تغیر برای چې
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

 
 
 


لندن ۲۸ اګست ۲۰۱۳

کلمه تغیر بسیار جامع و زوجوانب است ، تغیر قیافه - تغیر سمت ویاحرکت - تغیر سرعت - تغیر درجه حرارت - تغیر مفکوره - تغیر تصمیم - تغیر ایدیالوژي - تغیر دین ومذهب - تغیر مسلک ورشته - تغیر رژیم غذاي - تغیر اب وهوا - تغیر سیاست وبل اخره تغیر نظام سیاسي واجتماعی در افغانستان اساس مضمون هذا را تشکیل می دهد ومن می خواهم در مورد تغیر نظام سیاسي در افغانستان را از اسلامی به جمهوري که از جمله ضروریات زمان در افغانستان است برای خواننده های عزیز نظریات شخصی ام را تقدیم نمایم وامید وارم عملي شود با وصف اینکه عبدالله عبدا لله به نام امید وتغیر سازمان را تهداب ګذاری نمود که به نظر من هدف این اقا این بود که نظام ریاستی را به پارلمانی تغیر بدهند و در ان جایګاه برای خود احراز نمایند وهمیشه مجاهدین بیسیواد ودزد را در مقامات عالیه نګاه کند ، در حال که برای انتخاب رهبر درین سازمان هیچ نوع تلاش صورت نه ګرفته ودلیل ان این است که اشخاص مطرح دیګر در جریان ویا سازمان جمیعت اسلامی قادر نیستن که به اقای عبدالله پیشنهاد رایګیري ریس سازمان ویا حزب را بکند زیرا انقدر سرمایه که اقای عبدا لله دارند دیګران نه دارند از طرف دیګر همان متل کشور مان که میګویند ( یک چشمه در بین کور ها پادشاه است ) عبدا لله چون به نام خود را دکتور طب معرفی نموده است و رهبران دیګر از قبیل ( مارشال فهیم که هیچ تحصیل نه دارد - اقای یونس قانونی دارلعلوم خوانده - اقای معلم عطا معلم سپورت بود وکدام دارالمعلمین ویا پوهنتون نه خوانده ) بنا ا از عبدا لله کرده باسیواد کسې دیګېري نیست و عبدا لله در سطح بین المللي نسبت به دیګر شخصیت های جمیعت از دیګران کرده به یک چهره سیاسی فعلی تبدیل شده ودر زمان مسعود نیز به وۍ در محافل سیاسی از طرف مسعود ارتقا داده شد است ، عبدالله در فکر این نیست که نظام جمهوری خالص بوجود اید ویا نظام سیکولر در افغانستان تهداب ګذاری شود زیرا درین صورت منافع خودشان ( مجاهدین ) به خطر مواجه می شود ، مجاهدین در فکر این نیستن که افغانستان در طول تاریخ از دست ( روحانیون ، ملاها وطالبها ) به فرمان انګریزعقب نګهداشته شده و شاهان و روسای جمهوردر ګذشته ها نیز نه خواستن که مردم باسیواد شوند زیرا انسان باسیواد را بسیار کم رهبران جهادی استعمال کرده می توانند ولې متاسفانه که امروز نیز یک عده جوانان ما ولو که در پوهنتونها تحصیل می نمایند زیر تاثیر ونفوذ رهبران جهادی رفتن وهنوز از دین وقران برای شان روایت می نمایند بنا ا تغیر برای شان بې مفهوم است ..

چرا باید نظام اسلامی را به جمهوری خالص تغیر داد ؟؟

به خاطر که اسلام مربوط به همه مردم افغانستان است و شده نمی تواند در کشور که همه مردم ان مسلمان است به نام جمهوری اسلایم نام ګذاری شود ، یعنی به نظر شما در افغانستان دین دیګرې بود و یا مردم به کدام دین ومذهب دیګرې عبادت می کردن وعادت داشتن که شما نام کشور را جمهوري اسلامی افغانستان ګذاشتین ،از طرف دیګر این اصطلاح را اسلامست ها بسیار تند رو و فناټیک( متعصب ) از قبیل سیاف - ربانی - حکمتیار - پیر ګیلانی وحضرت مجددي به دیکټاټ ( آی اس آی ) پاکستان وایران وغیره به زور سرمردم دیګر دیکته ساختین تا انها ازین نام بطور همیشګي بهره سیاسۍ نموده باشد وبرای ابد ( مرتجعین - ادمکشان - تروریستان - رشوتستانها - مافیا - دزدان - غاصبین - چپاولګران - کډنپ کننده ها تخریبګران کشور مان مخالفین حقوق مساوی زنان ) سر قدرت باشند ، اثرات ناګوار چنین رژیم ها را در مصر می بینید ، در پهلوی این شما در افغانستان مظاهرات واعتصابات اخوانی ها را به نفع محمد مرسي رهبر کل اخوانی های جهان را در مصر مشاهده مې نمایید ، اسلامست های اخوانی افغانستان یک روز یک مظاهره را برضد ( حکمتیار - حقانی - ملاعمر ویا انتحاری ویا پاکستان وایران ) به روی سرک های افغانستان نه کشید ونه ګفتن که مرګ بر اخوان ویا مرګ بر انتحاریون وتروریست ها ، ازین جا در اینده افغانستان ۲۰ یا ۳۰ سال بعد به یاد داشته باشید که اخوانی های افغانستان دین وقران را بهانه ابزاري ساخته و چنان ګلې بر اب خواهند داد که باز بسیار ناوقت خواهند بود که مضمون مرا از ارشیف پیدا نما یید و بعدا قضاوت در انوقت بسیار ناوقت خوهند بود .

تغیر نظام در افغانستان بسیار مهم و ضروري است زیرا اشتباهات وجنایات تاریخ ۵۰۰۰ ساله کشور ما که همیشه از طرف ( حضرت ها - پیرها - ملاها - طالبها - ومجاهدین - بای ها و فیودالها ) به تحریک ورهبري انګریز پروسه ترقی برک شده مثل که در زمان امان ا لله خان این کار شد - مثل که در زمان ببرک کارمل این کار شد مثل که امروز از طرف ( حکمتیار - حقانی - ملاعمر ) این پروسه برک می شود ومردم شاهد اند که که اینها همیشه برضد ترقی پیشرفت فرهنګ وکلتور مترقی بودن حرکات وسکنات فعلی شان شاهد مدعای ما است، مخصوصا درین ۳۵ سال خونین که از طرف مجاهدین - طالبها په رهبری پاکستان - امریکا -عربها چین ورویسه خاصتا عربستان سعودي از تحریک احساسات معصومانه مردم خاصتا جوانان بیسیواد وکم سیواد و زنان در مجموع استفاده سو نموده وهمیشه از دین وقران استفاده افزاری نموده است ، درحال که خود شان انواع ازادیهای اجتماعی برای مردم شان حق داده است ازین خاطر در افغانستان حکومت اینده که می اید باید اولین کار شان تغیر نظام از جمهوري اسلامی افغانستان په جمهوري افغانستان باشد و اقدامات لازم به عمل اورند و سیستم سیکولر را در افغانستان رایج کنند تا در اینده زمینه کودتاهای اسلامی و حرکات ضد ملي و جهادی در افغانستان تکرار نه شود همین امروز شما شاهد هستین که در نظام اسلامی افغانستان اقایون اسلامیست ها ( حکمتیار - حقانی - ملاعمر ) که تمام عمر مردم بیسیواد کشور مان را به خاطر امیال ازمندانه وخاینانه خویش به خاک وخون کشاندن وهمیشه زیر بال امریکا وغرب چوچه دادن ولې امروز مردم را ارام نمی ګذارند و همه روزه به نام انتحاری و کډنپ کردن جان ۱۰۰ ها هموطن مان را می ګیرد ، اګر سیستم سیکولر و در پهلوی ان صرف به نام جمهوري افغانستان باشد در ان وقت برای شان مجال وفرصت مبارزه ویا جنګ داده نمی شود ، بګذارید ( بیرکه بیر خیال ) هر کسې هر چې می خواهند مطابق قانون عملي نمایند .


August 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات