به اداره اتحادیه به اصطلاح عام المنفعه افغانهای برتش کولمبیا
انجنیر فضل احمد افغان انجنیر فضل احمد افغان

 

 

بسم الرحمن الرحیم

احترامآ نګاشته میشود که:

من با کمال علاقمندی ګذارش  انتخابات مؤرخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۳م  شما را که در ویب سایت وزین مشعل به نشر رسیده بود خواندم که من اینک قسمت از ګذارش شما را بدون کم و کاست نقل و تبصره خود را به دوام  آن خدمت تقدیم میدارم.

ګذارش اتحادیه نقلآ در ذیل تقدیم است.

"در ختم مجلس دوکتور شیر محمد هژیر ضمن سپاسگزاری از اعضای اتحادیه بخاطرانتخابش ، دوکتور احمد یار را به حیث معاون اتحادیه و آقای دژم را به حیث مسوول مالی به مجلس معرفی نمود.

لازم به یاد آوری است آز آنجاییکه ما در یک کشور قانونمدار مثل کانادا زندگی میکنیم مسولین اتحادیه افغانها در سالهای اخیر با تسوید لوایح از جمله طرز العمل کمیته نظارت بر انتخابات و تصویب آنها در جلسات عمومی اتحادیه کوشیده اند تا برخلاف سالهای گذشته تمام پروسه انتخابات را با پیروی از احکام اساسنامه اتحادیه و هم چنان سایر قوانین دولت ایالتی بی سی و فدرال کانادا برگزار نمایند.

در سالهای گذشته رسم چنان بود که کسانی حتی بدون اینکه عضویت اتحادیه را دارا بوده باشند با پرداخت دوساله حق العضویت خویش در حقیقت پست ریاست را خریداری میکردند. و یک عده دیگر را نیز با پرداخت حق العضویت شان در همان روز به جلسه عمومی برای رای دادن می آوردند. در حالیکه آرتیکل 3 اساسنامه چنین صراحت دارد:

Article 3

1.      Members of the Association shall have the right to vote for the election of the President and the members of the Board of Directors.

2.      Members of the Association shall have the right to run:

(a)    For membership on the Board of Directors, after at least one year of good standing and active current term member in the Association.

(b)    For the position of the president after at least two consecutive years of good standing and active current member in the association.

روی همین ملحوظ امسال چنین تجویز گرفته شده بود که کاندیدان باید حد اقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات درخواست های کاندید شدن شان را به کمیته نظارت به انتخابات ارسال دارند. ضمنا از پذیرش درخواست نامه کاندیدانیکه عضویت اتحادیه را نداشتند یا دردوسال اخیر حق العضویت نپرداخته بودند خود داری شد.

اتحادیه افغانها بی سی سابقه بیست و سه ساله داشته از جمله بیش از چهارصد نقر که در راجستر اتحادیه موجود بوده ودر مقاطع مختلف عضویت اتحادیه را دارا بوده اند ، امسال تا قبل از برگزاری انتخابات به اساس راجستر اتحادیه 143 نقر حق العضویت خویش را در سال 2012 پرداخته بودند که در روز انتخابات 75 نقر واجدان شرایط رای دهی و مجموعا حدود 150 نفر از هموطنان ما در مجلس شرکت نموده بودند. حد نصاب مجلس انتخابات 50% واجدان شرایط رای دهی میباشد."

   جواب نویسنده به اداره محترم به اصطلاح اتحادیه عام المنفعه.

قبل از همه اینکه بعد از نوشته مؤرخ ۱۰ جنوری ۲۰۱۳م اینجانب که در قسمت آن چنین متذکر ګردیده بودم :

" امید با دقت تام هر یک از مواد متذکره را خوانده و خود تصمیم لازمه ای که بخیر و سربلندی خود شما وهمه افغانهای مقیم برتش کولمبیا باشد  بګیرید:"

قسمتی از آنرا در پروسه انتخابات در نظر ګرفته بودید عرض سپاس میکنم و نیز بار دیګر به تآکید عرض میدارم که من به اعضای ګرامی القدر کمیته نظارت بر انتخابات احترام میګذارم و کارها و به زحمات ششماه شان ارج میګذارم اما ای کاش هدایات اساسنامه و BC Society Act   را که من در شکایتنامه  مؤرخ ۱۰ جنوری خود ذکر کرده بودم قبل از انتخابات به توجه کمیته محترم نظارت به انتخابات میرسانیدید و از جوابدادن به مطالطب قانونی که من در " شکایت دوستانه یک عضوه مؤسس اتحادیه افغانهای ایالت بی سی" نوشته بودم طفره نمیرفتید و به هریک جواب قانونی میدادید مثلآ مواد ذیل اساسنامه و BC Society Act که غیر قابل تعدیل است بار دیګر به توجه شما رسانیده میشود.

اول - بند (۲) ماده بیست دوم اساسنامه و بندهای ۵۸،۵۹، و ۶۰ ماده (۱۱) BC Society Actرا که من از سالها در مورد تطبیق آن تأکید کرده ام و غیر قابل تعدیل است طفره رفته اید. اینک باز هم ماده متذکره در ذیل به توجه شما رسانیده میشود.

۲-"اطلاعیه باید برای اعضاء شخصآ یا توسط پست به آدرس راجستر شده اعضاهء داده شود.اطلاعیه ایکه توسط پست فرستاده میشود متصور است که بروز دوم بعد از پست کردن به مرجع آن داده شود و برای اثبات اینکه اطلاعیه داده شده، کافی است تا به ثبوت رسد که اطلاعیه به طور درست آدرس زده شده و در صندوق یک شعبه پست کانادا انداخته شده.اطلاعیه نشست عمومی باید به همه اعضاییکه در فهرست اعضاهء در روز فرستادن اطلاعیه موجود است، و در صورتیکه بخش دهم قانون اجتماعی قابل اجرا باشد برای بازرسی (مامور موظف از جانب دولت) فرستاده شود.هیچکس دیګر مستحق دریافت اطلاعیه مجلس عمومی نیست." (بدون کم وکاست و یا اصلاح تایپی خدمت تقدیم شد).باید متذکر شد که عین مطلب بشکل صحیح آن در بندهای ۵۸ ،۵۹ و ۶۰  ماده ۱۱Society Act تحت عنوان Notices to Membersنیز به وضاحت تام ذکر ګردیده.

دوم- بند (۲) ماده چهارم متن فارسی اساسنامه که چنین ذکر ګردیده .

۲- "عضوه غیر فعال از استفاده از حقوق عضویت محروم میګردد. چنین عضوه در صورت پرداخت حد اقل یک سال حق العضویت دوباره به عضویت پذیرفته میشود. اما در صورت انتخاب شدن در هیأت مدیره و یا پست ریاست مکلف به پرداخت دوسال حق العضویت میباشد".  طفره رفته اید.

سوم – در بند (۱) ماده نهم متن فارسی و انګلیسی متذکر است که:

۱"مجلس عمومی رئیس و اعضای هیآت مدیره را از بین اعضاهء با رای آزاد و مخفی برای مدت دوسال انتخاب میکند".

شما از انتخاب رئیس بصورت آزاد و مخفی اظهار داشته اید که البته این اقدام شما نیز مطابق خواهش مؤرخ ۱۰ جنوری اینجانب صورت ګرفته که من تشکر میکنم و کار معقول کرده اید ای کاش این کار شما قبل از انتخابات به اساس حکم  بند (۲) ماده چهارم اساسنامه برای دیګران نیز حق کاندید شدن را میدادید و انتخابات را منحصر به فرد نمیساختید و از اینکه انتخاب اعضاهء هیأت مدیره را بصورت علنی مغایر هدایات اساسنامه و BC Society Act  انجام داده اید برای مغشوش نمودن افکار هموطنان عزیز ما که اساسنامه به اختیار شان نسیت از عمل غیر قانونی خود بسیار ماهرانه تنها با ذکر انتخاب رئیس بشکل مخفی و آزاد ذکر و از انتخاب هیآت مدیره که باید و حتمی آزاد و مخفی صورت میګرفت طفره رفته اید.

چهارم- شما در متن ګذارشات خود نیز چنین متذکر ګردیده اید که:

"اتحادیه افغانها بی سی سابقه بیست و سه ساله داشته از جمله بیش از چهارصد نقر که در راجستر اتحادیه موجود بوده ودر مقاطع مختلف عضویت اتحادیه را دارا بوده اند ، امسال تا قبل از برگزاری انتخابات به اساس راجستر اتحادیه 143 نقر حق العضویت خویش را در سال 2012 پرداخته بودند که در روز انتخابات 75 نقر واجدان شرایط رای دهی و مجموعا حدود 150 نفر از هموطنان ما در مجلس شرکت نموده بودند. حد نصاب مجلس انتخابات 50% واجدان شرایط رای دهی میباشد."

بجواب متن فوق الذکر باید عرض شدکه:

شما مجموع اشتراک کنندګان  عضوه و غیر عضوه را در جرګه از جمله ۱۴۰۰۰ افغان مقیم برتش کولمبیا در حدود ۱۵۰ نفر ذکر فرموده اید و نیز ذکر فرموده اید که ۱۴۳ حق العضویت  خویش را در سال ۲۰۱۲ پرداخته اند  در حالیکه مغایر بند(۲) ماده بیست دوم اساسنامه و ماده ۱۱ BC Society Act در تلویزون کاروان و پیامها تلفونی اتحادیه که من پیام را حفظ نموده ام بر علاوه اعضاء از همه افغانها که در حدود ۱۴۰۰۰ افغان میشود دعوت فرموده بودید چطور شد که صرف در حدود ۱۵۰نفر در جرګه اشتراک و ۷۵ نفر برای انتخاب ریاست رای بدهند.

سوال در اینجاست که از جمله ۱۴۳ نفر عضوه فعال  صرف ۷۵ رای بدهند و متباقی ۶۸نفر مخالف و یا غیر حاضر در جرګه باشند آیا همین خود علت عدم تطبیق  بند (۲) ماده بیست دوم اساسنامه که در BC Society Actبالای آن نیزتأکید شده نیست  و بی علاقګی افغانهای مقیم در ایالت برتش کولمبیا  را به اتحادیه نشان نمیدهد.؟ 

 

 من نمیخواهم وقت خود را با ذکر خلافرفتاریهای قانونی اتحادیه های ګذشته در این موقع بیشتر ضایع وبحث کنم چه من در متن شکایتنامه مؤرخ ۱۰ جنوری خود همه مسائیل را خدمت اتحادیه و هموطنان ګرامی روشن نموده ام و خوشبختانه امروز تعداد شما که از سالهای متمادی مسؤل امور اتحادیه بوده و انتخابات را به راه انداخته اید در قسمت از ګذارشات انتخابات ۲۰جنوری سال جاری خویش چنین مهر تاېید بر اعتراضات بنده ګذاشته و چنین اعتراف فرموده اید که:

 

"در سالهای گذشته رسم چنان بود که کسانی حتی بدون اینکه عضویت اتحادیه را دارا بوده باشند با پرداخت دوساله حق العضویت خویش در حقیقت پست ریاست را خریداری میکردند. و یک عده دیگر را نیز با پرداخت حق العضویت شان در همان روز به جلسه عمومی برای رای دادن می آوردند. در حالیکه آرتیکل 3 اساسنامه چنین صراحت دارد:"

که اعتراف فوق تعداد شما که خود از سالها در مسائیل جدی دخیل بوده اید سبب برائت شما و ګذشتګان شما شده نمیتواند همه نزد افغانهای مقیم در برتیش کولمبیا مسؤل و جواب ده میباشند و مشکل من با اتحادیه از همین سال ۲۰۱۳م نیست چنانکه در متن شکایتنامه خود به عرض رسانیده ام  از آغاز راجستر شدن با غیر قانونی بودن تعدیل اساسنامه در سال۲۰۰۳م و اعمال اعضای اتحادیه استادګی قاطعانه نموده ام و در هر مرجع قانونی از حق خود و خواهران و برادران افغان خود دفاع و هر کی خیانت کرده باشد روزی آنها را نزد خواهران و برادران عزیز افغانم و مراجع قانونی  افشاء خواهم کرد.

من در اخیر بار دیګر از اداره اتحادیه افغانهای مقیم برتش کولمبیا خواهشمندم که برای رفع تشویش خودم و افغانهای مقیم ایالت برتش کولمبیا جواب بدهند که:

۱-آیا انتخابات مؤرخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۳م مطابق تمام هدایات اساسنامه و BC Society Act    بود و یا خیر.؟

۲-آیا شما انتخابات را بکلی قانونی میدانید و یا خیر.؟

تشکر.

خداوند نګهدار افغانها باشد.

با عرض حرمت.

 

 


January 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها