بها نه ای برای مهروزی
محمدعمر محمدعمر

در  استا نه   ای سا ل نو  ی  عیسو یی۲۰۱۳

هر  جشن وعیدی بها نه  ای پرلطف ای است  برای    جمع شدن انسان ها تامحبت ودوستی را   برای همد یگر   ارزو کنند که این ارزومندی خود  حا مل امید های تا زه ای خوشبختی ومحبت بوده که با شادما نی ولبخند  مهرزا نثاری همد یکرمیگردد.

انجمن زنا ن  مرکزی کاری وجا معه سراسری افغانها این رسم وعنعنه را همه سا له دردیارغربت با استفاده

ازفرصت  هاوامکاناتی دست داشته جشن میگرد.

امسا ل نیزدراستا نه ای سا ل نوی مسیحی ۲۰۱۳محفلی با شکوه ای با شرکت جمعی زیا دی ازخا نم  ها واطفال

ایشا ن درسالون کنفراس های مرکز کاری  وجامعه سراسری افغا  نها تدویرگردیده بود.

دراغازمحفل پیا م تبریکی غلام محمد جلال ریس مرکزکاری  وجامعه افغا نی از طرف   خانم هویدا

مسوول انجمن   زنان مرکزکاری خوانده شد.که دریک بخش ان این ارزومندی را می خوانیم

ارزو  میکنم سال نوی عیسوی سال مملوازصمیمیت  صلح  وسعادت همه گا  نی درکشوری  عذ اب

کشیده ای ما وهمه  جها ن با شد بگذارنهال صمیمیت گل کند وخا رنفرت وکینه  بخشکد سال  تفا هم

ودوستی میان افغا نها باشد سا ل نو را به همه مردمانی کشوردوست فدراسیون روسیه وهمه جهانیان

 تبریک می گویم.

 

خبرنگار ی نویدرو زمی افزاید-

دراین محفل مطا  بق  عنعنه ان  دیت مروزوسینی گورچکه  نیزدعو  ت شده بود انها  قصه  های فوکلوریک وترانه های خا صی این جشن را  بشکل درامه  تیک ان اجرا کردند که مورد علاقه حاضرین

قرارگرفت.بعد اطفال  خود به اجرای  سرودنی اهنگ هاواجرای رقص های جا لب  به شا دی محفل

افزودند.

.قا بلی یاداوری است که  از  تاجران محترم هریک رفع نوابی و گل عمر اظهارسپاس نما یم  که

یکصدوبیست تحفه به ا ین محفل اهدا کرده بودند که از طر ف دیت   مروز به اطفال  تحفه  گردید.

 


January 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها