بزرگ مردان تاریخ
جلال بايانی جلال بايانی

  مردگان  ميروند و ديگر  رفته اند و با زندگان هيچ  پیوندی مستقیم
 ندارند- کسی که مرده است دیگر نه زندگان را در می یابد ونه هیچ زنده ای با او تماس 
 می گیرد با این همه چه بسا رفتگان بزرگ و آرمانگرا  که بیش از انبوهی از ماندگان در جامعه و جهان را تحت     تا ثیر خود و آرمان خود  می گذارند و چه بسا مردگان که در تاریخ بشریت نفوذی جاویدان و ماندگار  دارند اینان اند مردگان زنده و جاودان  که در عمر هر نسل- از نو در دادگاه تاریخ مورد داوری قرار می گیرند و دادگاه حکم صادر ميکند اين ها اسطوره های زنده ، قهرمانان واقعی يک جامعه و يک کشور هستند ، آنها هرگز نه مرده اند مردگان زنده  و جاويد که اثری مثبت ، ارزشمند ، آموزشی  و سودمند   از خود به جا نهاده اند- پیوسته در دل های مليونها  انسان های عصرها و اقلیم های گو ناگون خانه می کنند جا ميگيرند  - از ستایش و بزرگداشت نسل ها حال و  آينده
بر خوردار میشوندوراهنما و سر مشق ان ها می گردند  بلی داکتر نجيب الله رهبر واقعی ، قانونی ، انتخابی و بر حق مردم افغانستان بانی مشی سازنده مصالحه ملی که ديگر به يک استراتيژيک بين المللی تبديل شده و بديل ندارد     اینان اند بزرگ مردان- شگرف مردان- پو یا مردان- روزگار مردان- تاریخ افرینان اینده سازان به سبب تلقین های گروه ها ئی که خفگیو سستی جا معه را به سود خود می یابند .  هنوز بسیارندکسانی که مردان و زنان سترگ را به درستینمی شنا سند و از زندگی و مرگ های در خشان انان درس نمی گیرند و حقأ که نسل جوان کشور اين صراحت نظر ، اين حقبينی تاريخ و تفکيک و واقعيت را دريافته اند که داکتر نجيب الله به حق رهبر اگاه ، شجاع ، پويا ، صادق و با آرمان بود و نجيبالله برای همه افغانها خصوصأ نسل جوان زنده وجاويد است با تاکيد بايد گفت و نوشت که  بی گمان یکی از شگرف مردان و تاریخ افرینان در تاریخ معاصر  افغانستان  داکتر نجيب الله بود و است ، او ديگر به الگو ، ستايشگاه تاريخ و رهبر بی بديل  تبديل گشته و
بی جهت نیست در اوج مبارزه توده ها وطن و هم رزمان حزبی خود يکجا عليه  سيه دلان تاريخ و ارتجاع داخلی و منطقوی رزميده  -و امروز به حق نسل نو  و ازادی خواهان - جوانان میهن پرست و مردم گرا- از نجيب الله   می اموزند-از او یاد می کنند وراه او را بر می گزینند!نام نجيب الله  و عمل قهرمانی او سر مشق مبارزه امروز نیز
 هست و از این روی نام و راه اونا زدودنی است   در شانزدهمين سالگرد رشادت او      به خا طره جا ودانه او درود می فرستیم ـ


September 26th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی