بهار میرسد
زلیخا پوپل زلیخا پوپل

 

باز بهار میرسد

چه سبزه زار میرسد

شګوفه های رنګ برنګ

در هر کنار میرسد

در دشت و دمن دیار ما

لاله چو داغدار میرسد

بلبلان نغمه سرا

به شاخسار میرسد

ګل نارنج و انار ما

درننګرهار و قندهار میرسد

جوش و خروش ارغوان

به باغ و راغ هر دیارمیرسد

توت و چهار مغزفراوان

در پنجشیر و پروان میرسد

از شفتالوی بغلان چی پرسی؟

طلای سفید در کندزباافتخار میرسد

انجیر تاشقرغان نګر

چی مزه دار میرسد

بهار میهن ما

چی امیدوار میرسد

میله ګل سرخ مزار

چی غلغله دار میرسد

زلیخای بیچاره را ببین

محروم ازین بهار و دیګر بهار میرسدګر بهار میرسد

 

 

 

 

 


March 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان