با ابتكار روسيه، جهان چند قطبي در حال شكل گيري است
صداي كامرون صداي كامرون

تارنماي فرانسوي زبان:
 
 پايگاه اينترنتي روزنامه صداي كامرون روز چهارشنبه در مقاله اي با اشاره به موفقيت روسيه مبني بر جلوگيري از مداخله نظامي غرب در سوريه، عنوان كرد كه اكنون مي توان از شكل گيري جهاني چند قطبي سخن گفت.
 
در ادامه اين مقاله آمده است: باراك اوباما و فرانسوا اولاند روساي جمهور آمريكا و فرانسه به عنوان سركردگان جهان، بحران سوريه را پيگيري مي كنند و خودشان هر تصميمي كه بخواهند براي آن مي گيرند. اين موضوع هيچ شك و ترديدي نيست كه ساير دوستان آنها مانند اسرائيل، قطر، عربستان سعودي و تركيه هريك نقشي غير قابل انكار در اين ماجراي غم انگيز براي مردم سوريه ايفا مي كنند.
تا چندي پيش همه پيش بيني مي كردند كه مداخله نظامي آمريكا و فرانسه در سوريه حتمي است و دوستان دروغين سوريه مبالغ هنگفتي براي پايان دادن به حاكميت بشار اسد هزينه كردند.
اما اكنون در كمال ناباوري مشاهده مي كنيم كه اسد همچنان در راس قدرت است و مهم تر آنكه ارتش سوريه با پيروزي پيش مي رود.
ادعاي حمله شيميايي بيست و يكم اوت كه هنوز عاملان آن بطور رسمي شناسايي نشده اند بهترين دليل براي كاخ سفيد و اليزه به منظور مجازات كردن حاكميت بشار اسد بود.
تا همين يك هفته پيش، مداخله نظامي آمريكا در سوريه بدون مجوز سازمان ملل متحد و بدون حمايت شهروندان آمريكايي و فرانسوي آماده اجرايي شدن بود تا اينكه در ميان تعجب همگان روسيه پيشنهاد خود را مطرح كرد.
سوريه اين پيشنهاد را پذيرفت و اعلام كرد در صورتي كه اين پيشنهاد روسيه نبود هرگز چنين ابتكار عملي را نمي پذيرفت.
در واقع مي توان گفت كه بحران سوريه آزموني واقعي براي روسيه است و مسكو تاكنون با مهارت در اين آزمون موفقيت كسب كرده است. بديهي است سخن گفتن از موفقيت، زماني كه همگان از شرايط غم انگيز مردم سوريه، شمار تلفات و حضور گسترده تروريست هايي كه از چهار گوشه جهان به سوريه آمده اند، كار دشواري است.
روسيه هم اكنون موفق شده است مانع از بروز حوادث بدتر يعني تشديد درگيري ها در سطح منطقه اي و حتي جهاني و افزايش قطعي شمار قربانيان شود.
در ادامه اين مقاله آمده است: با اين ابتكار عمل روسيه، از اين پس مي توان به از شكل گيري رسمي جهاني چند قطبي سخن گفت و اينكه روسيه بار ديگر قدرت از دست رفته خود را به دست آورده است.
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا سلطه آمريكا و همپيمانانش بر جهان همچنان معتبر است يا اينكه حقيقتا جهاني چند قطبي شكل گرفته است؟ بديهي است كه پاسخ صحيح گزينه دوم است.

September 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی