بمناسبت کنفرانس بین المللی لندن و عدم پذیرش دیورند خط فاصل
بیدار بیدار

مقاله را بشکل معما نبشته ام تا فقط خردمندان استفاده کنند 
November 15th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی