بدون درک حقیقت صلح و ثبات واقعی تامین نمیشود
فرهاد فرهاد

آدمی را میتوان کشتن به زور

                                         فاتح دل کی توان گشتن به زور

 فتح ملک دل نه کار لشکر است

                                        قفل دل ها را کلید دیگر است

 (مرجوم فانی )

 

تلویزیون طلوع بتاریخ 1391/12/10 خبری را به نشر رسانید در آن گفته شده حامد کرزی در یک پیام پنهانی غرض جلب طالبان وزارت عدلیه و دادگاه عالی را به آنها پیشنهاد نموده در مقابل طالبان خواسته وی را رد نموده بالای خروج قوت های خارجی پافشاری نموده اند مسولین شورای صلح درین رابطه اظهار بی خبری نموده میگویند تازمانیکه طالبان قانون جاری کشور را نپذیرفته اند صلح درین کشور تامین نمیشود عده دیگر پیشنهاد متذکره را قبل از وقت خوانده اند .

درین رابطه و سایر رویداد های هفته های اخیر مردم و آگاهان امور طرح ها ҆ نظریات و پیشنهادات را ارایه نموده اند که چند مثال از آنرا خدمت خوانندگان گرامی قرار میدهم .

مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست که یک عده افغانها سالهاست در دام های تذویر ادارات استخباراتی از جمله آی اس آی ҆ عربستان سعودی ҆ ایران ҆ کشورهای خلیج ҆ مافیای مواد مخدر ҆ و کشورهای بزرگ جهان گیر مانده طبق فرمان آنها به کشتار مردمان بیگناه ادامه داده مکاتب را آتش میزنند با علم و معرفت مدنیت ҆ فرهنگ  و ترقی مخالفت خویش را ابراز نموده و به زنان حق نمیدهند که در جامعه تعلیم تحصیل و کار نمایند .

افراد فوق ذکر به هیچ وجه صلاحیت تصمیم گیری را نداشته و ندارند تا زمانیکه بالای تمویل کننده گان آنها فشار وارد نگردد با باز کردن دفاتر در قطر نشست های فرمایشی و نمایشی که بین کشورهای مختلف جریان دارد و بلند کشیدن آنها در مقامات بالایی کشور درد را دوا نکرده صلح و ثبات واقعی در کشور تامین نمیگردد .

موجودیت ده ها هزار لانه تروریزم در آنطرف خط دیورند و نصب غاضبین میلیونها هکتار زمین ҆ مافیای اقتصادی ҆ عاملین فساد گسترده ҆ زن ستیزان ҆ مردم ستیزان ҆ فرهنگ ستیزان ҆ قانون ستیزان ҆ جنگ افروزان ҆ ناقضین حقوق بشر ҆ غارت گران صدها میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور بر فرق ده ها میلیون مردم نیز از عوامل اند که سبب افزایش بحران اقتصادی ҆ سیاسی ҆ اجتماعی و امنیتی در کشور گردیده حملات انتحاری ҆ ماین گذاری روی جاده ҆ سرقت های مسلحانه ҆ آدم ربایی اختتاف ها جریان داشته سیل خون در کشور جاری میباشد .

بیش از چهل فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند به نسبت لیلام نمودن هزاران دستگاه بزرگ و کوچک دولتی مختلط زیر نام خصوصی سازی صدها هزار کارمندان و کارگران آن بیکار به کشور های منطقه و جهان با قبول توهین و تحقیر مهاجرت نموده اند به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی ده ها هزار موسسات کوچک و بزرگ ورشکست و میلیونها تن کارگران آن نیز به کشورهای جهان مهاجر شده به نسبت مشکلات قریب به یک میلون تن به مواد مخدر مبتلا نزدیک به هفتاد فیصد مردم از جمله زنان به امراض های فزیکی و روانی مبتلا شده صدها هزار تن دیگر نیز به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح پیوسته اند .

در حالیکه فاروق وردک وزیر معارف میگوید آتش زدن مکاتب کار طالبان افغانی و حزب اسلامی نمیباشد هنوزهم هفت صد مکاتب بر روی اولاد کشور بسته بوده بیش از چهار میلیون تن کودکان از مزایای تعلیم و تربیه بواسطه مخالفین مسلح محروم شده اند .

درین اواخر کابل در جمله ناامن ترین پایتخت های جهان خوانده شده .

نظر به اظهارات یک افسر پولیس که از طریق تلویزیون طلوع به نشر رسیده در ولایت وردک یک صدو یک گرو تروریستان بشمول گروه حقانی ҆ حکمتیار و طالبان وجود دارد در ولایت کاپیسا لوگر نیز گروهای فوق ذکر به فعالیت تخریب آمیز ادامه داده ازین لحاظ شهر کابل هر لحظه مورد تهدید آنها قرار دارد میافزایند حملات انتحاری در دشت های هلمند نسبت به شهر کابل برای دهشت افگنان مشکل میباشد.

حامد کرزی در جلسه شورای امنیت به وزارت دفاع ملی وظیفه سپرد که مسولیت امنیت ولایات لوگر و وردک را به دوش خود گیرند و تا دو هفته قوت های خارجی را از آنجا به جای دیگر انتقال دهند وی گفته است این کار را به اساس شکایت موی سفیدان ولایات متذکره انجام داده است .

نورالحق علومی میگوید هراس افگنان مردم را سر میزنند و تمام گناهای خویش را بالای قوت های خارجی می اندازند عده دیگر اتحاذ این تصمیم را زمینه سازی برای وسیعتر ساختن ساحه مخالفین مسلح میخوانند.

یک حمله کننده انتحاری در ساحه شیرپور نزدیک دفتر امنیت ملی از پا در آورده شد .

مردم میگویند حمله کننده چه طور توانست با موتر بی نمبر پلیت با این اندازه مواد انفجاری به آنجا خود را برساند.

قومندان آیساف گزارش یک ماه قبل خویش را که در رابطه به کاهش حملات انتحاری و ناتوانی طالبان و القاعده ارائه نموده بود نادرست خواند .

جنرال امان بتاریخ 1391/12/9 از طریق تلویزیون طلوع گفت در صورتیکه مخالفین مسلح میتوانند به مراکز وزارت داخله مهمانخانه امنیت ملی و سایر دفاتر مهم راه پیدا کنند ضعیف و ناتوان خواندن آن دور از واقعیت های موجود کشور میباشد .

در یک گزارش تلویزیون طلوع که بتاریخ 1391/12/9 به نشر رسید  رادیو بی بی سی خبری را به نشر رسانیده در آن گفته شده پولیس در ولایت هلمند به فساد مبتلا بوده بنام موتر های تخریب شده غیر فعال مصارف پول اخذ مینمایند یک تعداد اطفال را جذب کرده از آنها استفاده ناجایز مینمایند میافزایند نظر به گفته یک پولیس سه تن اطفال میخواستند از نزد آنها فرار نمایند اطفال متذکره بواسطه آنها کشته شدند سخنگوی وزارت داخله این نشریه را اتهام میخواند .

به نسبت حمله طالبان بالای یک گروه پولیس محلی در ولسوالی ولایت غزنی شانزده تن پولیس متذکره کشته شده .

در گزارش اخیر حقوق بشر تذکر بعمل آمده که هشتاد ویک فیصد تلفات غیر نظامیان بواسطه مخالفین مسلح صورت گرفنه .

هراس افگنان یک زن را در ولایت جوزجان سر زدند از وی دو پسر که یکی آن پنج و دیگر آن هفت سال عمر دارد باقی مانده است .

مدیر و یک آموزگار در پرورشگاه ولایت کندز بالای یک طفل یتیم چهارده ساله تجاوز نمودند .

حامد کرزی فساد را یک پدیده خارجی میخواند که در درون جامعه و دولت نفوذ کرده  درجریان مذاکره که با نماینده کانگرس امریکا داشت از وی خواست که قرارداد ها را به اعضای فامیل دوستان و اقارب مقامات ذیصلاح دولتی ندهند .

یک بانک خارجی حاضر شده غرض غرس نهال زیتون ҆ مالته ҆ سنتره و غیره در ساحه شش صد جریب زمین به مسولین پروژه ننگرهار همکاری نماید مردم میگویند پروژه متذکره دارای یازده هزار هکتار زمین میباشد زمانی درخت های فوق ذکر زیر پوشش آن قرار داشت و دو دهه قبل سالانه شش هزار تن زیتون در آنجا تولید میشد .

و یک فابریکه پروسس زیتون نیز در آنجا وجود دارد اگر دوباره قعال گردد زمینه کاریابی برای یازده هزار تن در آنجا مساعد میگردد .

بعضی نهادها خبری را به نشر رسانیده که در آن گفته شده به نسبت گسترش فساد اداری پنجاه فیصد مردم غرض حل منازعات خویش به دادگاه سنتی یا طالبان رو می آورند .

فارغ تحصیلان معارف افغان در پشاور میگویند هدایت نماینده معارف افغانستان برای آنها گفته است کسانیکه ریش نداشته باشند سند تحصیلی برای شان داده نمیشود .

لوی سارنوال کشور میگوید در مورد غضب زمین موارد روشن در قانون جزا وجود ندارد میافزاید شش صد تن غاضبان زمین را از ولایات به مرکز خواسته اند آگاهان امور میگو.یند موضوع اسناد زمین های غضب شده از ارگ ریاست جمهوری آغاز شود .

جسد ده تن اعدام شده گان از کشور ایران به ولایت تخار انتقال داده شد مردم ولسوالی ها ولایت هرات طی یک راهپیمایی خواهان سیزده جسد دوستان خویش که در ایران اعدام شدند میباشند .

خلاصه اینکه آیا میتوان با ادامه وضع موجود و دشواریهای فوق ذکر صلح و ثبات واقعی را در کشور تامین نمود ؟ .

بباور آگاهان امور صلح و ثبات واقعی بدون درک حقیقت از وضع موجود در کشور تامین نمیشود.

حالا زمان آن رسیده بخاطر دستیابی به این اهداف بزرگ تمام نیروهای سالم اندیش با جلب همکاری نهادها ҆ سازمانهای صلح جو ترقی پسند از جمله پارلمانهای کشورهای منطقه و جهان بخاطر ایجاد یک اداره سالم کارایی متکی به قانون ҆ قطع مداخلات کشورهای متجاوز ҆ مسدود نمودن ده ها هزار لانه  تروریزم در آنطرف خط دیورند ҆ محدود نمودن صلاحیت گروهای جنگ افروز ҆ عاملین فساد گسترده ҆ عاضبن ملیون های جریب زمین ҆ قانون ستیزان ҆ فرهنگ ستیزان ҆ ناقضین حقوق بشر ҆ مافیای مواد خدر ҆ اقتصادی ҆ تقلب کاران و جعل کاران انتخابات دوره های گذشته زمینه انتخابات شفاف آزاد و دموکراتیک را در جامعه مساعد سازند .

در غیر از آن به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود .


March 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات