بالای با د نوشتم
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک


لندن ۱۰ جولای ۲۰۱۳

جالب است بالای باد نوشتم ، چرا بالای برق ویا الماسک ویا یخ نه نوشتی؟ فایده باد چې است ؟ به همه حال توجه کنید که این موضوع باز چندین نوع تحلیل دارد ، دربرنده چند ین نوع مطالب است ازین خاطر به نظرمن بهتر است که بالای باد نوشته کنم زیرا باد به هرکلکین خانه وهردروازه و در هر دشت وبیابان ، در باغ وبوستان ، در بالای کوها و دامنه های سرسبزومقبول وطن که در انجا شما هموطنانم به زندګې بخور ونمیر ادامه میدهید کسې به داد وفریاد تان نمی رسد ویګانه چیزي که به شما الحام خبر نو -الحام اور روح تازه - الحام اور زندګي نو - الحام اور راها وشیوه های مبارزه است که می شود بعضی ها را به سیلي محکم بزند و بعضی ها را از خواب جهل ونادانی که ۳۵ سال شما را برده به نرمی بیدار نمایند و هر نوع عملي که باد بالای تان وارد می کند انرا به چشمان بینا وګوشهای شنوا احساس نمایید به شما تقدیم می نمایم .

سالها است که بروی کاغذ می نویسم - به رو شیشه کمپیوتر می نویسم - در انتیرنیت می نویسم - در فیس بوک می نویسم - در سایت ها می نویسم وهمه را برای شما عزیزان هموطنانم می نویسم که می شود یک روزې خوش خوی باشین و به انترنیت مراجعه نمایید در چند سایت قصه های از وطن مان - وضع سیاسی و نظامی وطن مان - زندګې بخور ونمیر مردمان وطن مان - حالت صحی مردمان مان - انتحاری در کشور - حملات دشمنان سوګند خورده ،افراطیون این ګماشته های ( پاکستان - ایران - عربها ) بالای هموطنان بی دفاع مان در افغانستان را به یک عالم یاس - ناامیدی- جګرخونی و اشک ریزي بخوانید ، سوال درین جا است که چرا ما انقدر دیرفهم هستیم وچرا مردم ما مخصوصا سیاسیون در طول همین ۳۵ سال خونین یک روز را وقف نه کرد تا به دل ارام به پیش خود ویا در بین چند دوست ورفیق هم وطن موضوع خونین افغانستان را در میان نه انداختین و سر مسایل حاد و داغ امروزي که از دست حکومت ناکار - بیکار - ابن الوقت - مزدور و رشوت ستان کرزۍ بالای مردم کشور مان افغانستان عزیز تحمیل شده فکر نه کردین ؟؟؟؟؟؟؟؟

من به خاطر بالای باد می نویسم که این باد هر خانه - هر قریه - هر شهر وکوچه را به صدا در می اورد وحتی وقت های می شود که این باد به ګرد بادها و طوفانها تبدیل می شود و ضرور سیلی محکمی به روی فرد فرد وطنداران مان حواله می نمایند و این بار باد از دریچه خانه تان به شما پیغام - صدا- وپیشنهادم را می رساند که وطن دارعزیز - وطن دار ګلم - نور دیده ام - جګر ګوشه من - خوب ګوش کنید که زمان برګشت نه دارد - امروز با فردا فرق دارد وفردا با پس فردا به همین قسم زندګي ادامه می کند وشرایط روز به روز فرق می کند اول خود را بشناسید وبعدا ماحول ومحیط خودرا بشناسید و بعدا همسایه های تان را خو ب بشناسید و ثالثا کشورهای که در طول تاریخ دشمنان ما بودن ومی باشند به هیچ وجه به دوست تبدیل نمی شوند ازین خاطر خودرا از هر لحاظ اراسته - بیدار - تجهیز و اکمال نمایید وبرای دفع وطرد هر نوع حملات نا ګهانی و تصادفی و تروریستی وانتحاری دشمنان در قدم اول اماده هر نوع قربانی باشید وانرا دفع وترد نمایید وبعدا دشمنان را مجال زندګی نه دهید ( انهایکه علیه شما سلاح برداشته اول انها را بکوشید وبعدا انهایکه برای دشمنان تان راه و چاه نشان می دهد و انها را به داخل کشور می اورد انها را نیز بکوشید ) رحم ویا ترحم بالای دشمن خود کشي است زیرا زمان که تو نه کشتي او شما را می کوشد .

بالای باد به خاطر می نویسم که سرعت باد بسیار زیاد است تا اینکه در مدت کمی شما را از حوادث ووقایع با خبر بسازند ودر پهلوی این بالای باد به خاطر می نویسم که شما را مثل خود باد تیز تر بسازند وسرعت حرکت شما را نیز تنظیم و عیار با خود بسازند ، باد هر طرف می وزد وشما نیز باید هر طرف بروید - هر طرف نګاه کنید - هر طرف متوجه باشید - از هر در وهر چاک و چوله داخل خانه - اپارتمان - دفتر - و سازمانهای استخباراتی دشمن شوید ورازهای دشمنان را کشف وخنثي بسازید ، باد شوید و به مثل باد عمل نمایید دشمن را به سیلی محکم بزنید و یا خانه دشمن را خراب نمایید ، محلات اموزش وپروش دشمن را با وزیدن تان مثل باد ویران بسازید و انهایکه ماسک پوشیده ویا روی خودرا پت کرده انها را با ګرد وخاک بپوشانید و انقدر قوی وتیز حرکت نمایید که ماسکهای شان به دور اندازید دشمنان تان را در ګردبادها خورد وخمیر نمایید ،باد انرژي تولید می نماید ، باد اسیاب را به ګرد می اورد - باد سرعت حرکت مرمیها را تیز تر می سازد - باد استقامت طیارات و راکت ها را تغیر می دهد ،باد موانع بزرګې را در مقابل فعالیت های تان ایجاد می نمایند ، باد ها اشکال مختلف دارد مانند ( باد موازی- باد مایل باد عقبی و باد مخالف) ، که مانع حرکت تان به پیش می شود ودر حرکت تان تاخیر وارد می نماید با هر نوع ان باید نوع فعالیت های روزمره تان را عیار بسازید .

باد می اورد وپس می برد مثل ( ابرها - بوی وطعم مزه دار عذا ها - تعفن وبوی کثافات و ګازات مختلف - باران - ژاله - برف - توفان - ګردوخاک ویا پولهای زیادې را به افغانستان اورد) ولې دولتمردان کرزۍ انرا فورا مصرف نه کرد واز راه دیګرې انرا پس به کشورهای که از انجا اورده بود پس برد بناا هر انچیزی که باد می اورد انرا فورا دیده وان چیزیکه مورد استفاده بود فورا از ان استفاده بکنید وان چیزیکه قابل استفاده نه بود به دور اندازید وبګذارید که باد به جای دیګر ببرد ،کوشش کنید که تفاله غذا ها - ابرها - ویا ګازهای مواد کمیاوی - باکترلوژیکی - طبعی- ویا اتومی را باد وارد کشورمان نه سازد متوجه باشید وباید برای جلوګیري چنین چیزها اماده باشید.


July 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي