بشنو
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب

 

زمن جور سزا از یار بشنو

زلطف درک خویش بسیار بشنو

زمین آسمان برمن گریستند

بیا درد جفا از خار بشنو

خداوندا حسارت همچو مرگ است

صدایم را تو از دربار بشنو

به هردم مُردن ام بسیار سخت است

دعای درد این بیمار بشنو

به دربارات که دستان ام بلند است

خدایا این دعا یک بار بشنو

ندارم من توان جور بسیار

تویی "محبوب" من ام افگار بشنو

 

23 فبروری 2013

 

 

 

 


February 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان