به مناسبت احراز مقام قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان
پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

11.09.2013

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت احراز مقام قهرمانی فوتبال جنوب آسیا توسط تیم ملی افغانستان ، صمیمانه ترین مراتب تبریک و تهنیت خویش را به اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان وکافه ملت افغان تقدیم میدارد.                  این پیروزی مبین این واقعیت است که افغانان استعداد و صلاحیت آنرا دارند تا به شاهراه تعالی گزارنمایند.فوتبال افغانستان با وجود سابقه درخشان طولانی در دهه نود بالاثر آفت جنگ داخلی ومصیبت طالبان به نابودی کشانیده شد. اما طی سالهای اخیر مدارج تکامل را پیموده و اکنون ما شاهد درخشان ترین پیروزی در تاریخ فوتبال افغانستان می باشیم. ورزشکاران به صورت عام ،منجمله فوتبالران  ممثلین وحدت و همبستگی تمام اقوام ومناطق باهم برادر وبرابر افغان وافغانان داخل و خارج کشور میباشند ونمایانگر این حقیقت،نسل پیشتاز جوان وطن است که دربرابر مسایل تحمیلی دشمنان، مردانه به ایستند وکشور شان را به شاهراه بازسازی ، رشد وترقی بکشانند.                                        بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا وظیفه خود میداند تا از حق افغانستان جهت گزار به شاهراه ترقی وتمدن دفاع نماید وبخاطر تامین این مامول بصورت متداوم مدافع دولت مشروع وملی جهت تامین حاکمیت قانون بوده،دفاع وحمایت ازنسل جوان، فرهنگ ومنجمله سپورت وفوتبالبازان پرافتخارکشور  را نموده ومینماید.  بااحترام

                  پوهاند دکتورغلام سخی

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  


September 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها