بحران سوريه در امتداد سلطه جويي غرب برخاورميانه است
هارون عزيز هارون عزيز

 
پرتوريا – شركت كنندگان در ميزگرد بحران سوريه كه روزشنبه در پرتورياي آفريقاي جنوبي برگزار شد با اشاره به مداخلات آمريكا و شماري ازكشورهاي غربي و منطقه در بحران سوريه و حمايت هاي آنان از تروريستها و گروههاي تندرو، اين بحران را در امتداد سلطه جويي غرب بر خاورميانه دانستند.
 
 هارون عزيز يك عضو حزب حاكم كنگره ملي آفريقاي جنوبي در  گفت: بحران كنوني سوريه در امتداد حركت سلطه جويانه غرب بويژه آمريكا در خاورميانه است .
وي با اشاره به منابع انرژي در سوريه و موقعيت راهبردي اين كشور در خط مقاومت عليه رژيم صهيونيستي گفت: آمريكا و شماري از كشورهاي غربي براي رسيدن به منافعشان در سوريه و تضعيف اين كشور حاضر به همكاري با گروه ها سلفي و القاعده شده اند.
اين محقق و نويسنده  آفريقاي جنوبي افزود: آمريكا و نيز متحدانش به دنبال بركناري اسد هستند و اما بدليل پايگاه مردمي حكومت سوريه ، آنان راه تقابل نظامي را در پيش گرفته اند.
هارون عزيز گفت: درحال حاضر شمار زيادي از افراد و مزدوران خارجي كه گفته مي شود از بيش از 80 كشور جهان هستند، عليه قواي دولتي سوريه در حال نبرد هستند.
اين محقق آفريقاي جنوبي به رغم شرايط موجود اضافه كرد: بدليل پشتوانه مردمي حكومت سوريه، در صورت برگزاري انتخاباتي دمكراتيك دراين كشور، بشار اسد بيش از 70 درصد از آراي مردم را بدست خواهد آورد.
وي گفت: براين اساس است كه آفريقاي جنوبي خواهان حل و فصل سياسي بحران سوريه و نيز برگزاري انتخاباتي دمكراتيك در اين كشور شده است.
هارون عزيز همچنين در بخش ديگري از سخنانش دراين ميزگرد گفت كه بحران سوريه نشان داد كه چقدر شوراي امنيت سازمان ملل در حل و فصل بحران هاي بين المللي دچار مشكل است.
وي افزود: يكي از علل ضعف و برخورد هاي دوگانه سازمان ملل متحد در ارتباط با بحران هاي بين المللي ، وابسته بودن اين نهاد جهاني به كمك هاي مالي آمريكا است.
اين محقق آفريقاي جنوبي اضافه كرد: علاوه براين عدم حضور نمايندگاني از قاره آفريقا، آمريكاي جنوبي و نيز كشورهاي غيرمتعهد در ميان اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل سبب شده است كه اين شورا كاملا تحت نفوذ قدرت هاي بزرگ قرار داشته باشد.
وينست ونا رييس كالج حزب حاكم كنگره ملي آفريقا نيز در اين ميزگرد، گفت: هدف آمريكا تنها بدست آوردن منابع نفتي در سوريه و كل خاورميانه نيست بلكه اين كشور بدنبال هژموني وسلطه كامل در منطقه است.
اين شخصيت سياسي آفريقاي جنوبي افزود: اين راهبرد آمريكاييها كاملا در راستاي اهداف صهيونيست ها در حوزه خاورميانه بشمار مي آيد.
وي با اشاره به ابهامات موجود در حمله شيميايي صورت گرفته در حومه دمشق گفت: آمريكايي ها هنوز نتوانسته اند شواهدي درست و دقيق درباره دست داشتن دولت سوريه در اين حمله ارايه دهند ضمن اينكه شورشيان نيز توانايي استفاده از اين گونه سلاح ها را دارند.
وي افزود: در جريان حمله به عراق نيز آمريكايي ها و انگليسي ها مدعي بودند كه دولت صدام داراي سلاح هاي كشتار جمعي است اما بعدها مشخص شد كه اين ادعاها كاملا نادرست بوده است.
اين شخصيت سياسي آفريقاي جنوبي با اشاره به تحقيقات بازرسان سازمان ملل در سوريه درباره حمله شيميايي صورت گرفته درحومه دمشق گفت: بايستي اجازه داد كه نتايج اين تحقيقات منتشر شود.
وينست ونا همچنين ضمن استقبال از پيشنهاد روسيه درخصوص نظارت بازرسان جامعه بين الملل بر روي سلاح هاي شيميايي سوريه گفت: اين پيشنهاد بايستي دربرگيرنده تمامي طرف هاي درگير در منطقه از جمله رژيم صهيونيستي باشد.
وي افزود: رژيم صهيونيستي علاوه بر داشتن سلاح هاي شيميايي داراي سلاح هاي هسته اي است و لازم است كه سلاح هاي كشتار جمعي اين رژيم نيز تحت نظارت جامعه بين الملل قرار گيرد.
وينست ونا همچنين با اشاره به نقش ضعيف شوراي امنيت سازمان ملل در حل بحران سوريه گفت: اين شورا تحت كنترل قدرت هاي بزرگ جهاني است و با توجه به تحولات صورت گرفته در قرن 21 لازم است كه ساختار اين شورا تغيير يابد.
وي افزود: اين شورا بدليل ضعف هاي ساختاري اش قادر نيست كه مانع اقدامات يك جانبه آمريكا و كشورهاي غربي عليه ساير كشورهاي جهان شود.
وينست ونا اضافه كرد: برهمين مبنا است كه ژاكوب زوما رييس جمهور آفريقاي جنوبي خواستار تغيير ساختار سازمان ملل و حضور نمايندگاني از قاره آفريقا در ميان اعضاي دايم شوراي امنيت شده است.
اين شخصت سياسي آفريقاي جنوبي با اشاره به مداخلات نظامي آمريكا وغرب در عراق و ليبي گفت: اينها از جمله مواردي هستند كه شوراي امنيت سازمان ملل نتوانست مانع از مداخله جويي آمريكا و غرب دراين كشورها شود.
وي با اشاره به كشته شدن شمار زيادي از مردم بيگناه كشورهاي عراق، ليبي و افغانستان بدنبال تهاجم نظامي آمريكا و غرب گفت: سران اين كشورهاي متجاوز بايستي به دليل كشتار مردم بيگناه محاكمه شوند.
موزي زولو يك فعال سياسي آفريقاي جنوبي نيز دراين ميزگرد عنوان كرد كه آمريكايي ها بدنبال بدست آوردن بهانه براي دخالت مستقيم نظامي در سوريه هستند و حمله شيميايي صورت گرفته در حومه دمشق نيز براي دولت آمريكا يك بهانه بيشتر نيست.
وي افزود: هم آمريكايي ها و هم اروپاييان مدعي هستند كه دولت سوريه پشت اين حمله بوده است اما تاكنون نتوانسته اند دليل قانع كننده اي را ارايه دهند .
اين فعال سياسي با استقبال از پيشنهاد روسيه درباره سلاح هاي شيميايي سوريه گفت : اين پيشنهاد مي تواند جلو بهانه جويي هاي آمريكايي ها كه بدنبال كنترل منابع نفتي منطقه هستند، بگيرد.
موزي زولو نيز خواستار اين شد كه سلاحهاي كشتار جمعي رژيم صهيونيستي تحت نظارت جامعه بين الملل قرار گيرند.
وي با اشاره به بحران عراق و فريب كاري آمريكايي ها و انگليسي ها درباره وجود سلاح هاي كشتار جمعي دراين كشور گفت: درمورد سوريه نيز چه كسي مي خواهد مشخص كند كه عامل استفاده از سلاح هاي شيميايي در اين كشور چه فرد يا چه گروهي بوده است؟
موزي زولو اضافه كرد: آمريكايي ها مدعي اند كه اين حمله شيميايي كار دولت سوريه بوده و اين درحالي است كه برخي ديگر معتقدند كه ممكن است كار شورشيان باشد ، حالا چه كسي مي خواهد دراين باره بدرستي قضاوت كند؟
وي طرح حمله يكجانبه آمريكا عليه سوريه را ناديده گرفتن جايگاه شوراي امنيت از سوي دولتمردان آمريكايي برشمرد و افزود: براي حل اين مسايل لازم است همه اعضاي جامعه بين الملل جايگاه و قدرت سازمان ملل را برسميت بشناسند.
موزي زولو همچنين با اشاره به طرح هاي راهبردي و تجاوزكارانه آمريكا در منطقه خاورميانه گفت: ترديدي نيست كه درصورت حمله آمريكايي ها به سوريه، ساير كشورهاي منطقه نيز از حركت هاي تجاوزكارانه مصون نخواهند ماند.

September 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی