بندهاي پيشكشي فرشته‌ها
شاپور احمدي شاپور احمدي

بندهاي پيشكشي فرشته‌ها

بر خاكستر و آفتاب


January 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب