بررسی تبلیغ شرکت در انتخابات
ف. گ ف. گ

در دور قبلی حکومت اصلاح طلبان میلیونها کارگر از شمول قانون کار خارج شدند، کارگران معترض در خاتون آباد به گلوله بسته شدند


June 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی