بانوی بزرگ حقوق بشر، نجیبه وظیفه دوست، ریاست محترم انجمن زنان هزاره استرالیا
اسدالله جعفری اسدالله جعفری

بنام خدا

 

میلاد خاتم رسولان حضرت محمد(ص) پیغمبر رحمت و ولادت امام جعفر صادق امام حکمت را بر شما بزرگ بانوی جهان ارزش ها و همه ی اعضای محترم و معزز انجمن زنان هزاره استرالیا تبریک عرض می کنم.

حضرت رئیس، بزرگ بانوی جهان ارزش های جهانی

میلاد پیغمبر رحمت و امام حکمت را در حالی به شما و همکاران عزیز تان تبریک عرض می کنم  که متأسفانه پیروان این پیغمبر رحمت و  امام حکمت در تاریکی های تعصبات کور مذهبی و  شبکه های تروریستی ودهشت افکنی گرفتار اند و بجای که دعوت گران به رحمت و حکمت باشند، بازی گران صحنه های خشونت و واپسگرایی هستند.

اما نکته ی را که می خواهم  با شما بزرگ بانوی حقوق بشر در میان گذارم راجع به وضع ناگوار وغیر انسانی زنان عزیز افغانستان است.

همانطورکه شما  خود مطلع هستید، گزارش های نهاد های حقوق بشر از وضعیت زنان افغانستان بسیار فاجعه آمیز و غیرقابل تصور هست چون تا خود انسان در یک وضع خاصی قرار نگیرد، نمی تواند با گزارش وخواندن بولتن های خبری عمق فاجعه را درک کند. براستی کی می تواند فاجعه تجاوز گروهی گرگان حریص ومسخ شده از انسانیت را به دختران زیر سن بلوغ و در سنین 12 و10 ساله، درک کند و رنج و زجر روانی و جسمی که آن فرشتگان و نهالان باغ خدا می کشند، لمس کند وبا جان و هستی خود بچشد.

نمونه های بسیاری از این نوع فاجعه ها و رفتار های غیر انسانی و مافوق تصور از وضعیت مادران و خواهران ما در افغانستان وجود دارد که انسان از بیان آن شرم می کند و قلم این امانت خدا  از مصور کردن آن سرباز می زند.

بد بختانه این رفتار های خلاف وجدان جمعی بشر در کشوری و بر زنانی اعمال می شوند که همه مدعی پیروی از پیغمبر رحمت حضرت محمد هستند. همان محمد که به زنان ارزش داد و زنان را از زنده بگور شدن نجات بخشید و خودش در آن عصر دختر کشی و زنده بگور کردن دختران معصوم، در مقابل چشمان همان دختر کشان جاهل عرب، دست دخترش را می بوسید و در برابر همسرانش خاشع و مهربان بود و عدالت را در خانواده چنان رعایت می کرد که بسترش را به نوبت به خانه های همسرانش می گردانید و هر وقت به خانه می رفت، در کار های خانه به همسرانش کمک می کرد و خانه را جاروب می زد و ظرف ها را می شست.

اما درد ودریغ وهزاران افسوس که امروزه بر زنان افغانستان به نام همان محمد، ظلم های غیر قابل بیان و شرح و تفسیر، اعمال می شود. درحالی که آن پیغمبر رحمت خود فرموده است:

من از دنیای شما سه چیز را برگزیدم:

1-   زن

2-   بوی خوش

3-   نماز

وامحمدا که  امروزه  بنام همان محمد، زاهدان سجاده نشین و پوستین بدوشانی خدایی، زن افغانستانی را از همه ی حقوق انسانی و کرامت خدادادیش محروم ساخته اند.

حضرت رئیس، بانوی بزرگ حقوق بشر

انتظار زنان هموطن و تمام انسان دوستان از شما این است که شما به عنوان یک انسان بزرگ و دختر از افغانستان و بانوی بالیده در فرهنگ انسان دوستی و برنده جایزه جهانی حقوق بشر،  بتوانید فریاد درگلو گره بسته زنان اسیر در چند اندیشه های مرد سالاری و واپسگرایی در افغانستان را بگوش انسان دوستان  جهان و نهاد های مدافع حقوق بشر برسانید تا انسان دوستان جهان و نهاد های حقوق بشر، دولت فاسد وطالب دوست حامد کرزی را وادار به تمکین در برابر اعلامیه های جهانی حقوق بشر نمایند و برای امنیت روانی وحراست از زنان بی دفاع و پاسداشت کرامت انسانی خواهران و مادران ما در افغانستان گام های عملی بردارند و بجای طالب دوستی ، حقوق اساسی مادران و دختران افغانستان  را پاسدارند و متجاوزین به دختران و زنان بی گناه و مظلوم را به پنجه ی قانون بسپارد.

باردیگر عید میلاد پیغمبر رحمت و امام حکمت را به آن  بانوی بزرگ حقوق بشر و تمام همکاران عزیز شان تبریک عرض نموده موفقیت آن  عزیزان و عزت و امنیت برای کشور عزیز افغانستان را از خدای متعال مسئلت دارم.

فرزند کوچک ملت

اسدالله جعفری

10/11/1391


January 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها