بعضی جوانب اجلاس اخیر سران افغانستان و پاکستان در لندن
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

                                                                                                     ۱۳/۰۲/۲۰۱۳

 

 

 

بعد از نشست واجلاس اوایل فبروری سالجاری ، سه روزﮤ افغانستان – پاکستان در لندن وآن هم تحت اشراف و « قیمومیت» حکومت انګلستان خبر های جداً نا ارام کنندﮤ درمطبوعات درز کرد و به نشر رسید که ګویا جانب افغانی خط منحوس و تحمیلی «ډیورند لاین» را برسمنیت شناخت، هزارها هزار پوند سترلنګ مصارف درین سفر را جانب افغانی متحمل شده،  اینکه حاکمیت دولتی  پاکستان از وضع وموجودیت عدﮤ  از نیروهای مجبور یا هم مزدورو موجودیت افغانها در پاکستان  مانند سابق بهره برداری سیاسی واقتصادی میکند و عملاًدربرابر افغانستان ، جهان و ملت خویش صادقانه برخورد ندارد و دربخش از تحلیل ها وخبر ها مستند ساخته شده بود که ستالبشمنت و حاکمیت اصلی  پاکستان «ای اس ای »عملا توانایی های معیین خویش را در دسایس وفتنه و تخلفات وجنایات در برابر افغانها به کار برده و انکشاف داده که از جمله  میتوان از قتل های زنجیره ای رهبران مطرح سیاسی وجهادی خارج از تأثیر پاکستان، ممانعت از  مصالحه  و تفاهم مستقل بین الافغانی و تمویل عملیات خرابکارانه در افغانستان وهند و .... نام برد. تحلیل های مستند ارایه شد که دولت (حکومت ) پاکستان از امکانات که دارد در خرابکاری درافغانستان آنرا بکار برده میتواند وبکار برده تا  درمورد سازندګی و عمل مثبت مبنی بر ممانعت از عملیات نیروهای معیین افغانی ویا حرکت طالبان ومستدل شده که از ممانعت علیه حرکات و سازمان های مخالفین مسلح ضد پاکستان و ضد افغانستان عملاً  ناتوان است. نمایشات دولت پاکستان مبنی بر مسلط بودن بروضع در پاکستان بیشتر بخاطر ګرفتن امتیازات و جزیه ګرفتن از جهان است تا مسلط بودن واقعی بر وضع.   

همچنان خواندیم که وضع واظهارات جانب پاکستان مبنی برکار عملی وتحقق تفاهم بین الافغانی  درمدت زمانی روشن یعنی  شش ماه را  درمخالفت به ماهیت پاکستان و اهداف ستراتیژیک  آن بوده و خلاف آن تصورات رهبران پاکستانی است که نارامی وثبات در  افغانستان ثبات در پاکستان تنیده و ګره محکم زده اند. همچنان مستدل شده که  خارج شدن ازین برداشت و  تغییرسیاسیت برای این رهبران پاکستان مشکل ویا ناممکن است و درین راستا تعهدات همکاری پاکستان به روند صلح درافغانستان و منطقه درتضاد به ماهیت پاکستان دانسته میشود.

مبصرین به این باورند که پاکستان  مانند زمان جنګ سرد مبنی بر استفاده از نیرو های دینی و جهادی  بخاطر اهداف سیاسی ستراتیژیک خویش بدون اجازه و یا هم درموارد عملاً با اجازهء این نیرو ها به سیاسیت دورویهء خویش علیه افغانستان  ادامه خواهد داد و عملاً کاری درین راستا با وجود تعهدات به جانب افغانی و جامعهء جهانی نه خواهد کرد وباز هم پاکستان صرف امتیاز به دست خواهد آورد ووقت کمایی خواهد کرد. این حالت و این وضع  مطالب و مواضع اند که جداً قابل دقت و تشویش ملت ما ونیرو های خیر خواه در جهان قرار دارد.   

درین راستا مطالب نشر و مسایل مبنی بر توافقات جانب دولت افغانی و پاکستان در لندن به نشر رسید که مردم ما و بخش از افغانهارا در آنطرف خط «ډیورندلاین » سخت پریشان  و مبهوت ساخته .  

مسأله زمانی بیشتر مورد تشوش و تمرکز بیشتر قرار ګرفت که  وزیرخارجـــﮥ پاکستان خانم حناکهر ربانی دراظهارات ویدویویی خویش متصل بعد از نشست لندن مسأله تنظیم امور سرحدی  (باردر منجمت) را دست آوردبس مهم این سفرجانب پاکستانی خواند و تأکیدات اینکه پاکستان درګذشته ها حامی تروریزم  تلقی شده واست ، را  ادعا های  بی اساس  (بیس لیس) خواند. درمورد این شک نیست که پاکستان سیاسیت دورویه دربرابر افغانستان و جهان داشته و با دقیق بودن این وضع جانب پاکستان به آن معترف نیست ګواه این است که این موضع واظهارات دلیل به  عدم صداقت جانب پاکستانی  ودلیل ادامهء سیاسیت های قبلی میباشد.  

درین راستا تأکیدات جانب پاکستانی  مبنی بر اینکه که سفر بین افغانستان و پاکستان باید به اساس اسناد هویت رسمی  صورت خواهد ګرفت و درویب سایت رسمی صدراعظم انګلستان نیز از مسأله تنظیم امور سرحدی (باردر منجمنت ) بحث به عمل آمده است.  کاری را که باید به اساس  مستند به شواهد تاریخی در بیشتر از سه دهه پاکستان در تلاش آن بود و پاکستان از زمان تأسیس خویش درنهایی ساختن آن کار میکرد ومیکند. مطالب جداً تشویش برانګیز برای افغانهای بوده ومیباشد. ګرفتند.

همچنان مستدل شد که افغانستان با پاکستان بیش از۲۶۴۰ کیلو متر خط همجوار ودارای منازعه و ۳۶۵ معبر دارد. درین حالت  چطور میتوان مسأله عبورو مرور با کنترول پاسپورت را دربعضی ازاین معبر ها  به مسأله امنیت ارتباط داد؟ این موضع و این  برخورد وتجویز، باشدیدی ترین کلمات از جانب مجامع افغانی خاصتاً  انطرف خط «دیورندلاین» همراه با انزجار رد شد.

همچنان مسأله تربیت نیروی های نظامی افغانی در پاکستان درچنین شرایط و چنان تجارب  واقعاً برای مردم ما جداً سوال برانګیز وغیر قابل قبول بوده واست. 

مطالبات و تأکید پاکستان بر جانب افغانی که ګویا با پاکستان باید جانب افغانی حد اقل همان قرار داد ستراتیژیک را به امضاء برساند که بین افغانستان و هند به امضاء رسیده است. این خبر نیز برای عدهء بخاطر نا آرام کننده بود که پاکستان دیکته میکند که افغانستان باید با پاکستان چه نوع قرار داد ستراتیژیک  داشته باشد؟

از جانب دیګر درجریان و یا هم پایان این سفر حرکت طالبان پاکستانی طرح های را برای احیای توافقات عدم تقابل نیروهای طالب با حکومت  پاکستانی درمیان ګذاشته و خواهان مذاکره وتفاهمات قبلی بین حرکت طالب و پاکستان شدندکه به این ترتیب نیروهای موجود مسلح وجهادی در پاکستان کما کان لبــﮥ تیز تیغ خویش را متوجه حاکمیت کابل و کار جهادی در افغانستان و یاهم هند تمرکز خواهند داد و  تراژیدی به نحوی سابق ادامه پیدا کند. به این ترتیب  دولت پاکستان فرصت کمایی کند که بعد از سال ۲۰۱۴ فرصت های بیشتر و امکانات بیشتر  درافغانستان داشته باشد.

از جانب دیګر اعلام وخبر از جانب آقای جان کیری وزیرخارجه امریکا که اګر پروسـﮥ  صلح در افغانستان نتیجــﮥ لازم  نداد امریکا از تمام امکانات استفاده خواهد برد واینکه این اعلام جانب امریکایی چه ابعاد خواد داشت و تا چه حد مسأله بمب اتوم پاکستان نیز احتوا خواهد کرد وبالاخر آوازه و طرح و آوازهء  تشکیل دولت مؤقت در افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان مسایل اند جداًقبل دقت و اهتمام.

درین ارتیاط  اعلامیـﮥ مؤرخ ۱۲/۰۲/۲۰۱۳ وزارت خارجـﮥ دولت اسلامی افغانستان مبنی اینکه: تا زمانی با دولت پاکستان قرار داد همکاری های  ستراتیژیک   عقد نه خواهند  کرد که  ثابت  شود از پاکستان دیګر  تهدید متوجه افغانستان  نه میشود. ....

واعلامیــﮥ توضیحی دفتر ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان (جناب ایمل فیضی ) که درسفر لندن جانب افغانی مهمان حکومت انګلستان بودن و مصارف از جانب افغانی صورت نه ګرفته، مطالب و اعلامیه های اندکه قسما از انزجار دربرابر وضع موجود میکاهد.   پایان

                                         تیلفون ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸


February 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات