بت دلخواه
مسعود حداد مسعود حداد

گرنگارنا مهربان باشد ،نمی خواهیم

دل زاو اندر فغان باشد ،نمی خواهیم

لاله روید،یاسمن یا نرگسی درباغ عشق

منتی از باغـــبان باشد ،نمی خــواهیم

ده ماباکدخــدایانپاســداریمیشـود

شهراگربیپاسبانباشد،نمیخواهیم

اشکریزوخویشسوزاستشمع،اگر

حـاملتیروکمانباشــد،نمیخـواهیم

بتٍدلخواهماراکسبهاسماونمیداند

گرصنموردزبانباشد،نمیخواهیم

ما خدارا دردرون خویش میجوئیم ولی

اواگردرآســمان باشد ،نمی خـواهـیم

رازهستی درزمان وسرهستی در مکان

هر چه اوگرلامکان باشد،نمی خواهیم

مـازاهد مســجدیم وساقی میخــانه ایم

هرکسی فارغ زآن باشد، نمی خواهیم

4 جون 2013


June 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان