تجلیل از عید سعید فطر در انجمن زنان مر کز کاری جا معه سراسری افغا نها
بریښنا بریښنا

               

به تاریخ 10 اگست روز سوم عید فطر عده کثیری از خا نم های افغا ن با اطفا ل ایشان یک جا در سالون کنفرانس های

این مرکز عید را جشن کرفتند .

محفل با خوانش پیام تبریکی ریس مرکز کاری جا معه سراسری افغا ن ها محتر م غلا م محمد جلا ل تو سط یک تن از مسو لین این انجمن اغاذ گردید در پیام بر علاوه از تبر یکات وتمنیا ت نیک برای هر فا میل وهر افغان از تو سعه همکا ری ها و زمینه سازی های بیشتر برای خا نم ها واطفا ل ایشا ن در امر امو زش لسا ن روسی گستر ش خد مات اجتما عی وفر هنگی وعده داده شده بود

بعد دو تن از خانم ها به نما ینده گی دیگران مراتب تبر یکا ت عید فطر را به شخص ریس مر کز اقای غلا م محمد جلال شو رای رهبری این مر کز و همه ای افغان ها در جمهوری فیدراتیف روسیه تبر یک گفت واز فراهم اوری تسهیلا ت که مرکز کاری افغا ن ها برای ایشان فراهم نموده اظهار قدر دانی نمو دند وتا کید نمو دند که این مر کز به واقعیت طی سالیان فعالیت خویش خدما ت ای شا یسته ای را از طر یق کمیته های کاری خویش به طو ر اخص انجمن زنان این مرکز برای تنو یر واموزش لسان روسی راه اندازی لکچر های صحی وتدویر برنامه ها ی فرهنگی در مراسم تجلیل از جشن های ملی ومذهبی جایگا ی خاص را در بین افغانها از ان خود ساخته است .

محفل ساعت دوازده ظهر اغاذ گردیده بود با سر گر می های جالب و تو ضیحات در رابطه به عید وفلسفه ای اسلامی ان برای اطفال واجرای بر نامه های خوشی افرین عیدی در جمع خانم ها بعد از صرف غذ ا تا ساعت هفت 7 عصر با فضای شادینا نه ای عیدی دوام کرد .

 

 

 


August 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها