تبلیغات ریاکاران خود فروخته ماویست
بګرامیوال ـ از المان بګرامیوال ـ از المان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست پنج هزار نفری قربانیان زمامداری امین جلاد                   

     

بزرګ ترین مشکل امروزی مردم افغانستان تنها جنګ ، محرومیت های اقتصادی و بی امانی نیست ، بلکه موجودیت یک مشت عناصرخود فروخته جاسوس ومزدوراست. که بخاطر بدست اوردن چند پول از اجا نب همواره تلاش میورزند تا با زهر پاشی به اذهان عامه وتبلغات چرکین وغرض الود امکانات به اسارت کشیدن فکری مردم افغانستان را مهیا ساخته واافکار عام را از مسایل حاد وسرنوشت ساز کشوربطرف موضوعات بکشا نند که از قبل در اجندای کاری شان مهندسی شده است

بیشترین رنج ا فغانها ما چه در داخل وچه درخارج ازکشور امروز ناشی از اعما ل است که این عمال وطنفروش دلال ناسنجیده و نابخردا نه به ان متوصل میشوند و به هیچ ارزش انسانی وهیچ اصول ااخلاقی وحتی ایمان ومسلک خودهم پابند نیستند.،اینها کسانی اند که یکروز در چهره انقلابیون دو اتشه چپ ظاهر شده واز مردم ومنافع توده های میلونی سخن به میان می ارند وروزی دیګری خود را به مجاهد ین فی سبیل الله عوض کرده در مسند ملا و مولوی قرارګرفته خشونت و تنفر وعظ میکنند وامروز هم خود را در خدمت دستګاه جاسوسی صیهونیستان «موسا د» (شبکه تلویزون اریانا مسکینیا ر ) قرار داده و دم از «عدالت» و «قضاوت» و دادخواهی میزنند. سخن نغز است و بجا که میګویند : « انسان بد اخلاق حق ندارد به د یګران درس اخلاق دهد

یکی ازین دلالان جعل کارولفاظ شخصی بنام حسن سیغانی امیری« ماویست » است که از چند سال بد ینسو با پخش جعل نامه «چشم انداز»و اخیرا هم « زعامت ملی» مصروف ایجاد تنش وشګااف درمیان افغانهای بیرون از کشور است

این چهره بدنام وشناخته شده مریض فرزند محمد یوسف خا ن اعمی سیغا نی دو دوره وګیل پارلمان در زمان سلطنت است، به اساس نوشته مرحوم سید مسعود پوهنیار سفیر اسبق افغا نستان در روم نویسنده کتاب « ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد درافغانستان» و تاریخ مرحوم غلام محمدغبا ر«اافغانستان در مسیر تاریخ» (جلد دوم، ص ـ ۲۶۴) محمد یوسف سیغانی از ز مره نزدیکان درباربود ، و طبق بررسی اسناد بدت امده از ریاست « ضبط احوالات» (استخبارات ) زمان شاهی بعد از ګرفتن قدرت توسط ح، ډ ،ځ ، ا نام محمد یوسف خان سیغانی در جمله مخبرا ن سابقه دار ان دستګاه مخوف و شکنجه ګر( ضبط احوالات) وقت ثبت است ، و اما به ارتباط پسرش حسن جا ن امیری باید ګفت ، او سالهای پیش ( ۱۹۸۰ـ۱۹۸۱) در دهلی جدید مشغول فعالیتهای قاچااقبری ا نسانها از هندوستا ن به اروپا و امریکا بود ،ګفته میشود قبل از ان نامبرده دو بار بجرم ـ« تیزاب پاشی » بروی دختران مکااتیب کابل و مسموم ساختن اب نوشیدنی انها به زندان رفته بود ـ همچنان اورده اند که وی در ربود ن پول جیب مردم از مهارت خاصی برخوردار است . درمورد وی این شایع نیز به کرات شنیده شده است که موصوف سا بقه سرقت وترورداشته ودر چندین قضیه سرقت و ترور با یک باند « ماویستی » تروریست وسارق مشهور که از زمان جمهوریت شهید محمد داود خان الی دوره حکومت شهید داکتر نجیب الله مورد پیګرد پیهم قانونی قرار داشت وبالاخره رهبری ان در سا ل ۱۳۵۸در یک برخورد مسلحانه با قوای امنیتی در کابل دستګیر و بعدا به جزای اعمالش رسا نیده شد ، همکار بود

امیری خود در یکی از برنامه ها ی خود اعتراف با داشتن ارتباط تنګا تنګ با این باند دارد (دیده شود برنامه های چشم انداز) نامبرده، مزید براین موضوع دیګرایکه درمورد وی بین افغانها عام است اینست که اقای حسن جان سیغانی .برای دستګاه جاسوسی پاکستان ( ای ،اس ،ای) کار میکند ویکی از کارمندان با سابقه ان دستګاه است به

استناد اظهارات برخی از افغان ها امیری چندین بار در پاکستان در موتر ها ی مربوطه ان دستګاه د یده شده است ، میګویند امیری درتجاوزی غیر اخلاقی ایکه سا ل ګذ شته از جانب دسته نجیب کابلی ــ کوهدامانی در کابل بالای نبیل مسکینار صاحب امتیاز تلویزون اریانا صورت ګرفت همکاری اطلاعاتی داشت (قابل یاددهانی است که اوازه های مبنی بر موجودیت کست مکمل ویدوی این تجاوز موجود است ولی رو دلایل جزایی ان تا کنون از پخش ان ممانعت شده است ، ممکن انروز دور نباشد که افغان های ما شاهد دید ن این کست نیز باشند) بلی هموطن در دنیا امروز امکانات هر اتفاق موجود است، مزن دروازه کس به انګشت – تاکس نکوبد درت به مشت

اینکه این ادعا ها تا چه حد در مورد وی صحت دارد، مطالعه شود نوشته های نویسندګان کشور بخصوص انها ایکه از چندین سال بدینسو در مورد مسایل افغا نستان مصروف نوشتن مقالات در سایت های اینترنتی استند

ولی با دریغ باوجود اینکه حسن امیری سیغانی ازین مدرک پول هنګفتی بدست اورد مګر چو ن با ویروس قمار مبتلا است طبق افوا همه پول های به باد اورده به هدر رفته است

خدا ګر پرده بردارد ز روی کار ادمها

چه شادی ها خورد برهم چه بازی ها شود رسوا

چه کاذب ها شود صادق چه صاد قها شودکاذب

چه عابد ها شود فاسق چه فاسق ها شود ملا

عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد

وګرنه برزمین افتد زجیب محتسب مینا،

از قرار معلوم اخیرا اقای سیغا نی با براه اندازی حیله دیګری در صدد ربودن پول جیب های افغانهای خوش باور ودلسوز است، برای این منظور حسن جان سیغانی دو هد ف را برای خود مشخص ساخته است

نخست اینکه مساله لیست ۵۰۰۰ هزاری نفری قربا نیان زمامداری امین جلاد را چاغ ساخته وبا بستن اتها م و جعل اسناد توجه هموطنان شریف ودرد دیده ما را باخود معطوف داشته و در نهایت از انها طالب کمک ما لی شود

ودوم اینکه برای سازمان جاسوسی پا کستان خوش خدمتی کرده باشد، از همین سبب است که ګروه ماویست وجاسوس.«فارو» قبلا شاخه از باند «شعله جاوید» وفعلا وابسته به دستګاه اداره استخبارت نظامی پاکستان که مرکز ان نیز در پاکستان است تاکنون یک اعلامیه ویک نوشته پیهم در حمایت غیر مستقیم ازجعلیات واتهامات بی اساس وفاقد اعتبار حقوقی امیری به نشر سپرده است (رجوع شود به سایت «افغان ـ جرمن ان لاین ) امیری، این نامرد بد ترین بدترها به تعقیب یک سلسله اتهامات وجعلیات خود ساخته خودکه ناشی از عقده ها شخصی و سیاسی او وحرص داشتن پول اب میخورد ، با کمال بی حیایی وپر رویی وبطور غیر قانونی وغیر اخلاقی نام های یک تعداد از ان اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را از جمله یک تعداد خانم های با شرف و با وجدان را درجمله قاتلین و مسببین فاجعه زمامداری امین جلاد جا داده و در هر هفته ازطریق برنامه مبتذل وبازاری خود بدون هیچګونه احساس مسولیت به نشر میسپارد که درانزمان خود قربانی بوده ودرزندان های مرکز وولایات منجمله محبس پلچرخی بسر میبردند ویا اینکه اصلا در کشور موجود نبودند ویا بمهظور حفظ جانهای خود در حالت اختفا قرار داشته ویا هم اینکه در ان مقطه زمانی هیچ مقام و هیچ صلاحیت نداشته واصلا عضویت حزب را نداشتند،مثال های زیادی است درمورد که به موفع اش به مراجع قانونی وعدلی پیشکش خواهد شد تا در زمینه اقدامات لازمی بعمل اید

واضیح است که بمحکمه کشاندن این لافوک شرارت پیشه از طریق محاکم بین المللی وقت صرف میکند و زمانګیر است و از جانبی هم مشکل قوانین برخی از کشور ها منجمله المان است که اجازه نمیدهدد تا در غیاب متهم فیصله بعمل اید ولی این امکان موجود است تا از طریق شعبات عدلی مساله پیګیری ګردیده و ثبت کامپیوترها پولیس سرحدی و میدان های هوایی شده ودر صورتیکه امیری ویا شرکای جرمی اش وارد اینکشور ها ګردند فورا دستګیر شده وغرض تکمیل پروسه بعدی به پای میز محکمه کشانده شوند

این عمل شنیع و نامردانه سیغانی حسن از دید قانون « افترا» و اهانت به انسان و ترور شخصیت ها است و پیګرد قانونی دارد.بنا از تمام افغان ها بخصوص از تمام ان اعضای حزب دمکراتیک خلق افغانستان که به ناحق مورد اتهام قرار ګرفته باشند تقا ضا میګردد ، ازانجایکه یکتعداد ازمربوطین باند شعله جاوید در اکٍثر ترور ها سازمان یافته وسرقت اموال مردم حتی ازدوره حکومت مرحوم محمد داود خان دخیل بودند بنا اکر به اسناد ،مدارک ومعلومات بیشتردرمورد انان و بخصوص حسن امیری وشرکای که بشکل از اشکال در قضایای مربوطه شامل بودند دسترسی داشته باشند عاجل انرا ازطریق وکلا ویا سایر موسساتیکه میتوانند در زمینه کمک کند به اختیار مراجع ذیربط بګذارند تا به اساس معاومات دست داشته ومستند از طریق حقوقدانان در مورد اجراات بعدی بعمل اید

تلاش باید کرد که این شیاد مکار(امیری) وشرکای جرمی اش بیش ازین از چنګال قانون فرار نکرده وبجزای اعمال ننګین خود برسد،و درس عبرت ګردد برای انان که بالای انسانها پاک ووطندوست، پیشه ټجارت را در پیش ګرفته اند

هیچکس ادعا ندارد تا عدالت انتقالی برقرار نګردد و هیچکس هم در دفاع از جنایتکاران نیست و اما هیچ خاینی هم حق ندارد تا بخاطر بدست اوردن چند پول تیا تر به نمایش ګذاشته و باانا م وشرف انسان ها بازی کند

این یک امر مسلم وپذیرفته شده جهانی است که قتل انسانان بیګناه در هر نظام وهر زمان به هربشکل که

با شد تراژدی است فراموش نا شدنی وقابل پیګرد قانونی ، ولی اتهام بستن و سوء استفاده از وسایل جمعی وازادی

بیان هم ګناه است نا بخشود نی ، بنا در چنین حالتی که . اکثریت قاطع مردم افغانستان بخصوص نسل بالنده جوان امروز که بعد از سالیان متمادی پر از غم و اندو و دربدری ها فرصت یاافته اند و کوشش دارند تا با استفاده از فرصت های بدست امده بمنظور ختم اشغال کشور وتقویت پروسه دموکراسی، دولت سازی وروند بازسازی و نوسازی وطن خویش ، پارچه های از هم جدا شده مردم رادریک اتحا د مجدد بنام «ملت افغان» باهم وصل سازند، دامن زدن به همچو تبلیغات خاینانه و بازاری انهم سرا پا دروغ و بهتان هیچ ثمره ندارد بجز از انکه موجبات تاثر ورنج بیشتران کتله عظیمی ګردد که صادقانه کمر همت بخاطر خدمت بمیهن بسته اند

وقتی مورخان ، محققان ، نویسندګان، مبصرین هنرمندان و کارګردانهای سینما و تلویزون با دوره یی ازتاریخ سروکار میګرند که شاهدان عینی دارد باید با احتیا ط واحساس مسوولیت دربرابر مردم با قضایا برخورد کرد ، بکار ګیری نادرست و بشکل رذیلا نه رسانه ها وابزارهای جمعی منجمله تلویزون که با افکار انسان ها سروکاردارد و بهره برداری از احساسات ملی مبتنی بر شیوه های منفعت جویی ، دسیسه بازی و سر پوش ګذاری بر اشتباهات ، خطا ها وپلیدی خود تشه زدن به ریشه واقعیت ها وصدمه زد ن بر پروسه تامین وحدت ملی است که در شرایط فعلی از نیازمندی های عاجل وضرورت ها اضطراری کشور ما است

تحلیل ها و بررسی دقیق رویدادها و حوادث هولناک چهل سال ګذشته ،ریشه یابی علل عمده مسایل و شناسایی خطا کاران اصلی به دماغ سرد، چشم انداز وسیع، سینه فراخ وژرف اندیشی شخصیت ها ی مستقل وواقعیت نګر ضرورت دارد، هرګونه وارونه جلوه ادن حوادث و مغشوش ساختن حقایق رو اغراض وعقده ها تنګ نطرانه نه تنها مانع بزرګی است درروشن سازی و اګاهی نسل های اینده وطن بلکه خیا نت است بزرګ. وتلا ش است عمدی در جهت اغوا مردم و مسخ تاریخ مملکت ما- و لی باید به یادداشت که: مردم را میتوان فریب داد مګر نه برای همیش .

قضا را دست پیج خود کند در کجروی نادان خطای خویشتن را کور دا یم یر عصا بندد

 


November 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي