بُرد فتبالیست های افغانی
پروفیسور هاله، پروفیسور هاله،

 

بازتاب تربیۀ مثبت، انتخاب برترین ها و احساس وحدت ملی نسل جوان کشور

  هفته نامۀ "افق" استرالیا

مسابقۀ فتبال، که اخیراً در شهر کابل بین تیم نوباوۀ افغانی و تیم با سابقه طولانی پاکستانی با نتیجۀ 3 در مقابل صفر به نفع تیم افغانی به پایان رسید بیانگر این واقعیت است:

هرگاه افغانان دارای استعداد های خداداد، دلسوزانه و ملی گرایانه و در راههای مثبت ( نه در راههای منفی گروههای وطنفروش ) تربیت گردند و از برترین های آنها، مانند تیم های سپورتی فتبال و هاکی، تیم کاری انتخاب شوند و در چارچوب برنامه ها و پالیسی های اصولی و وطندوستانه، مورد کاربرد قرار گیرند یقین کامل است که همۀ امور در مدت کوتاهی به وجه احسن اجراء میشود و کشور مانند گذشته های تاریخی به سربلندی پر افتخار نایل خواهد گردید. ولی اگر همۀ امور (غیر از سپورتها) به منوال موجوده با خود خواهی، دیگر ستیزی، تبعیض گرایی، بی کفایتی و فساد اداری (فیودالیزم دولتی یعنی تقسیم ادارات دولتی بین خاینان ساخت فابریکه های استخبارات کشور های منطقوی و فرا منطقوی) و به یک حرف به شکل "فدا کردن منافع ملی بخاطر منافع کثیف شخصی" ادامه یابد بدبختی ملی تمدید و تشدید خواهد یافت، آبروی با شکوه افغانی برخاک مذلت ریخته خواهدشد و گرداننده گان بی کفایت و فاسد قوای ثلاثه دولت، مایۀ تمسخر جهانی باقی خواهد ماند و کشور به اثر ضعف اقتصادی، نظامی، اداری و برده منشی رهبران گروههای بوقلمون فروخته شده به دستگاههای استخبارات کشور های منطقوی و فرامنطقوی مورد بهره کشی های گوناگون قرار گرفته خواهند رفت.

اولیای امور بی کفایت و فاسد موجوده نباید براین بُرد فتبالیست ها افتخار نمایند بلکه با درنظر داشت باخت های سیاسی، اقتصادی، اداری، حیثیت و آبروی ملی، سر های شان را از خجالت باید با گلیم ها بپوشانند. مگر، متأسفانه، تا جاییکه دیده میشود آنها آنقدر با بی حیایی، بی غیرتی و بی ننگی اعتیاد حاصل نموده اند که انتقادات بسیار شدید و تحقیرآمیز رسانه های همگانی و گروهی به یک گوش شان داخل و از گوش دیگر شان بلا اثر خارج میگردد. این امر بیانگر آن است که آنها ایمان شان را با متاع ناچیز دنیا فروخته اند و در نتیجه وجدان افغانی شان مرده است. طبعاً بَد و رَد گفتن هر کس و ناکس، بر مجسمه های گوشتی وجدان مرده ها از اثر گذاری عاجز است.


September 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي