به مناسب 68 مين زاد روز جليل احمد مسحورجمال
اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان

 زنده گینامه ، وپيام که  به مناسبت سالگرتولد استاد مسحور جمال بتاریخ 19.05.13درمحفل قدردانی شان قرائت شد

 

دوستان عزيز، هموطنان وحضار گرانقدر؛

اجازه دهيد به مناسبت تجليل جليل از هنرمند پنج دههء تاريخ معاصر کشور، معلم واستاد گرانمايهء پرورش وآموزش اولاد وطن، جليل احمد مسحورجمال مراتب اکرام، احترام وسپاس خويشرا به هموطنان، به شما، به مسحورجمال فرهيخته وخانوادهء ايشان پيشکش نمايم.

اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان که با عضويت بيشتر از (150) تن هنرمندان موسيقی و یکی دوتن شاعران گردهم آمده است ، به مثابه مرکزمشوره دهی و انسجام هسته های موسيقيايی دربیرون مرز ، رسالت خود ميداند تا در رشد وتقويت داشته  های موسيقی وهنر تلاش ورزد، در راه حفظ  ونگهداشت  ميراث فرهنگی کشورما  مساعی همه جانبه را بخرچ دهد  و دين خويشرا  با قدردانی و ارجگذاری شخصيتها و نخبه های موسيقی به بهترين وجه  اداء نمايد.

امروز ما اينجا بمنظور گراميداشت از شخصيت والای فرهنگی استاد جليل احمد مسحور جمال گردهم آمده ايم. درواقع اين همايش تداوم تجليل وارجگذاری آنعده از هنرمندان موسيقی ما ست که عُمر پربار شانرا در راه خدمت به هنرموسيقی وقف نموده اند. آنهايی که  هنوزهم ميخواهند برای غنای اين هنر پربها به کاروتلاش خسته گی نا پذير ادامه دهند.

واما: سال گذشته  هفته های ويژهء ومشخص قدردانی ومعرفی  عده يی از اعضا، چون ؛ استاد محمد حسن هاشمی هنرمند نوازنده وکمپوزیتوازکوچه خرابات شهر کابل،استاد رحمت الله عامرهنرمند آوازخوان وکمپوزیتورازکشورکانادا ، محترم بشیر احمد کندهاری آوازخوان سابقه داراز شهر کندهار محترم امید نظامی آوازخوان برنده در برنامه ستاره افغان ، استاد محمدحسین ارمان از کشور سویس ویاد بودی ازبزرگمرد موسیقی کشور مرحوم استاد فقیر محمد ننگیالی و تنی  چند را داشتيم. اين بزرگداشت ها بيشترينه از مجراهای  وسایل اطلاعات جمعی  ورسانه يی بوده ، که با پيامها وشادباشهای نخبه گان موسيقی ما همرايی گرديد.
دوستان عزيز،
 امروز ما با محدودترين امکانات ،خواستيم ازمسحورجمال گرانمايه دربرابرشما به ويژه خانوادهء گرامی شان باالفعل تجليل کنيم.
من دربحبوبه ای پايه گذاری اتحاديه به صراحت گفتم که پس از اين ، بياييد از بزرگان ومشلعداران هنر درزنده گی  ودربرابر ايشان تجليل کنيم، ارزش های والای هنر را پاس داريم وزنده گی خلاق پربار هنری وفرهنگی آنها را در برابر ديده گان شان ارج بگذاريم.
 آیا استاد اولمیر، هویدا، رحیم غمزده ، رحیم مهریار،عزیزغزنوی، استادهماهنگ، بشیر احمد الفت، پاینده محمد نیکیار  وساير خراباتی های  ديگر را ....درزمان حیات شان آنقدر دستگیری وقدردانی کردند که بعدازمرگ شان ، مرثیه خوانی ها نمودند ؟
بياييد با چنين گردهم آيی ها ازيکسو هنرمندان وپيشکسوتان فرهنگ مان را که گلهای سرسبد ميهن ما اند ارج گزاريم وازجانبی اين نواها را به گوش تک تک هموطنان برسانيم ،به گوش آنهايی که موسيقی وهنررا حرام ومباح میدانند ويا به هنر وهنرمند به ديدهء حقارت واستهزا مینگرند. بياييد که مشعل هنر را با ياد آوری های اين چنينی ازپيشگامان اين عرصه فروزان وجاودانه نگهداريم.

واینک  زهی سعادت  زمانش فرارسید که تا مسحورجمال را پاس داريم ، ازکارنامه هايش ،ازفداکاری هايش، ازشهکاری های هنری اش ، از کارزنده گی اش دربرابرش يادکنيم.

حضارگرامی!

به گمانم با مسحورجمال وزنده گی هنری اش بيشترين ها آشنايند، ولی به عنوان حسن اختتام اينک مؤجز وفشردهء زنده گی نامه خلاق وپربار ش را بيان میکنم.

  مسحور جمال درسال  1324خورشیدی برابربه (پانزدهم ماه مارچ سال 1945  ميلادی )درکوچه اعظم خان  (شوربازار) شهر کابل در يک خانواده منور متولد شد. او از دوران کودکی به موسيقی گراييد.
 ازسال نهم  ليسه سلطان ولايت هرات با نی نوازی دردنيای موسيقی  پاگذاشت. در ليسه حبيبيه همراه با زنده ياد احمد ظاهر وديگر جوانان گروه اماتوران ليسه حبيبيه راساخت،  از آنجا به راديو کابل راه کشيد، در آنجا با استاد برشنا وتفقدش آشنا شد، مسحورجمال با احمد ظاهر، ظاهرهويدا، نينواز وديگران گروه اماتوران راديو راساختند.

اينها نخستين هايی بودند که موسيقی را از کوچه ها وپسکوچه های خرابات دردنيای جوانان وآماتوران دانش آموز و" ايليت" جامعهء مان کشانيدند.

نخستين  آهنگ ميهنی  مسحورجمال 50 سال قبل از امروز چنين بود:  ( منم زادهء دامن کهسار- زاجداد نامی خود يادگار )  اين آهنگ از ساخته های استاد غلام حسين پدر بابای موسيقی استاد سر آهنگ بود. اين آهنگ راه را برای  شگوفايی آتيه  مسحورجمال در راستای آهنگهای رزمی ميهنی و حماسی گشود. به سال 1343 آهنگ: ( وفا ميکنی يا جفا ميکنی) از ورای موجهای راديو پخش شد.اين آهنگ عاشقانه راجمال عاشقانه خواند وعاشقانه بر دلها نشست.  (مدتی شد که ترا من  نديدم سر راه، آخر ازخانه برا، ماه کم نما) با آهنگ مدتی شد ، ره به دنيای بيکران هنرهندوستان برد. اين آهنگ از ساخته های استاد  برشنا درکشور شور وهيجان برپاکرد.

مسحور جمال درسال 1353 با سرودن آهنگ (صدای ناخدا پيچيده درشب - که هان ای رهروان هوشيار باشيد) نام بهترين آهنگ ساز سال را کمايی کرد، جمال از آن پس به موکيش وسايگل کشور شهرت يافت، سپس دو مدال صداقت ونشان افتخار را با اجرای آهنگهای جاودانه ميهنی ازمقامهای رسمی وهنری وقت بدست آورد.او درسال 1367 لقب "کارمند شايسته فرهنگ" را کمايی کرد.بدين منوال مسحورجمال همراه با عده يی ازبزرگان موسيقی کشور چون: استاد سرمست، استاد ننگيالی، جناب مددی وسايرين درمحافل فرهنگی کشورهای همسايه ودوست ازجانب کشور مااشتراک داشته   وتجارب گرانبها راباخود درکشور به ارمغان  آورد.

مسحور جمال در هنر موسیقی ، انسان چند بُعدیست. آواز خوان، کمپوزیتور،( آهنگساز) مرتب موزیک، رهبر آرکستر ، که رهبری ، سازماندهی و پرورش یک نسلی از هنرمندان و آواز خوانان، این ابعاد را به خوبی بر ملا میسازد.
من شاهدم که مسحور جمال رهبرآرکستر آماتور در دیپارتمنت موسیقی رادیو افغانستان بود. درتنظیم و رهبری آهنگهای خودم وهم دوره هایم  درآن سال ها نقش برجسته داشته اند.سپاس استاد جمال گرامی!
محبوب ترین هنرمندان آنزمان بانو هنگامه ،احمدشاه حسن، یونس موسیقی یار،وکیل روؤف ، رحیم مهریار،عمرشکیب ، احمد مرید ودهها تن دیگر به برکت مساعی و رهنمایی مسحور جمال به شهرت رسیدند.نوازنده گانی چون تیمورشاه سدوزی، خلیل راغب ، عبدالله اعتمادی، استادننگیالی ،استاداسماعیل اعظمی، استاد ارمان ،استاد توریالی زارع، استادناله و دهها تن دیگر در همکاری ایشان مینواختند.

شام هنر یکی ازپر خاطره ترین وپرببیننده ترین کنسرتهای زندهء همان سالها بود. ما چهارده شب پیهم درتالار کابل ننداری زیر رهبری و نظارت اوهنر نمایی کردیم که ثمر آن میلیونها افغانی به بودیجه دولت ورادیو افغانستان وقت بود. 
مسحور جمال دوره ی آموزشگاهی بالا تر خویشرا در دانشکده ی دانشگاه کابل در رشته ی زبان و ادبیات دری به پایان رسانید. او سپس در لیسهء حبیبیه بحیث معلم، به تربیت و آموزش اولاد و جوانان وطن پرداخت،جمال در پهلوی کار روتینش هرگز از فعالیت های هنری کنار نرفت.
مسحورجمال درکنار ترانه خوانان معروف کشور، پیوسته درخشش ويژه ويکتا داشت، بسياری آهنگهای استاد جمال که بنابر وضعيت سياسی و سانسور های پیشین مجال نشرنداشتند، پس از رويداد ثور 57 در زمره برازنده ترين ترانه های ميهنی ثبت تاريخ موسيقی گرديد.
جمال منحیث آواز خوان حماسی وميهنی ، آهنگ ساز بينظير، معلم توانا ومحبوب ، رهبرآرکستر اماتور دانشگاه کابل، رهبر آرکستر آماتوران راديو تلويزيون، مسوؤل ورییس  افغان موزيک، رييس موسيقی وزارت اطلاعات وکلتور وقت ، رييس اتحاديهء هنرمندان افغانستان و کارمند شايستهء فرهنگ در ميان مردم درخشش ماندگارداشته ودارد.
مسحور جمال هنرمند آهنین اراده از کوره راه های دشوارو ناهنجار،سربلند و پیروز مند گذشته. وی زندان و تهدید به مرگ ومحروميت از گسترهء فعالیت های هنری، را با متانت پشت سر گذاشته است، وی برای ايجاد مرکز واحد موسيقی در داخل کشور گامهايی بزرگی گذاشت که اميد اتحاديهء ما دریک زمانی ! بتواند با مسوؤلین دولتی امور فرهنگ وهنر درکشور،آن اندیشه ها رابه حیث تجارب پرارج درميان گذاشته و به بحث گیرد.
از آواز پر طنین مسحور جمال تا کنون بیش از (152)آهنگ داريم.

اما برازنده ترین ترانه هایی که این هنرمند را بیشتر بر دل ها و قلب ها ی مردمش جا داد:
يکی شويد برادران وخواهران، وطن بهرحفظ تو سرميدهيم، عشق پاک این ميهن همچو خون به رگهايم، مدتی شد که ترا من نديدم سر راه ، بعد ازخدای يگانه خدای دلم تويی" ودههای ديگر همیشه ماندگار وجاودانه خواهند بود.
هموطنان وحضار گرامی!

در سالهای اخير که همه کوله بار مهاجرت  را بر دوش کشديدند، استاد مسحورجمال هم در اين کاروان با همه همراه هست ، وی درمهاجرت ادامه کارهنری وآهنگ سازی وهمچنان تربيه نسل جوان به زبان مادری را مسوؤليت خود دانسته ودرشهر آرنهم کشورهالند برای آموزش زبان مادری ازچندين سال بدينسو خدمت  رضا کارانه مينمايد،  ولی دريغا که شماری از تلويزيونها ورسانه ها چنانکه می باییست نتوانسته اندآهنگهای اين هنرمند برجسته وشناخته شده را پخش نمايند و از او تجلیل کنند.

چنان قحط سالی شداندر دمشق      که یاران فراموش کردند عشق
حضار گرامی!
امروز با خُرسندی و مسرت شاهديم که به همياری شخصیت ها و نهاد های فرهنگی وسهم بارز آنها، به این هدف رسیدیم واین برنامه با حضور پر رنگ تک تک شما ، شکوهمندی و جلال ویژه و بيشتر يافته است.
به عزیزانی که ازراه های دور دراینجا حضور بهم رسانیده اند، یک بار دیگر صمیمانه سپاس میگوییم.
اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان بهترين شادباش ها وتمنيات نيک خویش را به مناسبت 68 مين زاد روز فرخنده ی این هنرمند و استاد وارسته- مسحور جمال، به خانواده ی پر افتخار و دلبسته گان هنر والای ایشان که با گرمی ومحبت در اين محفل حضور دارند ،تقديم میدارد. صحت وسلامتی استاد را از بارگاه ايزد متعال آرزو مينمايم.
باتشکرازتوجه تان


بشير دژم
سرپرست اتحاديهء هنرمندان موسيقی


June 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها