بگریم
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

به استقبال از غزل شاعره فرهیخته عزیزه جان عنایت

 13/19/08 ورجینیا -امریکا

 

چون شمع به هر انجمن از یار بگریم

از دست بتی شـــوخ و ستمکار بگریم

روزم به شبــــئ تار بــماند ز جفایش

از شرم خلایـــــق به شـب تار بگریم

پروانه صفت زآتش ما رقــــص نماید

او رقص کــــــند من به دل زار بگریم

دردیست مرا در دل و پر عقده از آنم

در بستر غم خفته و تو بیـمار بگریم

ازبسکه جهان حوصله ام تنگ نموده

خواهــم که روم در سر بازار بگریم

تا خلق بداند که ظفر بسته بدرد است

گاهی بصــــدا گاهــــی بگفتار بگریم

 


August 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان