بعد از سرمایه داری مانیفستِ جُنبشِ «ماهیتِ زمان»
داکتر سرگی کورگینیان داکتر سرگی کورگینیان

مانیفست جنبش «ماهیت زمان » یک اثر بسیار مهم داکتر سرگی کورگینیان دانشمند و فیلسوف بزرگ معاصراست. سرگی کورگینیان تلاش نموده سنتیزنظریات کارل مارکس و ماکس وبر را در شرایط سده بیست ویکم توافق دهد

 
 

January 7th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب