برای امپیریالیسم ، دنیا روستای می لای است
عبدالله باوی عبدالله باوی

برای امپیریالیسم ، دنیا روستای می لای است


April 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی