به همین یک قلم عکس نگاه کنید
علی صدارت علی صدارت 

 


 

 

   this is called Islamic human right,

 

 

 

 

 


  
مهندس هاشم خواستار معلم بازنشسته و رئیس کانون صنفی معلمان مشهد، مثل زنجیری ها با پابند به تخت بیمارستان بسته شده که حتی مریض به این سن و سال هم، روی تخت بیمارستان نتواند راحت دراز بکشد و استراحت کند، آن هم یک معلم که مقامش بقدری بالاست که پشت هر انسان فهمیده ای با دیدن این عکس به لرزه می افتد
آیا همین یک قلم عکس، ثابت کننده ماهیت "رژیم کشتار" حکومت اسلام نیست؟
کاش می توانستم این عکس را در جریان مذاکرات ژنو ، وسط میز کنفرانس بگذارم تا دنیا بداند که آقای ظریف از سرزمینی آمده که در آنجا معلم بازنشسته را با غل و زنجیر به تخت بیمارستان می بندند
 

------------------------------------

 

 

 

 

 


December 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی