تغيیرات جديد درتيم حامد كرزى براى مرحله نهايي چور!
عطا احمدى عطا احمدى

به اساس قانون اساسى افغانستان بايد انتخابات رياست جمهورى افغانستان تا يكسال و نيم ديگر برگزار گردد ، طرف هاى ذيربط و ذيعلاقه اعم از تيم حامد كرزى و جبهه ملى ( اپوزسيون ) از مدتيست كه كمپاين انتخاباتى شانرا آغاز نموده اند هردو طرف از همه امكانات خود براى پيروزى و ضربه زدن به جانب مخالف استفاده مينمايند چنانچه جبهه ملى درچند ماه گذشته در برخى از ولايات با تدوير گردهمائى ها به نمايش قدرت پرداخته و سعى نمود تا با اين نمايشها حضور خود را به جامعه جهانى و حامد كرزى به اثبات برساند.از سوى ديگر كرزى و تيم همكار آن نيز خاموش ننشسته و از همه امكانات دست داشته براى رسيدن به اهداف و پيروزى كانديد مورد نظرشان استفاده نموده و امكانات دولتى را در اين جهت بكار گرفته اند.

بركنارى رييس عمومى امنيت ملى از سوى حامد كرزى و معرفى چهار وزير جديد، اما چهره هاى كهنه و ناموفق و پشت پا زدن به وعده هاى داده شده به پارلمان در ماه سرطان سال جارى كه گفته بود  ديگر مصلحت گرائي نخواهم كرد، يكى ديگر از اين اقدامات در راستاى اثرگذارى بر روند انتخابات آينده رياست جمهورى افغانستان است.مردم افغانستان بعد از ماه ها انتظار اميدوار بودند كه اينبار رييس جمهور كرزى اقدامات موثر و مثبت را در جهت حكومت دارى بهتر و شايسته سالارى بكار خواهد گرفت و حداقل در مدت باقى مانده رياست جمهورى خود اشتباهات گذشته را جبران نموده و به وعده هايش عمل خواهد نمود كه متاسفانه چنين نشد و بار ديگر مصلحت جاى شايسته گى و لياقت را گرفت و آرزو و اميد مردم افغانستان و جامعه جهانى به ياس و نااميدى مبدل گرديد.

معرفى بسم الله محمدى به حيث وزير دفاع، حاجى دين محمد به حيث وزير سرحدات اقوام و قبايل و اسدالله خالد به حيث رييس عمومى امنيت ملى، فقط خاك پاشيدن به چشم مردم و جامعه جهانى بوده و در راستاى تقويت تيم حاكم به سرنوشت ملت افغانستان ميتواند باشد وبس. از سوى ديگر حامد كرزى با معرفى بسم الله محمدى به حيث وزير دفاع پارلمان افغانستان را به آزمون بزرگ كشانيده است. زيرا فقط سه هفته قبل پارلمان افغانستان بسم الله محمدى را به علت بى كفايتى ،عدم مديريت سالم و اينكه او نتوانسته است به حيث وزير داخله از جان و امنیت مردم بیگناه دفاع نموده، و از همینرو حملات تروریستی و انتحاری مخالفان نه تنها به جان مقامات بلند پایه دولتی، بلکه مردمان بیدفاع افزایش یافته و او سلب اعتماد گردید. پس اگر اين پارلمان به آقاى بسم الله محمدى به حيث وزير دفاع راى اعتماد بدهد در واقعيت امر او نه تنها تنبع نشده بلكه تقدير و تمجيد گرديده و ارتقا داده شده است، زيرا وزارت دفاع عاليترين پست نظامى كشور محسوب ميشود.

براساس برخى گزارشات از منابع نزديك به دفتر رياست جمهورى، رييس جمهور كرزى همچنان درنظر دارد تا تغیيراتى ديگرى را نيز در سطح ادارات مهم و منجمله درجابجایی والى ها بوجود آورد. از جمله گفته ميشود كه كريم خرم رييس دفتر ريیس جمهور به حيث ريیس كميسون مستقل انتخابات، فضل احمد معنوى ريیس فعلى كميسیون مستقل انتخابات به حيث لوى سارنوال در نظر ميباشند.

اين جابجايي ها به اصطلاح تلاش در راستاى حكومت دارى بهتر و بهبود و تقويت مرحله نهايي انتقال مسووليت ها به نيرو هاى افغانى هست، اما آنچه مبرهن و هويدا است اينكه جابجايي چهره هاى كهنه و ناموفق به هيچوجه نميتواند گام موثر در راستاى حكومت دارى بهتر و شايسته سالارى باشد. وزيری كه به خاطر عدم كارايي و موجوديت فساد در اداره اش سلب صلاحيت ميشود چگونه ميتواند فرد مناسب و موثر در وزارت مهمتر ديگر باشد؟ اين جابجايي ها تلاش هاى تازه ریيس جمهور كرزى و تيم آن براى اثرگذارى به پروسه انتخابات اينده رياست جمهورى و آغاز ديگريست براى چور و غارت سرمايه كشور و كمك هاى جامعه جهانى در يكسال ونيم ديگر و بعد از پايان دوره رياست جمهورى كرزى!

گذشت زمان حقانيت اين بازى به اثبات خواهد رساند.


September 3rd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات