ببرک کارمل نماد وحدت!
ع.رستمی ع.رستمی

تاجائیکه  اندیشه های بشری وحافظه تاریخ به خاطر دارد ، داد مردان،خیر اند یشان ،نیکخواهان ترقی پسندان وازادی خواهان به خاطر استقراریک جامعه عادلانه اجتماعی که سعادت رفاه وخوشبختی انسان دران مضمر باشد تاسرحدقبول فداکاری و ایثار رزمیده ودراین ارمان مقدس شهرت نیک وافتخارات بزرگ را  نصیب گردیده اند . این متفکران انسان دوست ونوع پروربه منظوربیرون رفت جامعه بشری ازاین بدبختی و

 به عدالتی ها اندیشده ، و تفکرات وارمانهای را به وجود اورده اند که سر مشق مبارزات  بشرخواهانه وعدالت خواهی نسل های بعدی  گردیده اند. چنانچه تاریخ گواه بران است که وجود چنین اشخاص متفکر طی قرون متماد ی در ایجاد و انتشار اهین های تاءسیسی وتکمیلی(توحیدی وغیر توحیدی )که انسانها را تحت پندارهای تهدیدوخشم وغضب کردگار ووعده به توجه وعنایت پروردگار از ظلم و ستمگری به عدالت وداد خواهی رهنمون گر دیده اند خیلی ها برازنده وحائیز اهمیت می باشد.      

طوریکه تاریخ باستانی کشور ما در سده های قد یم چه پیش از میلاد وچه بعد از میلا د مبارزات عدالت خواهی دروجود، ادیان زردشتی،بو دائی ، میترائی و مانوی شیوای  دروجود چون اشخاص نامور تاریخ مانند کاوه اهنگر،  ارش کمان کش،

مزدک ، بابک خرمدیان ،وسائیر قهرمانان اساطیر تاریخ که در سر زمین کشور ما نماد مانده گارتاریخ  میباشد . ازان می توان

به افتخار یاد نمود.

  درعین حال متفکرین وخردمندان  هنگام بازتاب روحیات توده های رخمتکش وستمدیده،عدالت را نه در اطاعت از ظالم وستم پیشه گان،بلکه در مبارزه وقیام علیه انها دانسته اند چونانکه سعدی گفته است.

     جفایپیشگان رابده سر به باد       ستم برستم پیشه عدل است وداد

وهمچنان حضرت بیدل (ع) فرموده است!      عاجزکشی شیوه ابنای روزگار    بیدل به چشم خیره نگاهان زبون مباش

از جمله یکی از متفکرین پرنبوغ وخلاق ومبارز پرشور وانقلابی معاصر کشور زنده یاد ببرک کارمل این نماد جاویدمانده گار تاریخ نهضت چپ ملی و دیموکراتیک معاصر کشور  که ار عنفوان جوانی قلبش اش به خاطرترقی و سعادت  وتاءمین عدالت اجتماعی به میهن می تپیدو راه نجات توده های ستمدیده را جزمبارزه به خاطر استقرار عدالت اجتماعی راه دیگری  جستجو نمیکرد. وان را در مبارزه اگاهانه وپیگیر اصولی وسالم دروجود یک حزب قوی وبا دسپلین طرح ریزی میگرد.

ببرک کارمل میگفت که:اگرعدالت اجتماعی درکشور تاء مین شود،افتخار بشمااعضای حزب دیموکراتیک خلق افغانستان است.

ببرک کارمل به صراحتخاطر نشان میگردکه حل بنیادی مسئله عدالت اجتماعی را جزء با تغیر نظام مستبدو پس کرا و کندن ریشه استعمار واستثمارنو وکهنه از جامعه میسر نبوده ونمی توان تاءمین وتحقق بخشید.

ببرک کارمل با وضاحت می گفت که عدالت اجتماعی با نظام استثماری وعقب گرا نمی گنجد ویگانه را نجات ان نظام

 مستقل ازاد با اراده خودمردم با حفظ احترام ورعایت به حقایق عنعنات وسنن جامعه دروجود حکومت دیموکرات وملی  می تواند عملی گردد.

  ببرک کارمل همه اقوام وقبایل را از لحاظ موقف سیاسی و اجتماعی مساوی میدانست وهمه را  شهروند وبه ارمانهای شهروندی متعقد بود .

ببرک کارمل به مانند یک شخصیت با تقوی وپرهیزگار جزمعنویت چیزی از لحاط مادی از خود بجا نمانده وبه مثابه شخصیت بزرگ سیاسی وسیاستمدار بزرگ فراموش نا شد نی کشورمازیست نموده است .

ببرک کارمل یکی از بنیان گذاران اصلی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ، بعد از رهائی زندان تلاش ورزید تادر بسیج روشن فکران وتشکیل سازمان سیاسی سرتا سری با اندیشه ترقی خواهانه که دارای پروگرام روشن  واز دسپلین عالی بر خوردار باشد اقدام ورزید.   ببرک کارمل منحیث رهبر با تقوا مبتکر خلا قانه         دایماءبرای تحکیم وحدت سازمانی،تشکیلاتی ح.د.خ . ا  پیگیرانه مبارزه نموده وازهیچ نوع فداکاری دریغ نه ورزیده است.

ببرک کارمل یکی از ان شخصیت هایست که باتحلیل عمیق ودرک علمی اش از جامعه مبارزه مسالمت امیز را برای نبوذ وگسترش اهداف ترقی خواهانه حزب در جامعه وبسیج توده ها بدور ان حزب وسازمانهای اجتماعی بر گزیده وازاین طریق راه عدم خشونت تفاهم وهمسوئی را با سا ئیر نیروهای ملی ومترقی چپ به خاطرایجاد جبهه مشترک ضد استبدادی وضد استعماری هموار گر دانید. وی را برحق می توان منحیث شخصیت بی نظیر وبی بدیل که جایگاه خاص خودرا  در تاریخ جنپش چپ ودیموکراتیک کشور دارد به حساب اورد.

 

پیام من به هم رزمان که به اندیشه های بزرگ زنده یاد ببرک کارمل فقید معتقد هستند اینست که تا به استقبال از هشتاد ومین سالگر د وی تاهرچه فشرده تر ومنسجم تر به خاطر ارمانهای والی زحمتکشان که ارمانهای رفیق کارمل را تشکیل میداد با هم دریک سازمان سیاسی بدون هرنوع اختلا فات

سلیقوی وگروپی وسازمانی  جمع شده و هرنوع اختلافات را کنار گذاشته واز فضای خوشبینی اعتمادو حسن نیت  که بین نهصت فراگیردیمکراسی و ترقی افغانستان  وحزب متحد ملی بوجود اماده استقبال نموده ودر را ه  تحکیم پبشتر وگستزش ان صادقانه وبی الایشانه عمل نمائیئم.ودرمحافل که به این ارتباط ازجانب هرگروپ ویاسازمان سیاسی واشخاص مستقل ومتحد که به اند یشه های مترقی زنده یاد ببرک کارمل وفادار هستند براه اند اخته میشود فعالانه اشتراک وسهم گیریم.

  طوریکه مولا نای بزرگ فرموده اند.

          اختلاف خلق از نام اوفتاد       چون به معنا رفت ارام اوفتاد

زنده وجاوید باد خاطرات تابناک رنده یاد ببرک کارمل                          موفق باشید

 

 شهر فرانکفورت جرمنی.


December 5th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی