به امید دستیابی بهتر به زندګی تلاش میکنیم
نوشته : ابوبکر فیض نوشته : ابوبکر فیض

          

 جمهوری یونان 

 

 

 

هویداست که جنگ دودهه اخیر درافغانستان سبب تسریع مهاجرت های اجباری هموطنان ما از کشورمحبوب ما افغانستان گردیده است. همچنان سیاست خصمانه کشورهای همسایه در برابر مهاجران افغان سبب کوچ دوباره هموطنان ما از کشورهای ایران و پاکستان شده است. این مهاجرت بطرف اروپای غربی و جستجوی پناهگاه مطمین در سالهای اخیر عمدتاً از طریق یونان صورت میگیرد. قابل یاد آوریست که بعد از هجوم دولت های غربی در کشورعزیزمان، عده قابل ملاحظه ازمهاجران افغان دوباره به کشورعودت کرده اند یا جبراً بازگردانیده شده اند. دراین زمینه رژیم فاسد درافغانستان قادر به این نبوده تا از آنها حمایت نماید و مهاجرین افغان درکشورهای میزبان به زنده گی آبرومندانه بپردازند. اکنون بیشترین مهاجرت افغانها از کشور ایران عمدآ بخاطر نبود شرایط مطمین کار و زندگی، عدم برخورد انسانی با پناهنجویان و تهدید برگشت اجباری شان به محلات ناامن کشور صورت میگیرد. 

 

 

در جمهوری یونان بیش از سی هزار مهاجر افغان زنده گی میکنند که از جمله صرف در حدود (سه هزار) نفر در دفترهای مهاجرت ثبت و راجستر میباشند. بیش از 60 فیصد مهاجرین را خانواده ها شامل کودکان ، زنان و افراد مسن تشکیل میدهد که نیازمند جدی کمکهای انسانی می باشند. جوانان و افراد مجرد که عمدتاً بین سنین 16 تا 30 اند ، در شرایط بی سرنوشتی و یآس بدون کوچکترین امکانات مادی و معنوی بسر میبرند. 

دولت یونان باوجودیکه کنوانسیون ژنیو در رابطه با پذیرش مهاجرین را به امضا رسانیده است ولی تا کنون هیچ نوع خدماتی را برای پناهنده گان انجام نداده و صرف به موجودیت دو الی سه کمپ برای پناهجویان اکتفا کرده است که به هیچ وجه پاسخگوی خواستهای برحق کتله وسیع پناهجویان که کمیت بیش از 35 هزار نفر را تشکیل میدهد، نمیباشد. این کمپ ها هم از ابتدایی ترین امکانات صحی و خدماتی برخوردار نمیباشند. خانواده های پناهنده گان افغان که همه امکانات مادی شان را غرض مسافرت های پرخرچ از دست داده اند وهمچنان عده ازآنها حتی اعضای خانواده های شان را درجریان سفراز دست داده اند، اکنون در پارکها، جنگلها و محلات دور افتاده غیر قابل زیست و نامطمین بسرمیبرند. 

این هم میهنان پناهجوی ما که به آرزوی رهایی از مظالم جنگ و کسب حق زیست دریکی از کشور های سرسخت مدافع حقوق بشر که مهد دموکراسی جهان شمرده میشود پناگزین گردیده اند از کوچکترین و بسیط ترین حقوق انسانی یعنی حق زندگی و سفر برخوردار نمی باشند. گسترش گرایشهای نیو فاشیستی در این اواخر خطر جدی را متوجه پناهجویان افغان و سایر ملیت ها ساخته است. پلیس و مقامات محلی نه تنها به شکایات آسیب دیده گان رسیده نمی کنند، بلکه آنها هم پناهجویان را بیشتر از پیش تهدید به زندان و اخراج ازکشور مینمایند. پناهجویان از طرف گروپ های رآسیستی روزمره تحت ضرب و شتم قرار میگیرند که در بعضی موارد منجر به قتل این افرا د میشود. این مشکل در حالیست که دولت یونان در این رابطه به طور کامل احساس بی مسولیتی مینماید. 

دولت یونان به جای مسوولیت اصلی اش طبق کنوانسیون ژینو که پذیرش و بررسی تقاضای پناهند ه گی پناه جویان میباشد، به جمع آوری آنها از سرک ها و بازار روی آورده و آنها را پس از جمع آوری به اردوگاها و زندانها بدون حق گشت وگذار زندانی مینماید. این عمل غیر انسانی دولت یونان به مشکلات و درد پناه جویان هموطن ما افزوده است. مراجعه پناهجویان به کلیسا ها و موسسات خیریه غرض تهیه سرپناه و اعاشه با در نظرداشت امکانات محدود شان هم راهگشای پرابلم موجوده نیست. هموطنان مهاجر ما در کشور یونان از وضع موجود به ستوه آمده و شواهد مزیدی مبنی بر تکالیف روانی تا سرحد خودکشی بملاحظه میرسد. 

عدم موجودیت نماینده گی سیاسی و سفارت افغانستان در کشور یونان به پرابلم های هم میهنان ما افزوده است. قیم سفارت افغانستان در بلغاریا از چگونگی وضع پناهجویان در یونان رسیده گی نمیکند. رژیم کابل از احوال مهاجرین آگاهی ندارد و نمی خواهد در مورد احساس مسوولیت نماید. از اثر بیکفایتی آنها حتی اجساد آنهایی که هنگام عبور از مرز ترکیه حیات شانرا از دست میدهند در محلات نامعلوم دفن گردیده وزمینه مطلع ساختن خانواده و اقارب شان محدود است. این مسله با عث شکنجه روحی و روانی بازمنده گان و هموطنان ما گردیده است. 

دوستان و هم میهنان گرامی ! 

از شما وسایر روشنفکران کشور در اروپا و سازمان های زیربط اروپایی تقاضا میگردد تا در امر تقبیع اعمال نژادپرستانه وعدم اجرا تعهدات بین المللی ازجانب کشور یونان از طریق رسانه ها ، تظاهرات و گرد همایی ها در مقابل سفارت خانه های کشور یونان و سایر کشورهای اروپایی و همچنان در برابر دفتر سازمان ملل متحد در ژنیو صدای مهاجرین افغان را به گوش مقامات مربوط برسانید. 

همچنان تقاضا میگردد تا در صورت امکان، با کمک های از قبیل مواد خوراکی، پوشاک، دوا... وغیره مواد مورد نیاز شدید هموطنان، ما را یاری رسانید. 

 


November 25th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي