بهار
چاووش چاووش

 

نوبهار آمد وشاخ وثمری  خواهد شد!

بوطن باز هوای دیگری خواهدشد!

رفته است سردی ایام زمستان زسر

چتر گل سایه بید وچنری خواهد شد!

دیگر از سردی ایام ننالد کسی

غژدی کهنه ما سایه گری خواهدشد!

گل روئی چوکند جلوه به ایام بهار

عمردوباره به  (پیرانه سری)خواهدشد!

باز از فتنه چشمش شرری خواهد شد!

آتش لاله به هر بوم بری خواهد شد!

هرگل و سنبل ونرگس بهر باغ وچمن

دخت نوروزی چه مشاطه گری خواهدشد!

خواهم آرامش ایام در ایام بهار!

تا زافسرده سرم فکرتری خواهدشد

من چه سازم که نسیم سحری فتنه گر است

باز زین عطر بهرسو خبری خواهد شد!

باز بیدار شود (ناتو)وبدمستی کند

بوی باروت به کوه وکمری خواهدشد!

خون طفلان بریزد واز پیر زنان

آه جانسوز وخون جگری خواهدشد!

تاکه جولان کند جنبش خوابیده وباز!

به تن پاره ما پینه گری خواهد شد!

چه خوش است فصل بهار صلح بیاید بوطن!

بال بشکسته ما شاه پری خواهد شد

    1حمل 1392

مسکو


March 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان