به سایت محترم ووزین مشعل
خان آقا سعید خان آقا سعید

 

سایت محترم پیوسته کوشیده ومی کوشد تا بدون در نظر داشت علایق سیاسی به نشر مطالب ارسالی هم وطنان ارج گذاشته ودین خود را در پاسداری آرمان های ملی که سعادت مردم وحاکمیت ملی  درتامین آن متصور باشد انجام می فرماید . روی این ملحوظ بنده مقاله شخصیت ملی وژور نالست سابقه دار کشور پروفیسور هاشمیان صاحب را که در شماره سیزدهم ماه دسامبر سال روان تحت عنوان ((حقیقت در کجاست )) به نشر سپاریده اند را مطالعه چون به  حماسه مردم کشورم ارتباط دارد فشرده محتوای آن را با خوانندگان عزیز شریک می سازم .

محتویات مقاله را تبصره به مضمون   (( سفر بری دیروز وبی سفری امروز  )) .تشکیل می دهد که در سایت محترم افغان جرمن الاین  قبلاّ به نشر رسیده بود .

چیزیکه در مقاله آغای هاشمیان صاحب قابل تمجید است قدر دانی از حماسه های مردم کشور ما است که کشور ما افغانستان یکی از حماسه آفرین کشور های جهان بوده ومردم ما با وصف مشکلات گوناگون عاشق به دین  واستقلال کشور خود بوده که رزم وپیکار شان در طول تاریخ مایه افتخار بوده ویکی از آن افتخارات حماسه سفر بری ایست که بنابر اراده سردار محمد داوود خان صدراعظم وقت کشور در زمان صدارت شان اعلان شده بود که مردم از خود گذر کشور ما با سر وجان از آن استقبال کرده وافتخار آفریدند به تاریخ کشور وسرمشق شدند به آیندگان این مرز وبوم .

باوصفیکه عده یی تا هنوز هم  به ماهیت آن سفر بری پی نبرده  ونا آگاهانه از استعمال حرف های نیش دار استفاده می نمایند وجز عدم آگایی از حقایق تاریخ بیش بوده نمی تواند وارزش هم ندارد به جواب ایشان نگاشته شود باز هم خانه پروفیسور صاحب آباد که  مسولیت خود را درک ویک بار دیگر به دفاع از حقایق پرداخته اند .

بنده از ایشان وسایت محترم با عرض تشکر موضوع را یک بار دیگر به مطلع میرسانم

                                                                                         باعرض ارادت

 

 


December 21st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها