد.

 

 

 

اول سرطان 1391

کابل -  افغانستان                                                                                                                                              


June 20th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي