بمناسبت سالمرګ انقلابی دلير وانديشمند خلل ناپذير
  انجنېر ظهورالدين انديش انجنېر ظهورالدين انديش

            ارنستورا فايل چګواراکه درسال1928  درکشور ارجنتاين چشم به دنيا کشود بعد ازاتمام تحصيلات ،
   در سال  1955 درکشور مکسيکو با فيدل کاسترو روز معرفت حاصل کرده،وعضويت جنبش 26جولای ،
   تحت رهبری وی حاصل نمود درسال 1959بافيدل کاستروو همسنګرانش انقلاب کوبا رابه پيروزی رساند،
   بعدازانقلاب به پست های مهم دولتی درکوبا توظيف شد٠
  درسال 1966تصميم ګرفت که وظايف حزبی ودولتی درکوبا پايان دهد وبخاطر رهائی زحمتکشان ساير ،
 کشورهائی امريکائی لاتين باردګر به مبارزه مسلحانه اغاز نمايد،بدين منظور درنوامبر همان سال به کشور ،
 کانګو وبعد به بولويا سفر کرد،چګوارا،ګروپ چريکی ازوطن پرستان بولويا تشکيل داده با مبارزه مسلحانه به ،
 خاطر سرنګونی رژيم ديکتاتوری بولوياورهائی توده هااز بند استثمار قهرمانانه می رزمد٠
 که اين عمل امپرياليزم جها نی درراس اظلاع متحده امريکا را به هراس افګنده،بتاريخ 9اکتبر 1967اردو بولويا ،
 تحت همايه سی،ای،ئی واردو        مخصوص امريکادريکی ازقريه ها ئی لاهی ګورا ،در قدم اول چګوارا وبعد رفقای همسنګر اورا به محاصره کشيده ،درحاليکه روز قبل چګواره درجنګ شديد زخم برداشته بود دستګير ميشود ،
ودر همان روز تير باران ميګردد٠
دختر چګوارا اليدا چګوارا درمحفل چند روز قبل از تجليل چهلمين سالګرد مرګ قهرمانانه پدرش چنين ګفت :
اوبرای فقيران ومحرومان ودر کنار انها جان باخت _چرا که عشق ملت ها راباورداشت _ ٠
رفيق عزيز خواهر ګرامی،اليدا چګوارا يګانه دختر انقلابی دلير مرد چګوارا قهرمان :
بر اساس ضربات مرګبار که نصيب امپرياليزم مير غضب ګرديده است .
   اوليګارشی مالی وټی ،ان ،کا، شرکتهای چند مليتی نازدانه قادر به حمايت وبقا
    شرم اور امپرياليزم نخواهد بود ٠
 وديګر امپرياليزم حاکم به تحقق سياستهای ګلو باليستی ونيو ګلوباليستی ستراتيژيک خيش درجهان بوده نميتواند ٠
 
بنا ۀ خواسته ناخواسته جای خيش  را به الترناتيف خواهد ګذاشت ٠
انديشه چګوارا بقدرت لا يزال مبدل ګرديده زمين واسمان را تحت پوشش اشعه خيش قرار داده است
وبه تمام حرکات،تغيرات،وتبدلا ت ،..........وغيره حاکميت مطلق حاصل نموده اند،وانرا رهبری مينمايد ،
نه تنهااينکه ارمان وی درحا لت پياده شدن قرار دارد، بلکه شخص او نيز درپهلوی ان قرار خواهد داشت ٠ 
                      
                                  ويانا
                             9.10.2011 

October 9th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی